Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 389
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0395
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusaiiMetallici Lib.HI. 389
.-*. Atidem Nicandri Scholiafl-esnon radicem, scdherbam;1 nonnullisKphemeron voca-
tamfuisscscnbir,qua:manccirca Tahaim ssumcn oritur, meridic pcrfTcitur,& Vespcri
;ircsci£.AucpotiusEpJ)cmcronappeIiarur,qiioniamil/amdcgi.iiantcs1vnumtanmm- *?*****
nwdodiem, superuiuanr. Solinus inquit,in Melsinarumgente,herbamcresccrc, qua '
jniicituroIcmn,quodMedicumnuneupant ,quoniam inccnsum ,& aquaaspcrsuiii-j>, $«■*""""■
inagisardescar, ncq; alia matcria, njii iacru pulucris extinguatur. Ha: conditiones ad
n3turainNaphthi',nonaiitcmadmeinor.itaiti hcib;uiKi;tii!Ci-cvidentur.
RufusEphciJus.apudOribasium, monimcntis mandauit, Stagnumreperiri apud jfc&j.
Mcdos ,,cuinigerltquorsupcniatat,quiadmorus igni facileaccenditurihacdecausa
huiicaSoli;iooleumMcdicuincognoiiiinatumfuiIlecrcdimusiCuminMcdiasit,huius
oIeivberrimascalurigo;diciq;Mcdiaim.,nonsecusacvocaturherbaMedic3abeodcm HcrhiMc-
loco denominata ,quam postca hot noniiiie inteJligant, iiiccrtum efl. Meminit quidcm dice. .
PJinitis Aporciiis herfaeitaa PitliagoiaappeiJatWjCuiusradixeminiisssammamcon- jtjwrtxh.
ciperetraditur.AriadDaquoqiiii A:i;!tiist;;.T.i.'i,uiidC'[>liniusexDcmocritodiuu[gat, Ariadn*.
BquacoIiccla,l>ilrii!;iv:iLtorii\;].'i:!rraii;i-,]igiiaoIcoperuni5taaccediintur.Ca;terumhis
ommim"s,nobisquidcmmanifcstumest,NaphthamvocarioleumSicuIum, qttoniamin OicumSiii:
Sicilia copioiitmcoiligatur,nccnonolcumBitumiiiis,cuiusodorcmspargir.Diim vcroa /**».
moncibussaxosisinamncsssuit, Olciitiism didttit,&apud NicoIaumMyrcpsicum a<~ O/eH Sax.
7i'(AbVoi MesueomnesNaphtha-spcciK., 0.';:mi! ]:hilol;>phorumj& OlcitmSecrctotum
imismcntorum cognominauit.Hodiein Otficinis,nominc Olei Philosophorum, Oleum oiem» vhi
cornpoiitum monstratur chymicisorganiscxlareribussublimatuni,quod(vcvcriratem i"ftphori:.
fateamus\)in medicina parit onines illos eifcctus,qiii i Naphtha,vcl Olco Saxi prodeut.
Itcm Oleum vitiumaGratioPoetanominatumvidetur,quandocecinit. Oitumvt*
SlagntftdtxsuemSyQUoqiiitddeiitiwitte. tuos.
Herodotus,inErato,seriptum reliquit.NaphthamaPersis vocari RhadmacctLj: ^- 6'
quamuis Bahuinus, in annotationibus ad Matthiolum, scripserit, apud Persas, exmen.
tcHerodoti,N3pliihamOIcumihodiumvocar!.AIij, obfiedumodoremjstercusDia-
bolinuncuparunt^quoctiam nomiiwin nonnullis GermaaiarJocisAsphaltumludai-
Ccumsignisicaiur. ItalisdiciturOgliopetroicOjaliterOgliodiSasTojGcrmanisPetroJ,
BrabantisPetroJie.
NATVR.A.ET AFFECTIONES.
NAPHTHA,veIutissosAsphalthi,eitliqitorlIuidusinItarOIei,SuIphuroIens,
aciiq;saporjs:quamuisplerumq;eiusodor iitvarius,cumminus olear,qua;
ex Sicilia dererturV.Mutuiensis verdnon tam gtaui odorc est rcferr.a,& in colo-
te nigro quodamoddrufescit. Deinde eius nattiram re&ccxaminances,p!us ignis,quam
Sulphur,&Bitumen,particip3recompcriemus. Idcircdnonnulliin terriograducxca.
Icfaccre,&remissmsexi!Ccarearfirmant;ideoquemedicinis internis nonniii vnacum
rcbusrefrigerantibuspermiscctui'.Itemconstatexnatura,&;virtutc,qua;facilercso]ui- i
turj&euancscitiquocircajicferenteFalloppio^Naphtha.&Oleastillaticiaadmcdi- ,
D cuvsu!ii = hj;iiK(Lic:!i)!;!i5v;scidispermisceridcbct,nctamcitdcoruvireseuancIcant. ?<""?•"" •
Pratfetca Naphtha: hoc Nitura congcnuit, vt igncm ficile concipiat: immii prius- s"A ' 3-
quainssammamcontangatjabipsosplcndorecircaliimcnftilgenteinccndinmsuscipit,
&acrcmmediuminsiamat; vnde tanta est cogna tto intcr Naphtham,&igncm,vt, teste [/s ^ ds
PliniOjinIumen,velignemlotigeconspcetu protinus traiiliat.lded Falloppius animad- ^ Js
ucrtit,neccssarium eise illis,quiin Agro Mutinenii,Naphtham.seu PetroleGcolligunr, Thjr
luccrnamalocoNaphtha{'uudcnteremotillimai'elinquere,cumtalisliquorinsubter-
rancis,&obscurislocisc\stKkt,vtcn;iiyi'rcsitiC(;iiiis,tliquadoindigcant. Adremnar-
rauitquidamilltistiisComesMattliioIo,scinquodapr*diohabuiiicpateuNaphthain
cumaquafundci-.rtni, scdc» infundo qu.i:d;iri!iiJ.'nimispatentcsessent,Fabruc«men-
t-'':iii!iic'i;',t!t;xi:^\(-!L:;ilh!sob.'l;i:cfct,]cdctmiartifexidsinclumiiiepra;starencquirer,
laternamdiligcnterocclusamexpostulassei&pauldposteueniisealfirmabat, vt, acccsis
putei paiietibus, & iinpctuoso admodii cxcitato vaporc,vis Naphthxnon solu Ca-tnen-
tatiujperindeacebombatdacxtinctijcxtrapuceumciaculauerit.setletiamcuomniuin
Kk 3 assJsteu..
loading ...