Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 533
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0539
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
•F

Mussei Metallici Lib.lV: ;53
<\ ctsste tanquam coronidem addcnii]s,quod Sariclus FranciscusdePaula supra ordincm
liatUrypatraoWjdistnstcVa.mwdificarcs^cmiiussitenimcuidamoperaric^vtlapidem
circassumcninuentumjmmcnfemolistollerctjquemproculdubidscxrioininesnonij
clcuasfciiti tuncOperariostupesccnttj&tidmirjiitc.SjiictcSjf-jrmatosnpralapidem
Crucissigno,cuiii]iiprahiunerosiIlii!simpoIiiit,ti!irtanqijjm icm lciiirlnvimadia-
brica dctulir. Deniq; Icgitur,quod SamSa Brigida, ciiigiaio Crucis signo supra quem-
dam lapidcmj illico tum in salcm conucrtit-
LAPIDATI, ET OCCASIONE
Lapidum mortui.
|RO viriliconabimur,iiiliacRubdcaJcgsniiLiis^iaiiriciii,Tiarratesiiisigniorum
historias,quilapidibus I*si,vel«t-siftietunt. InprimisDaphidusSophista Del-
phospetciis,Apoll!iiissimuliCsijconsuluit:anequiiamiiTu!iireperirepo]Tct:re-
sponsionehabuit,semagnocumma.'ioieiiiucntiirum. IU'diensigitur,ii] AttalQRegem
incidit,qu£antcaIaccsii:ra^aquo<Ies,ixo(cuieq«iiiiiiiK'i'ra:)pr!.-cipita:rii'i'riit.Hen-
ricus Primus Hispaniarii Rcx,AIphonsi Oeiaiii Rcgis Ca(teil{ frater, apud vfbem Pa-
lantiamludenscSSodalibus,lapidefiiitsai]ciatusincapite,&triduopost,ic&rcteRic- i'M-*9*-
cioNeapolitano, ocetibuit. PyrihusEpirotaruRo;;vtii:ribitPauIaniasin Atticis,An- *<?'^#"
tigonumRegeminpraliosupeiatiiinadvrbemvIqueArgosperrccutus,lapidis,seute-
guIancrjuinterijt.MardomusPcrsa(ciut-mXerxesapud Salamiocm viiSumcumexerci-
tureliquit,vt bclli rcliquiasconfoucrct)ab ArimnelloSpartiata, saxo intercmptus
est;quofato,vt PIurarchusinAristiderecirat ,eum periturum Ampbiaraus prarmo-
nuit.HermanusTyrinnuSjVtSigibercusin Chronicjsretulit.eSaxoniaLorharingiam
rcpetens,&adconcitandosregnimotus,Castellumoppugnans,saxocircacaputiclus,'
obijt. Inbello,quod VaidtmarusTcrtius DanorumRtx aduersus Vandalicasvrbes
egcssit,naualiprn?lio ChristophorusRegisfiliusIapidepercusTus superstes diunon vi-
sit,vt Crancius in historia Dania?prodidit. Burcardus aFridericoTertio Imperato. Li.j. r.38,
rcadCaroluniScptimumGalliarumRegemlcgatuSjpostprdiuminCa-mcterio Di-
uiIacobiciimHcluetijscommiirum,ciimpermediosoccisorumaceruoscquitas,aper- .
tagalca,id iuctindumessespecJacuIumvociferareturiquidauiHeluetiussemianimis
gcnu, vt poterat, innixus ,arrcpto saxo, tanta vi frontem illius percussit, vt exanimis
cquodelapsusimpiarvociSj&perfidia-mctitaspenasdcderit. Antiquioreshistorias
inhocgenere liccatreccnscre. CygnusNcptunifilius atanto parris numinc, rcrro
inuulnerabilisredditus, tandcin ab Achillcapud Troiam,saxocxtinctus est. Histo-
riographictiaiiirefcrunt,vtDiciys,poitcucri.imTroiain,ciimHccubaReginainho- Lib,%.
stium cxercitummulta malediista,& infausta imprccaretur,tunc Grxci hisvocibus
motijiliamlapidibusnecarunt. Paulaniasin Corynthiacisincmorat Mermerum,&
Pharum Medea: filiosaCorynthiorum pusioitibus fuisselapidatos,quia munera exi-
tialiaamatieMedcaattuiiilcnt. Exeodcm PausaniainArcadicis,cumAristocrar.es
D ArcadumicxvitginemDiansc sacratamad sliiprumcoinpellerenon potuissct,& po-
steaipsamad Dea;aramfugientcm vohsset ;lctIerepatc-f'icto,Arcades rcgcm lapi.
darunt.IbidemPausanias iccitat Caphycnics pueros circa tcmplum Diana? Condy-
leatidisludcntcs, funiculo,qi;emrepcrcraiit,obiigato coIlosimula'criDian*,iocigra-
tia, Dcain strangularc aiscuerarunt. Vnde ciues Caphycnscs, concepto irarum roo-
tu,obnumcnDiana;viokium,pucros lapidibus obruerunt. Neocles,&Ckopo!is
fili}Thcmistoclis,cumAtbenieQsiijmmemoriamrefricuissent supcrk-gibus, quieacl-
utrsuscxulcsfuerantsancitK, apsmtii. ir.imici.i jx-titi jnxis mrtrjerunt.
Item,cxHerodoto, CoesEuxandri filiusMitylcna;orumTyrannusaMilesijs, quid Li&s.
regcdefcccr;nr,caprus,tatidemIapidibusfuitobrutus. TheocritianumSatcllitem-»
AmantijEunuchiimpcrioinhiantcm.coniprchcnsumT&ingcntibussaxispctitum, lu-
stinus Imperatoi in mare proijci iussit, vt Cuspiiiianusaiiimaduerth. Habemus etiain Ub,i,fap.
cxi-ulgosio.quodjContcntioneinterHircanura^&AristobolumjObregnisuccciTionem, g^
durante,Onias vit iuflusab Hircani se&atoribusadtempium du<3tis,vt precibus in-
Yy ; festum
loading ...