Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 423
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0429
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
0;

MusaH Metallici Lib.IH. .423
A Aliud genusdurum nSprocul a Drcsda reperitur.necnoii atritd Pyritialuminofo copu-
IatumJbidcmetwmcarbonesh!tuini[io^,i]i!asij;kb,vi>]iLi!ilb,ikhiinuuniiiiitur.Bohc- ('f"'"' 'V
m«producitaIiu(IgeriusnJgrum,&ilibterraacaIoreessconsumptum,((u6dpo]irinc- ^r #"'"'
quaquam potest. Tandcro maxima horumcarbonum copia in Agro,& CiuitateLco- a'l"*"ntsi
JicnlijfocliturjCiiiusbasistotantnsL-xcauataclt.rcferenteAnscimoBoetiOjvririagiium "M«""-
imj>en<J3tpericulum,ncaiicjiiarido3 terr.^hiaribiisabsorbeatunaltcramenimpartem i;*- 2' ■*
ciuitaris huiusrnodicauertiaspro fundamento haberc tradit: immtS &.fub ipfo ssuminc 6'"~a-c«s-
aaipiillimojtaexcauarunrjVrinfiiiJttsoisoresextiiiai.Sf submerfi sueriiit. Namq.hu- l67-
jusinodi folsorescarcnisferrcisinha*rcntes, rib rem viliilimam, in abyssum asuperiori
orin"cio,duobus passuum miliibus, distanrcm dcmit«mtur.
M O R A L I A.
.....e,&raorume)egantiamcnranr,meditantcsGagatemaquaacccndi,8!;
( oleo c«ingui,& cx altcra parceconsidcrantes virtutcm inadueriisserucrc,&
Jn prosperis, scilicet assuso voliip-anmoleo p.iui itin laog icseerc , & dcniq;
obruijtandcmhuncGagattmiiiaqua tciucJtctucm-S; boleo i-iarkntem lymbolum
virtUlisessesiatUCi-utK,(]'.M-'i'ia;riimEiisiir)i'L-rc! in proipcr:tatibu!:!aii«tiere,iiicall(ni-
latibusscruere.&involuptatibusfrigcrcperliibctiir.
■■- pr.rtereacuinGagatcsaduetsusnoaamaPbatafmatUM.IeuO^mohumrjjessrav^
jetcdicatur,&inpulucreriiredassussubsu!iaiitc!, rctiorct dLiJtcs.poterit iuieoprimO,
indo3rinamoraIi,tanquamIymboIri'n i.tciv,* kriiitLir.i' pM-diairi. Etenim ha*ctan-
quainpra-stantiIIiinuinamuIetuiiidiabolicisvcxationibus,& H.rreticorumfbphisma-
tibus rcluclatur. Prxterqtiamquoddentcs,nimiiumhomiues in sidevacillantes robow
rat, & confirmat.
e VSVS 1N MEDiClNA.
MVLTVM adiurnentiGagatesrcbusmedicisasserrepeihibetur;quia non fo-
lumcxtrinfecus,verumetiainrrinfccusadhibetur.Imprimisgeltatu5Conrra ■
Ephialtem,5:adueisusnocluina tcrriculament.i coniert. Galcnusadge. .'
I)UUmtumorcsflatuofos,diururnos,&,rgrecurabiIes,Gagatevtebatur:deindeeum- .
a^Gagartmeniplaftrobaibaropermiieebat.vtmaioremexsiccandifacultaceoipof-
sderct.PlmiusGagatcmcera-addcbat,vtftrumismederctur. PrseterquamquddiiLj Lib.%6.
£tigidaPod,igii-;B: inon,i''bus atk^ikjus iiigicts.tiiiieiiiin*- i-iiisiciiiinic.vccllcnscom- ra/.lg. .
mcndatur. Gugarcsiuonidorcftrangulatui niatHcis, cV-am!i(;;i.l:biisopituJatur,dein-
dcfugatSerpeiues, & omncsulias viuutcscumHituininccominuncspaiticipat.
Eurlum puluis Gagatu in vino decosius odonralgia-occurrir. MatthioJus verdGa.
•gateniaceEsumvinoextinguit,&' huiusmodivinum Cardiacis i>ot:(di;m cxhibct ,vtfu>
dorcohibcauir.& piiiiiis.-Lncriiiiiiiiicxcitciiir. Itcmhuinfmodi puluis,adpodusdraeh-
D ma: cx vino hauftus, lcptcm dicrum fpatio, coiitam a sfcctionctn intcg rc fonat. Infuper
idcmpuluisinaliquoliqtiotc j>ot.i!itsp..iiu'i] vilili. iuuat.atq^acCelerat.Eftetiadiu-
Tetictr:facuItatis,quocirca Hydiopicis iiiagnofii(uruseftciiiolumento,duinhumorein
pcr vrinam pellete pofljt. Imnio virtuceroboradi hcpatis,& ventriculipoliet,dumfu-
perfluoshumoresdigeritj&pcrhalitumconftunit.
AmpliusexGagate,quemadmodnmexSucciiio,vioIcntiaignis,okumpra;stantis- Okum tx
-Gmumextrahitur,cumhorumomnium bituminola fitfubftantia;quinimdin viribus <!a£M'-
Petroleovaldeassimilatur. Mcsue autcmhoc pra*fidium in Epilepticis,Paralyticis,
Tetanicis,& VtcrisurFoc3tionibusapprobat.Tandcm, multorum teltimonio,quidarn
; Authorcs tradunt, non Jbliim lufhtu Gagatis.fcd etiam cius hauftu virginitatcmprodi:
' namfi puluercmbibat Virgo non mmgerc scrtur, at li corrupta fuerit, vrinam retinere
«onpoterit. HincMatbodeusGallusaliquibus carminibustionmodo prardiflasGa-
gatisviitutes,sedeius(iuoqilocumiiatalcm,&proprictatescxararclicconatuselt.
Nn a mfii~
loading ...