Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 405
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0411
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusaaMctalliciLib.III. 405
A 20 j 1 «gi°ne Liguriurnmjncupatum,scd postea,propterimperitiam, Lyngurium,iu
uitantevoc.ibuliaffiiiitattjquasiLyncisvriiiairinoHiinarcvoiuerint. Idautemaveri-
tateprorsus alrenumcst:qucmadmodum neq; veritatiest consonum,Succinuwcon-
cjescerc ex vrina bestiaium circa Padum vcrsantium, quas Langias appcllant, vt Pli-
uius rccitauir. ^gyptij vocant Sacai, Arabes Aluptan, & Arsopodon,& interdum Am- Lib. ■ 37. ■
bram. MauriPersico vtentesvocabulo,Carabe,siucKarabe,autKakabrenoininanr; ts.x.
ssUodidcmestjquodKpBaj^nimirilmiapicas.l^iLidcdan^sCacabrc^Carbaj&tlida- Carabt—t
/iuiiicoguoinmat:eidem quoq lapisSuccinos,&varijsaiijs nominibus barbaris,& quidfft.
confusisappcllatur. Xcnccratcs, ustiiicantc Plinio,Succinumin ItaliaTbienumdici
voluit.;HodictamcninItaIiadiciturAuibragialla.GallisAmbrc,HispaniseIAmbar. ' -
GENERATIO, ET ORTVS.
Jt \ J* AGN A semperfuit disccptatio interviros do<stos, &Authorcs eruditosj
j\/l circaortum,&naturamSuccini. PrimitusPocta-,sororesPhaetontisinPo-
L » M pulosarboresolim transmutatasfuisfe n"ngunr.,quesingulisannis,juxtaEri-
danumssumen(PadumaIio.nominevocant)]acrymisElectrumfundere dicuntur,vc
Ouidiusluculenteriestisicaturhis versibus. Lib.x.ntt-
lndefittiimUt'ymtr,tlilltitaq;Sakrigesictiiit .....tnm.
Derttmis F.leclranotiis,qtix!utidtisttmms
Extijfii, & nttrihm mittitgcsiaxd.i isii/n.-. .. .
Tittt:mtttcrtritncis atielhre corperalentat,
Et teneros m/tnibns r/mos abrmpit, &mdt
Sangmhte manwsi, tanqttam dt •vtttnercgtttltt. ■
■ Ouidio adstipulantur quamplurimi aiij Poeta:, vt^schyIns,Philoxenes,Nicandcr,
Satyrus,Euripides,&Dionysius:qHorumscntentIamPiiniusIongo serinone refellit. L™' 33-
Apolloniusvero nonex HeJiadumlacsymisy.sedcxlacrymisApollmisSuccinumna- H'sj- "**•
^'£uitifiiixit,quando,propterneccm^sculapij,afssiiaabatur. AtSophoclcsexIactymis &>>■*,. Ar-
MeleagridiimauiumMcIeagtumdcssc-n^umoiigiiieduxijTcpromulgatiit.-Noiidefue-^''*4"^
runtquoq;,quilaaymas Lyncisanimalis densatas inElcccruinciTe scripserint. Hinc
postca musti Authottshac fabula imburiopinati sunt,Succimmi etiam in Indiacssela-
crymamarborumjqua-inaquasfluuiorum cadenspaulatimin Elc&tumconucrtarur. "'
FueruntalijAuthores,quino lacrymam,se<i gummi arborum csieccnsuerunt:namqjin '
«trctsiis Adriarici sinus rupibus, quasdamarborescrcsccre pronunciarunt, qua-,circa
crtumCanicuIar, takmniattriamfundunt.Huiusiententia;Lucianus,Paulus^gineta,/* lib. dt
&ipseetiam Ariltoteles csTe vidcntur.Propteica AlijsuntarbirratiResinarn esseab Al- Admir.cajt.
nisdimanantem:idcirco Dionysius Aierin Cosmographiasicloquitur. 70.
Illksimtimi Cclltirtim ElcitrasttctU
Attreapcrijni,tmlm.dlis iiiiUmn -A/ti,,-'n.
Hscautcopinioprorsus explodcndaciTcnon videtur.Narratenim Seuerinusin suo •"*■*•
RiVoluminedeSucciuo,iealiquando speciem resina; inaquam Vitrio]i,cumrebusaijjs
•astringentibus, proiecisse, qua: pauldpost duritiamSuccini adcpta est.
Fuetunt alij, qui Succiiuimgiaciatam Lyncis vrinam(nonauteineiusdemanimalis
lacrymam, vt supcrius fttit notatum) esie volucrint, inter quos numeratur Dcmonstra-
lus.qujhactationcmotus ElccTnrm appcllauir Lyncurium:immdcx maribushuiusgc- £-w
netisbestijsfuluum,&igneum,c^f,i.''.:iii'.;sv(:;^I,i::giiJdius,atq;cadidumptodiretra- .ujj
didit. CtesiasCnidiusSuccinumniIaliudesse,rtisiicmcsElcphantiputatiit,sedsa[ii
crTet,cumAiijs,arTeicre,clTcpotiusscmenalicuiuspiscisinduratumiCumSuccinuini[i
locLsmaritimis estpiscenturs hane i'entcnciamcstcfalsamcolligimus,quoni3mnullum
semen adcd terrcum cst, vt in duritiem lapideam densari valeat.
AlijSuccinum elseSuccumarborum prommciatunc,quorumposteanonnu!li,ncc
qualisciTethuiusmodisuccus,necq[iibusinarboribusnascctctur,memdria:prodidc-
runt,ad quorum sciicm (loqucndo de Gr^cis) Sudines, Metrodorns ,Sotacus, Theo-
menes,& alij sunt referendi. Alij nnmina atborummanisestarunt,vt CosncliusTacitus,
interLatinos,quiSuccinum lacrymamatborisex generePinorumessescripsic,irnmci

" qttidsit.
loading ...