Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 373
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0379
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile

MuseiMetallici Lib.lll."
^nisssimilarJjCiuafjappositotentainCBiorumignejadprauadcsidetiafaciltacccnduntur,
'Vcletrambumaiiamvolunutnnpoti:itr(:iciK-,(!!i.v. iy!i^,i|»posito,ncnip<;obJataocca-
/ioiiC,adpiaHascupiditatCsiIlic6inssa!nmatur,autadbonDde/!dcriuiiimouettir.Aquc
([ijmluanatura frigida-pcrmineram SuJphuris ttanseunt.es, dumnaturam SuJphuris
pjrtJcipareiDcipiunrjCalidissimscuadunt. PerSu!phur,inhacdoftrina, intelligcnda;
(untmnndidiuitia.-, in qtiibits rynii, &ai-do:-atiaritis laribuIaturinamqiJicstnonnulIi
hornincsliritpictateaquci;& ttmpcrantiafrigidijtranseuntcstamenper venasSulphu-
tis,nimiiumbona temporalia administrantes, proculdubiocalorem auaritia?,eonse-
quentetq;pranunifama;odorcmacqiiirunt. Poitiemo.cnmmtiitrSulpInirisspecies
Authoribus asJigncn tur, vna tantiim a Medicis, tiempe, Sulphnr apyron, & ncllucid mn
probarur, ca'tcra;aurcinspedes,tanquamimpur,Tamedicinaarccnrur.Stilphurc,pro-
ptercalorem, Amorc,&dileitiodcnotatur,cu:usiimilitcr multa^spccicsrecensentur:
nam aliacst dikeiio a Vcnctcctuciantedimanans ,alia est bcneuolentia ficljcia ,alius
eitamorsui,.quemGra.'ci Philautiam vocant, alia estbcneuolenria fraterna ,aliaL>
gcharitasconsanguinca,aIiademiimcstdilcitio,quavcrusChristicolaDcumproscqui-
tur. Sed,inter tot afteiSioncs, nulla cst magis anima; mcdicinali;,quam vnus erga Deum
amor;ieiiqua;eniiri dilccriones aliqnid semucrimpuiitatisparticipant.
VSVS JN MEDICINA.
APYRON SuIphurnonpariimvtilitatisalIaturumeiTemcdicina;,Dioscoric!es,.
&PIiniusattcstantur.PriiiiittisciussussituSurdjtascuratur, lcthargicicycita-
tur,&P.iralyriciiuuantur. Ilidorusilli tantamvimineiTesciipiit,vtComitia-
Icideprshendat: sedpotiusasseicndsi eC,Patieutesin paroxirmoepilepticodctentos
fEdoSulphuiisodore libctari. Morbisetiamthoracisvnult6cstadiumcn*o,quiaAsth-
maticiscum spiritutercbenchinaprabctui. Adpurulcntosin aliquopefloraliliquore
prisctibitur. DioscoridespuIuercmSuIpliurisinouosorbllisuspiciosiipropmar, &aJij
C puluercm Sulphuris in ouo sotbili Istericii prodesse referunt. In expugnando vencno, \?J"m rc~
Sulphur non est pra;termittendum,quoniam,cumsit prssiditum virtute attraheadi, cum-^T"
aceto iflibusvencnatorumfi-licitcrimprnitur. IdeoEmincntislimus CardinalisPon- "■'** 3- *'
zctusMelficensisproponitpuluercmSuIphuriscumsputohominismiMum, vtmorsus, V&e"-'*P-
&iclusomnium animantium aquaticorum,& pr.-cscrtim Scorpionis marini,& Draco- 24-
niscurentur. DoitillimusquoqucrerncliushanCsequituropiiiionemjdumlaudatSuI- *'** *•
phursaliua,vellotio, vel melle, vel olco subaflum,\c iflibus venenatis prosir. wethjned.
Ampliusin morbisctitancis ,&pot:IIimum in tollendo pruritu ,&delcndascabie,
Sulphur minimeinfrugiferum Aulhorcsinucniut,quoniammcdicaminibiisintrinsecis,
&extrinsecis illud penniscent. Brasatiolus Sulphurinouo sorbili qnotidie scabiosis
fnbct. Extrinsecus vcrriad pra-diolumaffeelatn,ciim nitro, vel resina adhibctur. No-
stnmulieies cliniCKSulphurcumolcocommnnisoluutj&aliquandocumtercbcmhi-
na,&linimcntum ad scabicmcomponunt. Virgilius quoq;inGeorgicis, vtpc-cudum_j> *'»3«
scabiem rcprimat, a Sulnhure non recedit, quando canit.
X) Kjtttitotisnmirtlii con:r>;-;n>;:!orpits timitrcit,
Etspumarn ?»:/;>;;.'.rt;ci,tt, &S ii/r-htirti viritt.
Paritcr lodcciusmEnchiridiosimplicium conatusestvires medicasSuIphurisvni-
co hcxastico comprchenderc hnnc in modum.
Ct>nfumit,jbltiit, trahit, <$■ etquitmma crudit,
Astlmrt-;.',■:»; ■:,■'/.■/ Htltttttr :?;dsgraat.
Adsidicm.ltprns.pritriiiimccrpcrisvxgiies
ScahrC3,ttdtjnimisft;tt*vt:t>c>iitsir&.
Vti/emertitri.c.im.-ihin,,'».- ;,-!-: htilnettsingtts.
Adspitsinnm,podttgrsm,-mcmbritperunge^!ttlet.
His intelleAis devirtiitibusSulphuris facillimc poterimus cognoscere viresaqua-
rMmSulphurearum, nam & ipjjc calefaciunt, &neruos emolliunt: quamobrcm Re-
soJutis , ConuuIsis,Trcmulis,Stupidis, & Contractisconucnirc perhibentur. Quin-
iaio his tutnores discutiuntur , doiores mitigantur, Coxendiei, & Podagrici Juuan-
loading ...