Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 393
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0399
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Muszi Mctallici Lib. IIl. 3P3
A nnnsiagrarc dicuntur. Item Insula Sanct* Hclcna; vberrimam habet Bituminis scaturi-
pjnem^quodnonestabsimileilliinSacrispaginismcrnoraro, vtloscphus Acosta,in_j ^ ,
HiiioiijSjObsetuauir. TandemliaHahabcnmiltaJoca^iiiquibushuiusiTiodioleumcol- !/7jcl
linitur. Primumin tracJuParmcnivi)>:id ,\!:,!;!!]im i'sgum,ircsobseruanwrsotturigi-
„es,e quibuspauiatim Naphthastillat, vnacum maiori aqna;quanritatcIncola; igitur
(iiigulodiescopisaquamquatiiirjt^l-ok!;!!] .;;:;;m:L;!u!:t-o;;ai]m,vasequodain,hauriunt " !
adlibramsemiiscmcirciter,a;stiiiopra!sertimsicco,&scrcnotempore,cstqjodorcnoa
jngrato pra:dirum.Parirer in Iralia, circa moutem Zibium Agri Mutinciisis,nascii!urco. -
piahuiusOJci,cumibidua;,auttrEsscatibra-rcpcriaiitur. HocOlciimperrimassaxo-
rumgradiesjinputeos ad id arre,paratos sluit.Naphtha rufa ibidemhyberno tempore
ad vnciasquindccim singulo dic, <Estate, ad vncias quadraginta quinq; colligitur. Si-
niilitcrNaphthaalbaoricurexfontcnotiomontisZibij, in valle, propcMunicipiuiru ■ ■
Casiclaranu.ni, cuius scatcbra annb quinquagesiinonono post sesquimillesiinum in-
uenta fuit. Hax Naphtha.non vt alia? species,cum aqua, sed sola,& syncctacolore cam.
S dido, ex tcrrcno atgillacco,& cincreo erumpit. Naphtha tandem njgra,in Vico Alensr,
nonlonge £MedioIano,habeturcxputcis,qtiinoncausa Naphtha;,sedingratiairLj
salis,fabricatifucrunt.Aquisenim,qua;salisconficicndigratia,hauriuntur, Okunu
supernatat,quodpostca,vc4conchis hauritur, velalinteisjncoinsuccatiscxprimitur,
&ha;cdenatalibusiocismiignioribusNaphrharapiidIta!Qsdicr3(int.
LyciahabetmonresEpha-stios,testcPliiiio,quif'aceacccnsacontacriillicdignefcut! 'tjktmta
quinimd &lapides,&arena: moiitiumacceiisa:, inaquiseriam conflagrare feruntur: s»Um.
QuocircahosniontcsquamcumqjBimminisspeuemgcnerareasseuerandumcsr. £,;
Maiella: mons multasBituminis venasnutrit, vbiPastoresquoddam viscidum,&
grauiterolensinaquisfontiuminueniunt. Memnium,vclMennium videruresseillaci-
uitas Alsyria:,in quaQuintus Curtius,resercntc Ortcllio ,fontes Bituminososcircj_ Zii. j.
BabyJonem collocauit.
Apud Nabatharos Bitumenctiam inuememus;cumseribatDiodorus,altagnoNa-
bacharorum Bitumen egesturo insignem satoiemad narc-5Accolarumpenetrarc,quo-
Cniamruncaquaavetismaximopcreagitacur.Galcnusquoq; inlibro debonicateaqua-
rum,memoratNigramregionem,cuiusaquasacile accendacuriqtiamobremaquam
illamNaphthapcrfusamelscarbitramur. InPannonia Brasauolus Bitumen esseaffir-
mauir,quo funaliainirandnm inmodumconfiagrant.Ad Poloniajquoddamoppiduin
Bretzcognominatum,Naphthageneratur, InRcgioucQuahucemillassuit Bitumen_*'
liquiduminstar olci, quod facile igncsccre dicitur; hoc igitur Naphtham esse affirma-
tcpossumus.
InScotiarhistoria,Hei3or Boctius recitauit, cuiusdamfontis aqua:guttasoleiinna-
tare,&hoc ortumesTc tradunt ab Oleo Diuse Cathctina;illi aqua:afsuso,quod ad Di-
uamMargaritamexmonte Sinaiarfcrcb3tur,huiusq; fidemfacerc asluuerant nomen
fbntis, quod a Diua Catherina inuenit.Huiuirnodi Oleumaduersus varias cutisafsc-
fliones.&scabritiesvaleretraditur. CumauteNaphthainhuiusmodi affectrbuscom-
mendetur,Iorsitanaveritatenontccedcret,quihoc01eumNaphtha;spcciemcsreaise-
ucraret.Siciliamultahabetloca.cxquibusOleumnaphtliicumeticitur.SirbonisIocum Skilit.
DBituminepIenumeiTcrcferunt,eitquo,ccrtistciTiporibus, erumpir.,idq;Accoia:cogno.
scunt,quandovasainillisaquismersaaliqucmsituincoiitrahiint:quandoquidcm, hoc
animaducrso,ad mentem Strabonis,cruptionem Bituminis immincrc coniectant.SuralR ■ "
inontis qua>dam valiis Naphthamhabet copiosamin sontibus, & Accola; OleumesTc f1"* °™-
pronunciant.
Deniq; apud Tocchum regniNeapoIitani oppidulum, Naphtha: copia inuenitur.
Itemapud Triballos Mysia:populos (Bulgaros hodicrnum vulgus appellat) Naphtha Bulganfe-
«dorisfetidiobseruatur,&ha;cpassimNai)hthaBulgaricanominatur. sd.vbi.


•&&■%&?
loading ...