Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 441
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0447
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Meullici Lib.IV. 441
NATVRA, ET AFFECTIONES.
CVIVSCVNQVE rci nattiraex illius ticfinitione-innotescert solec;quapropter
mulcidcfinitionemlapidisassignare conatisunt ,scdposteaiIJaii> veluon satis
cxplicaruiit,vcla!iquaexparte mutilam tiadidciunt.Inter hospriiu facie £ih?.du->
nobisoccutrit Galcnus, quilapidemsicdcfinitiic. Lapisestcorpusdurisfimumjquod /^,"- ""d.
irrigacumabbumido,nonmoilcscit: vudc manifestariumcuadit,nacuram rei hac dc- sic.
ffflitionenonsaEissuificicntereKpIicataiiifuiisciCLiinfcr Qjrirgciito.&aiijsmctallishu-
iusgencris competere possic,qiioiiiam ncmoest, qui riesciat harccorpora else duriisima,
ijua; rigaca humiditate haudquaquam mollcscunt,, ctiam si multorum annorum spacio
inaquis,morentur:hacdccausa , pacctanti viri, Lrc delinicio probandanon videtur. ,.»
GeorgiusAg:icolasermoncmhabensdcnacurafo[siliuni,demiitioricrn Japidis asfertj
B oUiE&ipsaomniexpartcperfcctanou vidccur. Escaittem talisilapisestcorpusfdlsile,
siccuoi,&dumm,quodaqnalongoteniporeviKemollit^g[iisvehemen^redJgitin.pul7
uercm,velnonemolliturabaqua,iedacalidoliquatur. Ha;c Agricola; definitioim-
plicicc naturamlapidumexpliearc,&exduobus mcmbriscostare vidctur: in vno enim
aperit uobis naturam lapidum, qui ab aqua emollkmcur in aIcero,na turam eorum, qui.
calorcliquantur. Haic igitur dcsinitio,quoniamrei matcriam explicice non declarat,
nonerit approbanda. Veruai id alicuiadmirationemafieraenondebet,siAgricoIa.vir
in cognitione Folsilium alioquin pcrfeifissimus huiusmodi detinitionem tradiderit:
quandoquidemhrcrcsadcd est disficilis,vr, inter Vecercs,&nuperosAuthores,non
reperiacur ,quipcrfcctam deicripcionem lapidis ne dicanns dcfinitiortem, scripcis .
mandauerit. Failoppius&ipsedcnuitioncm AgricoJa: impcobauitj&.rediuslapidem OpMoFd-
sedefintreposseexistimauic, iipronunciaucrit, hpiicmcdV corpus terieum,durum, Upfq,
soisile,quod,nec virtute humidi,ncc ctiani i^n-.s potcil Iiqu.tri, vcl (vt comprehenda-
turetiamvniones,coralIia,&alijlapi]!iiK> '1 cs cma, icd aliundc cflblli) quodcumquc.
Ccorpustcrrcuin,diirum,friabile,quodneqilvj!niil->,ncq;calidoliquatur:dixitautem
sriabile, vt ferrum, & osla cxduderet ab hac dcfinirione, qua; nobis probanda magis
ridetur.
AnselmusBoctiuspirincognitionc !apidumperitilsitlius,lapidem in opacum, & Lib.iJo
pc!lucidumprim6distribuit,deindederii)it,icudcscribitopacuinhuncinmodum:Ia- (^j^
pisestcorpusmistum, inanimc,durum,induc>ilc,inaquanonliquabilc,&solidu iu,»,
quod eccrra limplici tanquam pra?cipua,& magiscongruamateria,cittamulcasaltc- ^
tationes.anaruraconcretumest. Postealapidempeliucidum,seupulchrum,nimirum
gemmam defmit ,seu describit hoc ntione. Gemma cst lapis paruus, rarus, durus, &
pulcheranaturaprocreatus:Iicq;abhacdemiirioneonyx,Crapundina,&iimiIesIapilli
«xcludumur,quos indcfinitione si quiscomprefenderc vellet, ncccssarium esset, ex
menteBocrij,nomenpulchritudinisabhacdefmicioneauferre.
CircapcculiareslapidumaiiccfioncskiiptiireliquicCardaiiusIapidesexcisoscre- Lib.^-tie-j
scere,quia viuant. Scaiigerautemacritcrrcprehendit Cardanum,iriquieus lapides Subtil.
D aesccrc,nonquia viuantjscdquoniamapposico rurlushumorcjmarriceslapicjdina-
rumaugentur,aquibuspriorcsIapidcsexcisItiicrunr. Adduntali;lapidesgaudere_> Exerdt.
hac proprictate,vt sub terra obruti molliores euadant; quandoquidem sub dio sempcr 11 !•
duriores fiunt: quocirca lapicida? huius non ignari illos terra obruere solent, quando
pauld post illos celare desideranc. Qyantum vcrd actiuerad parcicularcsIapides,PIi- Lsfidts
niusmonimentismandauit saxa quardamesse in Lycia,& inqtiodamoricntali trassu, p'«feWA
qus viuentibus alligata erodunt corpora. Demum saxa, & lapides, ratione duritiei,
incersediscrcparcsolenticumnonnullalinc, qn.i facilc,alia aut£,qua:disficulcerfcm-
dantur,&frangantur:quapropcerOlaus Magnus,in HistoriaGothorum,diuulgauit
saxaqua:dammagnaibicssc,qua;nonaliaratioiiefaciIius,quamIaridoacceTo fran-
guntur. InVmbria,testcGaudcntioMeruIa,lapisaIbuseruitur,aded moilis,vtsetra -
dentata facile secati poisit.
loading ...