Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 407
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0413
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMcrallici Lib.lll.
4 nccearndemfacultatem poJ7ideat,immdnccpaJeas,ncc3l:ahuiusgci]crisIcuia;id..
aliiciar.Quociica Fuehsms, & Agricola lapidem Lyrseis vulgo nuncunatum ;t i,ipidii__,
plirygioDioscoridis rioiidisa epareailiicrancur. Qui vcui .xiitimsru Succinnr.i inTiil
ajiudesse.quamsiiceuin tjuen>iiiimexarbosibitsrii;iiianrti!),tk-intlL-f:-J£;orisvis,i..i,:,;:d
jn(.arlapidiSjCOnerc:,cenreiii,bif;iriaiiics.ii,«ui})Oiiiiiit. Piitniun probandoSuccinuilt
e(i>p(BilliSreperiri locis.in qnibusnullajarborcscrcscunt Deinde probando Succi- Siiccimim
num,veJEleai-um,necgiMiimi,neei-csinani,iHrs(;Iacry:ii;Liiiesse;iia[iKii(ie[-inonpr)i'set mncft*nm
vtSuccinum tantacolsjiiim v.-irierartiniignirumconlpiciitur.siabarboiibusdimana- m, „-/C:,.;t.
lenneq.tantam Succini copia cxsudare polscnr arborcs,quanti hodje palsim habetur,
Pr.uterquamqudd ii v&rr.?ipccics Snetiui txdiiiucntjbusinter searbonbus ssuerent,
procuidubisJSuccinietiamvirruteivarixobsci-uareniurjCiimvaiiaseirearborumrcsiT - ■
nas, iuxtaii.turaniarboiuni, illas piOsdicciitiumcxpcricntiamonstrct.
. IllJautem,quoterra_Siiccumcisecredidenint,intcrquosrecenscrui■Niciasjnmmiiis
aIiquaeKpartenonei-raucrint,diceii:r-sc(>- tcrra-siieeiiJii; [iiii:ionsiiii:> -nnc,ivcsita-
8 terccesserunt,quaiido,virturcradior(jin.')o!js;i'a;;;ii"!iiodisuccumdterraexprimivo^
Juerunr, cum tamen subtciraiicuscalor, vcl Succinum adluic liquidum cxpi■ini.it cx ;cr-
ris pinsuibu., vcl siciiicfacicns iain ccucictunirefundat: aut aqu^, quj concrerunij
]itimefaciim:,&Iambi.i:r, iUudiiqi:id»mex vciiisrcrr.vsecuiiiartVrant. Xon igiturra,
diiSolisidpr^rt'possunt.i^,jniocisfjigMis,.&.Septenrrionisubic:L:,-, qulalbla-
siscalor in talircgionc nulliusclt valOi;is;ncq,in l;;uscalidis, quandoquidem suc- ""'
CUSCOncretusaericxpositustantumliqucfieret,ledraril(imcSuccinuminsupcrficie_a
tcrrKinucniturjcumpleiumqjinterrenisviiceribusIatibuletur, vndecumaquislit|uc^
faiftus cfssuit.
His iraq; V.ii iorum Authorum opintonintisproposi<js,&resutaiis, necessarinm cst
eostramapcnrescntcntiain.ArbitramurergoSucciiiumpotiusBituminisgenusqtiod- -■ .'■
damesse,autterrarpmgucdinem, marisa?(iit,cxquibtild,i!!i scoptilorumcrepidirfibus
erumpentem, & inmaredciluentcm, vbi ;iiiii.tiuiii:\:!ui!_>i:iccoiicrcscit .-cumcnimpin- Suaimim
guitudinemquamdamci'iitiLitat, tacilessammainconcipiCj&ardccihincnariirainSul- ciSd^g:/it-
Cphuris.riut Bituminis parciciparc videtur. Quod autem potiiisad Bitumcn,quainad re hitam-
Su!phurreferendumsit,indicatpiim£imillacoquendiarrificiosaratio,quapartimver- nis.
tstur m oleum sui eoloris, parciin in Bitumennigrumsqiiod attritu purpureum,& Bitu-
miniludaicoita(i.nileredditur,vtvixabcodiitinguipolli0partiminciiieremnigrtinii
partim deniq; in Cjuoddam ondidum,& rentie,quod speciem quandam salisrcprresenr
tat.quod velutialiud Succinumtenuc accensumexssammaeuolat.Id totumconfirmat,
&veru clse dcmonstran t Tontes Bitumen varij coloi is erlundenccs. Id manifestat ctiam
odor Bitumen,& Naphthamrefcrcns. Deinum Succini vir es Bituminis virtutibus val-
desimilcstotumprobantj&patcfaciunt.
Quod aiucm Succinuin magis ad naturam Biluminis ,q udm resina: propius acccdar,
licuriPliniuscrediditjfDcilcconprobarur. Primo,quia ijsdemJoeis, vbidensum,&li-
quidum Bitumen gcncratur.ctiam qtiasi semperSuccJnum rcncritur.Deindc quia Suc-
cinumnigrumqnandoqj inuenitnr jCuiuscoIorisseiinaiiullibifuicobseruaca. Prate-
. rea siSuccinum esiet atborum rcsina,nonin glebas,]cdin slirias, more aliaiumrcsinar-
D rumconcrescctet.QuinimbaliquafoIia,vcitrtiilulaligniin(eeoiitincret,quemadmo-
duminalijsgummatibusj&resinisconspicarisumus. Quamobiem,inaiTerrorumcoi)-
firmationcin,GeorgiusquideinAgricola citaripotest,sed:nteralios atitbores nobis Lib. 4, de
iiiagisarridecErasmusStcIla,inlibrodeBorti/iiieantiqnitatibus,qiiidiuulgauitelimo nit. sistit,
quorunidammontiiim,Solcopcrante,ssuitarc,&inheibido,atq;algidosolohismoo-
tibus subieclo densari,& Occano illicerferucscente inderapi,&m proxima litora prp-
pclli. Indiciumautemhuiusreicstetradit,quonianiexso!ointerduin cruitur ,quod.
curnmolIc,&ietuumadhiicsit,IociIncoJa;mari immergunt, cuiusopepostmodutn_j
lapidescit.
loading ...