Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 382
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0388
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
382 - Vlyssis ftjdrouandi
etiam idcm Authorcolligi aliud qimddamBitumcn colore albo , in Insula Molucc "
«juod Incol^RcgionislinguavcmacuIa^/^/acognominan^hocnaucisiiiisIini^V^
picaresolent. Veruman hocad Bituminisspeciesrefercndumsit,non audemus affi
mare;cumiiccDiolcoridcs,nec Galcnus,in diflercntijsBiumiinumrcccnsendis hi"
iusmodi coloris mcminerint. PliniustamenBitumencandidummemorauit, qiiod^inj
Babylonenascitradidit.
TertiadirTerentia,quamaIocodesumimus,indupiiccmdiltribuitur.PrimaestiJia
specics,qua:cxaquis, &aitera,qua? cx terracbullire videtur. Bituminaigituraquisin,
narantia, vclinMarijvel in Lacubus,vcJinssuuijs,vclinibntibns icperiuntur.Inrcril
Ja, quaaMari,scu Lacubuscoiiiguntur,priuus tenet, quod in Mari mortuo nascimr"
Limnaf Alterum.quoIatislimusillcBabylonia-I.icus, Limnasplialtitescognominatuvbundat.*
fhaltites Meminit quoque GasparBalbus,instio l:incrario,cuiiisdamlacusproducentisBim'
Umsvlii. mcn, quod ipseperperampicemappellat. Hiclacusmaximefcmensbullas emittic &
riuulosetiamdesespargir, quicgiedicntesalueum.tantacopialiuiussuccivicinakca
replent^vtnisiEutratesssuuiusquandoqjinundanSjhuiusqiiantitacemm agrisdisper.
samsecumabriperer, magniBitiiininiscoaceruatimontes ibidemremanercnr.Icemtii,
SjTia,&Ar3bia,teltcVitrtiuio,a)iqiiiimm3nismagnitudinislacus obscniantiir,™;
jnagnam Bituminismolem protrudunt- His alij quamplurimilacusaddi possent^isiil
diuersismundiplagis, nonmoddprsdictissimileSjscdfortalTismaioricopiahuiiisIuc.
Ci fceciidiores e(Te rersitur:in qtiibusreccnseiidis,mmis in longurrl oratio protrahcrctur.
lamad font.es Bituminisferaces accedcmus. Rccenscrur primo Bitumen illud,quod
inEubagtialnsulafonsquidameructai, quod stcrcus Da-iiionisappcIlatHt,codr:mno-
Sttrtus mineGermaniscognitum. Pariterfonsiuxta Coranibin Aegypti vrbem, telcc PJinio,
Dtmeais Bitumen eijcit. In Phcenice quoq; prope Sydonem, & Zazinthum insulam, fontesalj.
Buid, quot Vitruuiuscollocac,quiBitumencopiosumcsfundunt.Similirer Pliniustradic,pe-
nes Garchaginem reperiri fontcm quemdam bituminosum auchoritate maiorum insi.
gncm,& pticter hunc,nlios ctiam nonnullos,qui Bitumen vna eum aquis vberrimc spu-
gunt.IoannesLaurentiusdeAnaniascribit, in Hispania,iuxtaportumPrindpts,fon-
temqticmdameiTeBituminis.quoNautajjllatumregionumjacIpicandasnaues^vtiin-/.
tur. Ortcliusmontem igniuomum,instar Aethnse, fontcmq; jgnitKaqua?inGroenian.
diaciTepronunciat,quar aqua, rracT.u temporisin Bitumen densatur,quoiolidissima
Opera,*ducrsusomnemtemporaminiuriam,Incola;Regionisimbueresolct.InterCla-
iamontcm,&montemFereandi,milliaritantiimspatio, aseinuiccm distantes.adexcie-
mampracorumviam,coIlisquidimaridus,&laptdosusconspicitur,nigricantcSolo,«:
■ cuiusradice fontem prosilire tradunt,cuiusaquar Bitumen instar adipis,vcl olcisuper.
. natat,idq; verameiseNaphtham diuulgant. Hoc Bitumen, temporis progressu ,initar
glutinis^optimcdensatur^&cuadititatenaxjvtalicuiadha-rcnsrci, indcanellimini-
mc posiit, &propterea hoc gcnuinum, & legitimum Bitumen esfe consirmant. Hncac-
ccduncalijfontesquampiutimiaTlicophrallomemorati, quibusBitumcnctiaminna-
. , . r tare perhibetur.
Est&aliaqusdamBituminumdifferentia.quaianullaaliarependet.niiiadiiieiii-
tate siuuiorum, in quibus Bitumen pioducicur.Etcnim cx horum diucisitatcipsaquoc,:
Bituminaaliqtiamvariitatem induerc vidcnrur.In horumnumcro|irimas teiiMBim- u
BttiimtH metljqUOcIinIoi-daiio(;hicPaIesHnaccIcbrisestsitiuius,& prupcHicrosoIyniaminla-
lerdfts cumAsphaltitcmsesoexonerans^gciKNatur^cuiusbcncfiiio^NiLiauiauSyitis.iuiTuE11'
"**?•. saiiProphew, scptiesibilorusalepraiiberatusesse tradirur.Quaimiisiddiumoponas
'' ' nutui,quamaquKillibituminosa:(itpicatti'il)uendsi. Lyparisquoq;ssuuiusi!i Ciiicia
tecipiensquemdam tbntem,iuxtaSolosopiiidum,adcopiiiguisredditur vt ineontti-
Zi.*.c.i6. t«,Bitumineperunciisempercmergant- Caliytoc amnis,authorcPlinio,simiIibiiu-
minosamateria admodnm calidiis,iu\ta Tyberiadem ciumpit. InMcdia pariterEcba-
tanisssuuiusinTroglodicica Regione,itemDiaaisin Scytharumgente,&Eurotuiin
TtrtUdis. ThesTaliaouincssuntanincs Bituminiscopia redundantes.
strtntiatl} Reslantadhucquxdainali.-FBituminisspecies.quEneqiaMar^neqialacubus^cii
bitumtK^ 3 fontibus, & tfuuijs proueniunt, led cx tcrra ipsa cbulliuni. inter has Ipecics reponitiit
sositlt. Bitumen natum inApolionia,qua?iuxta rcgioncmAtlanticam slta cst. Id,morc I;k"<
etcrtaebullitj&rattonccoloris absimilecst iIIi,quod inMacedonia producitiineo
loading ...