Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 367
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0373
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMetallici Lib III. 337
\ =r,gustumorifichim,eui3ppositacduli;i nptimccoquuEUr.Viidecolligit Jiic virdoftus,
' ' subia*copiosascsseSalphurisnii[jer.-is.Csiili.'tr-i.->iri)g.riCji]ip;iii;a:acoi'orealbiSiiL
phuriscognominati suctuntj vuigo '■' ■''■■'■■■■■■■ ■'■■■ ■■'■■ ■' ■-■■■-' vcnisSuJphureisnonca-
[«.'ApudCumasjVbiOracuIuinSybillarcelcbi.^aiiir, cr.it sud3toriumva]dcvrik__j,
nuodavaposibiis.Siiipliarcis cuugcncratum.
Europajii:teraliisOrbisp.Trtc;,iiingiia.siiilpluirisopcssibiiNaturac5paiauitGaI. Eurpp*.
^jquoniamdupJiciMare,nimiruinMcdiicrranco,&AogUcodauditur, muitisaquis
SuIphurcisscatct.IiiGcniianuMiiultislocisaqu^SulphuicSj&potiilirniim InMogun- Galli*.
tia obseruanrur: etenini Ji»;c ciuiras, An tiquorum tcstimonio, metallis, & Sulphurc_j
affluir.InGothiaRcgionevicinaThraci_,& Norucgia: Sulphurcos aquas Andrcas Gemaau,
Baccius obscruat.
In Heluctia, non solum apud Badamoppidum, vtrelatumfuitsuperius,scd ctianu-
pencs Limacum flumcn,aqua?sunt calidissima?, refercnte CornclioTacito,qua'aprie-
domiiiioSiiiphurpoisident.InHiberniacopiosuiiiSdphur, circaEglammonteiN,e8b-
ditur,qui Jlaminarum globos ostenderc nunquam cessat. Apud Hicrapolimciuiratem
PhrygiB, Virruuiuscopiamaquarumferuentium,&Sulphurearummemorat, Hispa-
B niamiionsoJumnictaiIisr.uri,&argcnti,sedeti^nvenisSulpliuieisdiuitemBacciu( .
constituit. Perhaiicrcgoiiit!]'.:uui)is Miniuvlabinir sescin Occanum Occjdcntalcm
exonerans,cuiusaqu.iiionmodo uiinioi.i,scd .Suiplniiea qaoqjcssetradiEur.
iauainlulamontem St!lphiircumhabccscmpcrardentem,cuiusssamina?,aniioostua- jllls r„/h
gesiuiosciitopostsesqiiimiliciimum,taMaviok-nEiacruperunt,vtdccenifcrchoniinum /4
inilliapericrint, proitL:"tisinvrbemlapidir>us,deindetantacineris,&fiimicopia,trii!ui
spatio,aerciiis)ccupaiii;, \tdicsin no 2ein e';nnerUii cilLvidcretur. Ilua? iuliilar non
inodometaIIosum,sedetianiSulpbii;isai:L;:'.iie][]p['f-';untdiuiti,t.India.-juoq;Sulpiiur
vi(iumoptinuiii!pe.'li:eicii!iije\-coir!risaii;i h.bere traditnr. Islandiajmontescireala-
tcramonstrant inccndia,&cacumiiiani[!C habens. coopcrtauiuiauteraaquarutnexil-
JisssuentescopiamSuJphuristcddunt. Itali.im irsjgna .Siihluiiisqiiantitateauclain-»
AndrcasBacciuspradicat.tuminmuItislocis varia obscruentur inceiidia,nimiruii__> T.,: , ■
pcnesFIorciitiolamoppidumintet Bononiam,&Florentianisiiiim,circaA!pesApen- /*' '
ninij&inmukis aIijsj(:cjs;MidccoiJigit Autho[ha?clocaiiii>ieiis,S!ilp!miis,&bitumi- "'
C nisscatere. Scdnotandumcst illamltaliajpartcmad Marc Adiiacicum, & Septentr io-
neinspcftantenijvnibisqiApeniiiuilbbieitam, paucisaqua^calidKfontibiisredunda-
re:partem vero circa MateTirrhcnum, & Meridicm,cnm sit magis apnca,magisesse iialia Strt-
Sulphuream.Proptcrea Matthiolus,in CouimentarijsadDioscorideni,apcrtilIimepro- pbnreacff.
iiunciauitquodciimqiSuIphnr,siuenatiuumjsiuefaiSiciuminItaJiase]iipcrcopiosuni
linberi.Deniqncinludaraolim non procul abOppidoMachcronte, Suiphuris vena_,
suit obset uara.
In Lycia ellmons Chimera nunaipatiis,ciiitis cacumenproptcrSulphur,&bitumen
ardet. Id testatur Virgilius.
PariterPJinius:fJagrat,iuquit,mon; Chiiiia?ra,&quidemimmottali,diebus&noiti-
bus,ssamma. LirisiJuuiuscltin Campania , quem hodiernum Vulgus Liternumappcl- ■<■*•*■«/'>
Jat,&Sulphureasducitaquas:CiucinadmodumSiliuslE3licushisversibuse\pressic. lo6-
A,,,,,: fArwt »/>«< m/l,:„,wc !.,r:m
P Srfpht.ram. L,i-S-
In Maicla monte Apuli-, pra;tcr venas multorum mctallorum,SuIphurea' et iam nii-
nera; rcpcriuntur.E.t Mclo Insula,testibu.s Dioscot ide, & Plinio, optimum iulphur ad-
uehitur. MexicaniiniregnumnoncarctiiiontibusIapidcs.^damin.iseiii.L.intibuSjCir-
caquosSulphurisquantitascolIigitur .InMoguntinisetiam balncisloannes Boterus
copiam Sulphurisobscruauit.MoseouialacumhabectotuinSulphureuin,vtSigismun-
dns in Histori.i cie-sdnn lUgioiiis rccitaujt.
IiHCrNcapoliiii ,& Qmiask-iiHJcrinagnafuit Sulphurismercatura. Nicaragua_j,
teste NicolaoMonauk, mittit Sulphurvalde similcilli, quod exfodlnis Cesena?erui-
tur. Orbisnouus, & pia-scrtiin rcgio Vtlatlan ,multas mincras pcrfccrislimi Sulphuris
polsidet, cxquo,rcfcrenteBotero,Hispaiiioptimum pulucrempyriumconfecerunc orbii m-.
inOrmuz insuJa Botcrus duos obsetuatcminentcscoJJcSjquorumaltcrSaicm^alter „«/.
loading ...