Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 400
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0406
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
^gp -Vlyssis Aldrouandi
NATVRA, ET PROPRIETATES.

m

[ VMIA nilaliudePcfcrtiir.quatiisLHnissalccoHspcisimi,atnNirrosalitum
I rfcindcCcdria,AspbaIto,&alijsrebusodoratiMTiunitiiin1vtdiutinu]i;M.1,.;
L iiruetur,&iucuiidumodorcmspargat.Idcircdha:cniatcriavtiacuiiisani^
cadaueris.traclu tcmporiscxliccata, pro medicinis, Mtimianominatiir. Huius tunctis
itaconditictiamsivariagcnerainOssicinisconipiciatur^qiiKnotasintcrscdiscrcpan-
UMtmi* teSjcolorenimirum,a: pondere habeanr,nihilominuseligcndacst Mumiasobrubrak"
oss,ima/ii uis subpinguis,& subodora, qua-ab omnibus tan^uam genuina probatur. Etenim gtj,
Jj. . uis, nigra,s"riabilis, terrea,&qua; digitorum attriwiacilein pulucrcmabeatjtanquam
"* " ' adulterinareijcitur. DeindeomniaconditafuncraplerumqialicLiiwodorisj&saporis
ttTedeprehenduntur,Eiontamen inomnibus ingiatusodor, & salsussaporpcrcipirur, „
led quatenusumiori, velminorisalis,aut Nirri copia condiunrur.
PratereahuiusiMuHiiarprastssntiaexbonitateieiumdepiehendiinr.qu.vcorpjnn;
condituramingrediuntur. Namqua;cadaueraBalsamo,Myrrha,Ci'dri",Croeo,&aljis
tfinilibusodoratispra;parantur, hax meijora,& vsui medicina-sunt accommcdatiju.
Illaautem,e/ua;BitumineIudaico,vciBabylonko,5:simiiibusminiis(.';'tiy(ism.buun'
tur,ca;terisetiamminuspra;stantiareputantur. HinccognoscimusMumiamviiJgitem
esse rem coinpo/itam carne bumana mim cum salc, vel Bitumine, vel Cedria, vtJ alijs
rebushuiusgenetiscorruptionemacadauerearcentibus.lllaveroiorpotaeiisitcata,!!
nigraa mercatoribusquibusdSdelara, qua'interdumin OiKcinisincd^^T.entaiiotum
Mumu tsS monstrantur,non esse veram Mumiam affirtnamuss quandoquidem cum iiia nihil pior-
ciiiartmui suscommunc habent;non cnim Balsamo,vcl Myrrha,vcl Bitnminejvel alijs rcbus huius
quit nmstt generis fueruntcondita,sedpurastmtcorpora Viatorum in arenis cx(iccata,<juiaut
vera. Ventorum viokiitiaobruLinrtir,autnimio a.'stu nccariin. arenaS Ventis sepcliumur.
Huiusmodi corpora nonnulli Atithores in Arabia dcscrta reperiri rcstisicatur.Odoat-
duseti jm Barbosa,in dcscriptione marisrubrj,&Insularumei adiacentiu,moniinctiris rj
mandauit, Vcntosper illamregionem vagari itacalidos, vt ii hominem, velaliudani-
tnal ibi mori contingat, llatim cadauerita exskcatur, vt nullam prorsusputredinemsu-
beat:deindeaddithuiusmodicorpora,uomineMumia-,inr;uropamdefcrri,cumta-
tnen a vera, & genuina Mumia vaJdcdiscrepent. Item Nicolaus dc Nkolao Gallus,in
descriptioneIndia;orientalis,scriptumreliqui[desertumqucmdam,&incuItumlDcum
elTcinArabia, vtmamarenoiinoiiieiipiomeruerit.vbi Ventialiquandoitasauiunt.vt
Viatoribusaduersantes, illosfacileareiiisobruantj&suiibcent. Horum postmodiini
eorporaabIncolissummadiiigen[iaabareniseftodiunttit,&mercatofibusvenduiitLit)
qui,pro veraMumia,h(c corporainaliasMLLndiparr.es deferunt, & indoctisSepla-
(iarijsimponunt.PIutarchusettam.in VitaA!exandti,memotathocDcsettum,inqiio
quinquagintamilliahominuin exercitusCambyiisarcna periertint.
Cadauera Nonnulli AuthoresnupericommendanicadaucrainoituoruminNosocomijsAloe,
msocomu Myrrha,& Croco condira,qua;adtempusopportunumseruata,pro vera,&gcnuina
eidirtqii*- Mumiavsurpari posteauttimaiit,&eximia:virtutisesseceJebrant. Eienimopii)an(ur,|H
.. * indefccTumMumia:genuin;e(cnm hatcadmodum diifkulter ad[iosafteratur)huius-
modicorporaitapreparataj&conditaeilesubstituenda. CetcrumhosAuthoresprot-
sushallucinariassirmamus.cum ncqj Aloe,ncq;Myrrha,neq;Crocus vim habeantcon-
sumendi iiIamhumidkatem,qua;inCadaucribus ptitrcdinemgenciarepoteil.Iirnno
eum huiusmodi corpora dura iint, & condimcnta noininata lcnues panes non poili*
deant, quibus angustos meatus ilibire poiiint,mumis,quod viri do&i pollkentur haud-
quaquam ptsstare valcbunt. EtenimMyrrha,& Aloe sunt aquea;qualitatis;idciitosit
ipsa,obcorpotumhumiditatem,sacilcputrcdincmconcipicni.PmereasiMumiavul-
garisaliqua pottione Aloespra»parataesi'ct, iniigncm amarorein gustantiimpcitire-
tur. Veriim qui plurimacorporacondita)& videiunt,&gustanmt,nullam ptorius ams-
titudinem perceperunt.
loading ...