Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 419
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0425
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Musoi Metallici Lib.IlI. 4Ip
& ife!iiticxp)iearomf[iitdcbiti!niine,propterpingucdii)Cm,cipcrmi[cetur, vtignitum
corpusiuflocctiaquaenimcummiscaiitoprjilit pingtieaini, i:-::ito corpoti cedir, msi
'omnmdtotumcorpuiiiiud ignitimucgstvirqj.rsbiiwt. Q.iu;i:ioi>:tmiapisThraciusNi-
candricumGagareconuenirc vidctur,dumNic,indcrde_iilocanichuncinmodum.
Silnpis vratur cmdi :..nhr.;ur.s r ■/»,:, ,y
Postmadcfi.il,iqti.:,ft gr.ihn ituss, itjdem ■
Mex okosisoptmiusrttlinguilHr, tftrt
. TljmsiBS hniic.!»'un-p.-.i: or .-.I ft.:»'U.<t,nme»
CuiPonms.
Hinc colligere debcmus affeclionesGagatis esse admodumsimilespropriecaribus *""" G"'
Succini.Bituminis. &PissasphaJti,rumquia GagatcmdiligcntercxaminantibuSjSuc. S"''!-
cinumesustiiin.riigriiuij&i.idiiiatiimcsscvidcturjtiimquinpolitumrcfiilgct.qiiamuis
eiusodormagisad Suiphurcum tcndat, deindeaJiqnatitiipereakf.ict.is, i);!:c:iv,&: ic-
niaquKq;morcSucci:ii)tr;LhitJ>i(:.:l(ih.iitc) nontsUliiin.ilh,stdniuJr6durior,&odo-
B ratior. Dilcrepatquidcma^arbonefossili, quiaGagat.es cst lolidior,&densior,pro-
ptcrexhalaeiontm.qua-itnsimhumorem oleoiumalsauic&excoxit. Idc6q;matcria
Gagatis valdcalsimiiaturfacibijs^pia-111 orgarr.thyniito, jitisi; derti.ijiioncm Succini
remanent: etenim basomoiplco sublimato, (i aikmur,inltar picis,radiant,&tandem
rcfrigerata: in Gagatem permutan posse vidcncur.
D 1 F F E R E N T 1 £
AD lapidcibituminosoSjseupotiiisadsuccosconcretos, instarlapidisconcre-
scentes rcduccndum esse Gigarcm, omnes Authores mo ore consirmat; dum-
mod6,perkpidcsbituminolo^;i!Jii ic;ti.!Jig,.iti:]si]los,perquos Naphth»,siue
Pctrolcum tnniii :cttnimlsi vcri sunt iapidts,&- i-.iilJatiuatijranisucci conctctipolsi-
dcnt. Huiuscondicionisfuitquoddamsaxifiustumleucocastaneicolorisnobisosten-
Csum,quodfragmcntum sepukhiiicfcrcbar, & mirumbiluminisodorem spirabat,&
fortasfis,ob hanccausam, ad vstun tuinuli fuit trac"tum,cum vi bitumims cadaueracoi»
scruencur. Lapbautem bitnminosus,seuGagates.de quoinpr.rsentja ficscrmo,noti
est veruslapis,scdsuccusconcretusbitutriiiioius duriticmlapidcamadcptus. Hicau. .
tcmdupitxconiricuitur, nimlrumnariuus.&iacticius.HuncdestiUandOjNaphcha.iu
paranc,nanif,i'ccsiiiliind« v iisicmanentes,aquasalsaeoquunt, qitxvbi iustumf.i-
giditatisg.adtimattigciint,inG.igaumconucrtuntur. SednosinpivescntiadeGaga-
tenatiuotantiundiss-rcntcSjposiumusdupliccniasfignarejstiJicernigiurr!, &rufum.
DcindeaIiquandoinuciiitiiiic;sIiii^;:;iqii;:ndu bene conipaetus,intetdum alter alccro
estdurior,quandoq,accensus, thuris odoremretcrr. Idcircoapctteaskrendumerit,
Njruramin Gagate vcluti, & in Succino,cosorc,& consistencia ludere.
AdgcnuiGagacumnonnullircdticunt quandammateriamnigi'am,qua:Gcrmanis
Sreincc^GrtcisLithathrax,&LatinisGaibolapideusnominatur,eri^ifortaJ&Nyin-
pha:uslapis, dequo flammas erumperc Maiolus rccitauit. Rursus nondiscrepabita Cellej.it.
Dbituminenigroin Bohemiaicperto,& in terraconsumpto,quod vllo modo poltrine-
quitsCarboncmfoisikm nuiicupani)namsipoliruiamadmitteret,procuJdubicjGaga-
tesnominaretur. HicCaibo, i1 ctaei.t bituitiina, in tcii.Tsinu, cNluccopinguicuntj»
Sulphuremixtooriwrjsedil]iccoclu!u?/^io!c[itiaigni(it.iachiritur,vt,dcpci'ditaemni
scre pinguiacrea, & igncasubstaniia^quaincontraxerac in natalibus, degeneret in bi-
tumenignobile,quodnon inimtrit6Cai bonisnonien adeptum,Gagates imperfeetus
appellatut, cumex eodem bicuminoso sircco costct.cxquu Gagates ii>tegratur,,sed, pr«
nimiacombustione,duritiamGaaatiiimiJem acquiretcno potuic: proptcrca impcrfc- SitiinicRc-
stus Gagates,& Biiumcii cti.un lir l.cniicun ntncupatti:: quandoquideminfodinis htrakum.
Bohemiiebttumincsisfrcquesinucnitiir. Horumcarbonumfolsiliumdupltxdisrcreritia
assignatur.Alijsuiititaleues,vtaqt!a.'aIiqiundosiipernacent,hosThcophrastus--t»J«
dicic. Alijsuntgraucs,&inagroLcodie<tsi cffoditmtur,quidkuntur \i6jiti .Aliter
Grjci «ijp«ja( vrcant. Hoscarboncs in Scythia Gakntis ie vidisie tcslatur non procul
iMatemortuo.vbibitumcucoiligiiurjqitierantnigrijCiustosi^&inigneproieift^tlam-
loading ...