Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 390
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0396
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
3po M Vjyssis AMiouandi,

alsistentiumhrsioiie totumputciteciumiciaeraeicceric. CognitaigiturhacNarllit!.
natura,Albertusnarratqua:dammiraciila ajipaivr.ria., aPrilcistuiik-patiaca lti',-.,.7i ''
tcmporahomiiiunihocliqiiorc Jusjcta i^ni^ )-.jjip^li:li? [lji-Ijim) icrcbacur. EsL ciLr--,.....
aistuantisnaturasjVtvetustiisNicinun Sdi()iiastt\s!crips(.Tir,/i Ka]; 1lch;■■ pt-1-■,r,o;i 7-!
vestemhocliquorcla^ariimgvrtamcsatnicrlLisSolt-mltati-iiitjCcuigrii iofa-.y^',',
OkamMe- absuinutitnr.EMtiortai;isNi<pht[iailii:<l MKiss-ck-iii.iaGra-ci-itai.topcrecelebtaiLii,,
fa quoCreontisfiiiaf'uiteoncremata,dumadarassacrificaturaaci:cdens,cortnrihij^t
modivngiiinc]iiiita,quamgeltabat igiicnnapientc.illicbconfeiaui;; tjiviiniis':-]:;
voluerint hoc Mcdcs pharinaeum ,quoci ssammis adsnocum cico ignescebatjconitjre,
ZJk ij. (rct'erciitcRhodigino)c-xSu]phurc,&lic]uidoAspiialco,qnodNaplithanuricupjtu, '
kci.aniiq. Naphihar quoq; vircs exurentes Lnciiili excrcitns Trigouocerra obsidcniis espt!K's
M/.18. eihrecitatcnimDion in Pompcio ha-c vcvha, Karbaii namq;aim ymiibitsinctrTi-j;
8ffeccrunr,nonsolumconiectistclis;sctkt;-;ni N,i[>htha,qium fnmc-iirJsquibusdji,
emitKbantaddUtqiNaphthainexgcnticliiiLiiiiiiiiscncviq^idc^ardcriiem.vtomnia
quibus adherescit protinus exurat. Huic jnfortiJtiiooLnoxijcciain Uiti-sitmiiiies Scjc- P
ri Imperatoris, in obiidionc Ati.T,ci:ci.tkni Dionc in Sctic;o ,(ir,iu Narlnham incot
proicctam fuislescribit ,qua niilitescmrjes, quosawigic,cciissagraEUPt,quonIania-
rebushumidis facilc non extinguatur; Idetiam exemplo Magtti Macc^oniscoufiat,
quemPiuta]chiis,&Straboprodidcrunt,CNpcti'nen:igiJt:a,i[]biincis,pHeroNaph.
thamaffundi &iuccmamadmoueri curaiTe,ea(i;dcc,-iusapueiL:ui ita ignitiimesseiii"
■■,-■' fliim, vtplaneinterijikt,nisimiiiistrimultamaffuiidci!rts;:iui;iii-., iiiccndiumsupcus.
sentictcnimmodicaniagisarciet. QuapropteiStraboaliriiiitic,c,t!io,& vi!o>,,Solm'js
ver6 proieclo pulucre Naphtham accensam faciiiiis extingui proiimiciariiiit.Quinimo
.., . animaduertit Failoppius guttam Naphta* in aquaaccenlam diuiisiimeardere,C)tio<l
;* } e nuilomociocontingercposser.niiipabulumiiliusssaminrcaiigercturrationchijuiidita.
Aqutsther. ^ aCjurCjqUanl Naphiha attrahensin sui naturamconncrtat. Nisi velimus aiscrer^j
"/•5- Naphrham incontrariamatcriarcsidetitcm non irafacileineuaporationemabiriij,
consequcnterqi illius igncm ibi diutiiis perdurare.
Ampliusinquacuniq;NaphtaBclloi)ius hanc proprictatem ofaseruauit,vtcSac[tiaG
ialsa semper a scaturiginc prodcat. Id autcm plerumq;contirige-re hnic Authori con.
cedimus, non tamen perpetud id vcrum t sic ccmspicati sumus, dum montcm Zibiunu
AgriMutinensishocliiruniinisgenerecclebrcminuiscrcnius. Qciaiidoquideminfoiite
nouoablncolisita vocato,huiusmodiliquorcmpinguem,nullaadmixtaaqua,obset-
uauimus. Nam vnde Naphrha cum aqua salsa prodit, inde etiain Sal Naphthiciis, vel
sponte concrcscit, vel artc paratur. Huc specra t seiitcntia Hcrodoti scribentis cicco
Susasbituminosum inucniri puteum,cx quo triplcxrcrum gcntis,nempe Asphaltunu,
Sal,& Oleum hauritur.
Insuper animadutrtendum est, omnes Naphtha- species non csse ciusdcmnatura: si-
nmphih* quidemNaphthaalba exfontenouo montis Zibijdimaiians,non vt cetera? species.vni
tiba mon- cumaquasalsa,(ed ibiacolorccandido cx terra argillacea,& cinerea egreditur:dciis-
tisZiby. dchacpecuiiariproprietategaudet,vt,vrgcntegelu,aliquoniodoconcreicat;qua.-at-
fcitio caireris speciebus minimt: contingit. tjuiniinb si huic qtiatta pats Naphths rjifis
admisccatur,qua;vnacumaquasalsaascaturigine]ironniiiat,nullomo(iocs,i'i!;i.;bi-ri
tur. Huiusautemproprietatiscausam diligcnterrimari oportet:qtiandoqnideNaph-
thapotJBSprodiensa.Fontecumaqiiajaducntufrigoris^obhn^iorcmiiqiicinn.iiihiiig!
deberet. Quare,in soluenda hac difficultate,primbnon est asscrendum NaphthaHu
. . cumaquascaturiciitc-rntjsiiii^claiccicpossejcumhaicduoiaqi.ianicihcTO^nci^iniii-
quam re vera commisccantur: aqua cnim grauior imsi petit, Naphiha verb aeris,& ignis
particeps, aqua: supernatar. Imnib tamiim abest, vt ob aqu.-c pia-sciiriam congdari (ic-
beat, vtpoiiuscotitrarium contingat. Nam cum &ec aqua sit ialsa, proptercalorciiu,
nunquamgeliiconstringctur.Huiusexcmphiminaqiiisi:ia:j:iis]):ii:c-[iiiis,qiiaspiopt"
salsedincmcaiidas.rciumiiaturaliumpcriti, quociimqueaduentaiitcfrigoiciiiininie
densariposseasicueranc. Naphtha vcroaiba,qua;iineaquaaicattiriginccii:aiiat,hi-
gore.cor.crticit, qucni.m: t.rri-ris spccicbus tempcratura cst fiigiciior. ['limi:^■■'',-■''-
mphtha rientiaidiicbismaniscstatjcuminftigidis affeHibussuperandisNaplnha rt.uiii"^
tusa edi- iit inefficacior. Namquesisacultasaqualitate prodit,necessarib concedcndmnent,
A»r. Naphtha;
loading ...