Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 401
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0407
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMetallici Lib.III.
DIFFERENTlvE
VT otnnesrvIumiasofficiDaj-omdiffcrenti^iniiotcscancmpriinisexaraiidKsimt
varia? ra tiones, quibus corpora apurf Antiquitatcm ,condita tucrunt. Notan-
dumigitur ert Atithorespalum testari (rcicrcntcBellonio) ,Egyptios,ante
Moyscm,Defmiistorum corpora ad ^tcrnit.itcni condimenris munirc consueuissc.Quin-
imotantaincoudiendiscadaueribus vsi iunt solertia,testeDiodoroSiculo,vt singu-
Jis partibus etiam stipcrciliorii, & palpcbrarum pilis integre scruatis, sorma totius cor-
porisadmstarDormiaisseiuaretur.cuiusratioiiem Herodotusex Zoioastcaffcrt.Po-
tilTima autemlratio est, qua:abeoriimrc]igione pendebat ,c;uoniam £gyptij,Arabei,
,£rriiopci,\ i:ir];tq;ycna'UUil:iTciti()[]cminortuoimrij.rriqteludsTOrum,eitpeeiabant. . -
Triplex igiturapud^igyptioSjVt Herodotusrestisicatur ,condicndorumcorporum
£ eratmodus.Primuser.tt Nobilium,&maximipretij,quod,tcstc DiodoroSiculo.argeti
I3iertum<iuandoqi3da'quabat.Altcrcoinfcrior,&minorispretij,quodminasviginti
nonsuperabar. Teniusvilissimus,&insimctsortis hominum,inquemmodicisumptus M j
erogabantur. ItaqsNobiliumcorpora,edussoper narcsccrebro,fcrrorepando,&ad faJJ""*
hocsblumopusfabretaaojdcindeintciliiiispcrabdomcnejiemptisj&jficcibustcpur-^^
Sarissvttestes iunt Sextus Empyricus,& Lucianus dc ;Egyptijs)&rursus Myrrha, n ,
Caslia,&ca:terisodoribus,exceptothurc,refarClis,sa!icbantkptuar;in.vi'. dks.diumis Lgt ' ®
enimsalire corporanon liccbar. His pcraitis, cadaucr ablucbant,syndoneq;byssinain '
loraobiongn,& tcniasdilseita, totumcorpusinuoiuebant,gummiCcdrinoillinicntcs,
quo /Sgyptij, loco glutinis, plerumq; vtebaittur.
Altcrcondiendicadaiierismodusnon karegalrj,&sumptuosuserat,quocorpora
Iiominum renuiorisfortuna?a putrcdinearceban t.Erat autem talls: clystcrem vnguine,
quodmanat exCedHs,imp!ebjnt ,&absq;vlla abdomiiiisscillione,per posteriorem
hiatum, corpuiinfarciebant, 'kdiespariter septuagiutacondiebant,quorumdierum
C vltimo, ccdrinum vnguem, quod prihs ingererant,ex aluo cgerunr, nam tanta vi pollet,
vtsecumomniaiotestinarabcfatta educatjdcindeNitrumitacarncstabefacit,vtcu-
tis,&ossatantumDefunAiremanean(. VctusautemmodusscillioneadmittenSj^Dio-
doro eleganiisiime expsicatur. Inquitenim,quifuneraii)ortuorumcurant)Coex,erci-
tioa Maioribus tradito,prim&m impcnsam funci is descripramdomcsticisoslenduiit, •
&diligcntcrscriitantur,quantifunuscclebrarJvelint,&,paclaconuentione,corpuscis
ti'adiiur,vt,iuxtapacli<]nem,impci]sa fmierissiat.PrimusGrammaticussitaeiiimap-
pcllatur,qui pofao huinicorpore ,circalliapartissinistradeicribit locuminctiionis)
propriorimgiiiirmuiiere:dcindeacccditSciiTor,quilapide ,£thiopico,iuxtapra;ce-
ptumIegis,Iatiisaperit,&ilIic6cursumarripit;QuandoquidcmAaantesiapidibus,&
exccrationeeuin pcrlcquuntur; iiain odium inhiErcndumelse jlli ex.i(Hmabant,qtiivtll-
ncrecorpusamiciviolauciit. Cutatorcsverocorporum,quossalitoresnuncupant,ho-
norc,&existimationedigni habebantur; Horumvnuspersciuuramintcriiiea,pratter
cor, & renes, eximcbat, vinophcenicco, & rebus odoratis lauabanr; dcinde totum cor-
D pus,prmHitaCedria,cum:ii!Js :?n:iioli; v,ii'iicntisdiesampiiiutriginta;dcmccpsmyr-
iha,&ciiniamomo,ca-tciisq;!itiiusmodircbuslinibant;qiia-iionsolum(allercnteDioi
doro)addiutinam Cadaucruin conscruationemconfercbant, mumquoq; ilsasra-
grantiarcddcbant.
Tcttia conditura crar, qua DefunCti homines plebei, & prolerarij scruabantur.Cor- T(r,ittS (%
pusdiIutum,sa/espatiodictiiscptuagintaaicfaciebant.Pra:tcrcitatosAuthoresStra- &t)ldi lA_
boctiam testirTcatur, apud <£gypiios,condituras Cadauerumcx Bituminc fuissepra:- j^g^, ms
pararas,euiaddcbaut aliqui Picari,Salem,&Nitrum;hancq;esse Mumiamrefcrt,qua: yw
hodieadnosaffcitut. Habreosquoq;codcinmodo,quorfgyptij,corporasuacondirc Imami*
docet Moses,c]uandodcmortelacobipatrislosephiaait=cjui in ' gyptodccessit.Nar- , ,
. iat cniw, Ioiephi siiij iuslu,quitunc in/Egypio, &gratia,&authoritateplurimu;n_» ' S'
. valcbat,quadragintadicbus,iiiore Hgyptiorum,l:acobieorpusconditum,&septua-
gintadessetum suisle. Prietereain Sacro Codicc legunturapud toannem ha;c verbuj.
stnit & ■ Nitetttmm, qin vcaaat adltjiHti aotlt srimttmsireasmilturxm iayrrh.t,& Aloes,<luzsi CAs.lf-
Ll a iiiris
loading ...