Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 406
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0412
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
4i& - VlylsisAldrouandi
* hoc ccriiisarbor:.». ; ^icsGcrmanosOccaniaccolascrescercasseruit. Huicreitid
&testimonmm olim Romanispra:buii qi:id:r.:; tijiicsilliic niiluis .1 uijl.ik,,.,, .. , ■■
diatorium Ncroniscurante ,qui Occani lilora diligcum- j;trlu(h uis, , ,
origmemdiiiiciiTc.&iTiajjis.im tiuiikmcophnnRomani aducxissc tradmiv |v..... ■
S*Kui ir. his;'c.;iamI!;ir!iusi(:L:i.itA-jddittant3mhuiiiiqiianiit;uciiiii-,dcd
beruiH se~ ad arterdas apr,i:di;s fciai, iutcinonodarcntur. Similiccrl linii ki tu t \
tZakm ali- Tacirisuoltrjbitjdumsuccum pinear arboris cilc staiuit,qui cx hukimodi arborum ra^
qiiei. dulla,vclutigumn>iiii Ctrasi-,, &id:na in Pmisidtihicrt vidctur: i.tci:iiiu:^i];;i..,, ^,"
pit(vtir,quitipsc)propr:erhumoris abundantiain^qui poskarigore.aut tcporca^
InEtlysf tumnali denfettlr; oolinusciiani, qtiiidJPlinioacccpistevidciur,succumarhorisciTe
censer,C[uandoiiiC[uii. GlciTariapra!bttcrystalliim,&SuccinuiiiiqLiodGcruianiQer
sumajipellant,GcrmanicoCa-sareomnes resGermaniaipcrsciutante, arborcmpjnlT;
generiscompcrtairicilcscribit, ciiiiisn-cdiilla.Ecmporeauiumnali, IacrymatumSucci
numerTundit. Alijdeniq,.tcstcPlinio,succumcxpr.i>dicTis tribus vnumdctiniebani n F
Aristots les, cuilacryma esle videtur Mithrid.ucs cedrina- atboris rcsinam essecrcde..
bat.DioscorideSaurem,quisabulissidcnnionpra-stabat,hanc historiarnnpbjjliiip^
i3amreliquir;cumkripseritlacrymaiiiPopuIi aiboiis csk,qua;indcin P
dcssucns, jiostea in Succinum, vel Ekeltum cogitur.
Sxtci/wm Pra.-tert'nunieratasopinioiics,alijsutTUiit virieruditi ^quiSuccinumterra-succuni
UtTxJitdtn eslCvoliiciuntjtciiierecrcdctcsSolisradiisciicaoccaiumvaiidioitsintcrrauiitaope.
rari,vtpingiicm quemdaludoreniabeaclitj.mtjquiposteapaularmiduicscaisinEic.
Ctrum conuertaiur. Ha-c scntcntia Nicia-vidctur iuiiic, qui voluit hunc terrssudotem
a.stiuo tcmporeiiccari-.&afliiciibus maris inGcnnanortim litoraeijci. Sunc&alis
aIiorumAinhoriimdeiuccinoopinioiics,quason-,ntsrtttnItrc,insiituiinoitiiraiio.
nem cxcedcret. Itaqssententias ium VetcrunijtumNijpcroium.quas pauld ame inme.
diumadduximus, CLmha7jVtpliirinii'.;iii.ncci ic piigii.iic iict;"i;a;-,ti.!iasiiuioricx-.par-
teessemanifesiauimus. c . ,
QilocircaquoadPoctarumopinici-icinar^iicrJciiyiorisermonc, in Jllarefutandoj
" nonerit cpus,cum proisussitiabiilola.c^aPlitiio , Iulia: testinionio.planercijeiauii. G
K'eq;e[ianieriigiimmiarborum,vt multicjist:maiuiit,quai:doquidcminSuccinor(ib
„ , UOjseufalcrno.quod.intcrcartcramaximepciIpi.iKimtit^iKiidui-ti^&animalia.vtVo-
■<*■*•'*'- lucrc!,& Inst&a:,vtCiilkes,Muita?,ApCS,Foiniica-, Vermiculirubri, Laccrta-,Aranci,
. & Vipcraconsf iciuntur,quaron,iiiain]iquidLmadhucBiciimen,vtl inuolaiunt,vcl
ummj». irtepje^n^vtjj^ijjcrun^d^niscilicetaterractiiucbatjideoq^obvilcidiiacenide.
tenta,vnacum codeniinlapidcmtransimitaiatncrunt.Exhis igicurpaictmulcosAu-
thorcsnupcioSj&praiertimMatthioliim,ttiiiTe hallucinatos,quieodeui argumtntp
Succinumpinea;arborisgummiciTt-piobai-unciCunuame,viexplk3iuuit'iitliipcriiis,
huiusmodiaiiiir.alia ti pti:i:iitca:):ur,iiiuiub,vdc->: terra iii!it,vtl iTianimiatat.Qbij-
ckttamcnaliquiSjDioicoridciiictiam in cadtiiiosiinione vciTatumluisTe,quandoin
capitedePcpulis, eiusmentionemiccit. Huicobiectionioccurrcre posTuniusalTere.es:
quando DioicoridesPriscoium opinioncsnon satissirmas, &probabiles videret,vt
aliquidceriidcSuccinoscriberepossct ,latius cskiudicauit, capitcdcPopulis.illiid
nicmQrart,quippequiapud PotTaslcgerat,pra:diclasaibprcsbuiiiiiiiodiSuccuinsuri- H
. dere. Hinc atfirmari, & tolligi non po tt tt DJokoridcm latuissc, Succinum nuilo paclo
gummj esse posse;cumpro compcrto habcrei huic tabulajansam,& locum dedilleglo-
bulosjllosSuccino paiaros,quos Eridani fiuminis AccoIk silo traijcicbanc, &collo
suspcndebant.
Nimc/pri- Pariter qui Succinum vrinam Lyncis inlapidem concrctaciTccradiderun^ipsic;"0-
mt fyncis. cjueascopoveriratisreceMisfc videntur.Namquandoscribuntillius animalisvrinam -^
C§estamtcrra,vclarcnaobru;,donecinlapideamduriticmdenseiur. HocDioscoridi
vanum,& fabulosum vidctur ,quippe qui Lyncurium nihil aliud esse voluic,quamj ;
quoddamSuccini.genLS,quodncq;pakas,neq;seslucas,ied pennastantumadsetra-
, hat, vndc, & Ptcrygophoron nominari tradir. Eamdem sententiam quamuis Dioscori-
^"•37- */■ des,&Theophrastustuta:isint;Pliniustanienhancomninoabiurdam,&falsanipro-
** nunciat:quaproptcraduertendumest,id,quodhodklapidisLyncisiiominc,monrtra-
tw,n0r> esfe Lyncurium alhtophraslodcscriptum, cumnullo modo ! -•*
loading ...