Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 537
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0543
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mussei Metallici Lib. IV. 5J7
' A tiarum,Turrisforritudinis,Gaudium immensum,Dei consensus,Sedesiudicij,Locus
noniinatissimus, &Taberi]aculunioccuItum.
Amplius,qui totopucloreiLiarcanismyiliiislibenterveisantur.JapidisvocejIegem
quoq;cxponunt:namlapisapudMartheum,qiiiinossiomoi)umciiriaitilti£uitloca- C*t*'vfr
tus, a Laurcto iiitelligitur tanqusm Iexmortis,quam homiacs cuitaic ntqucunt. La-
pidemverd ad ostium monumentiLazari.vtlegiturapud loanncmjDiuus Augusti- Cp.n,
nuslegisonusintcrpretatur ,aut durain consuetudinem,qua premitut amma nea vi-
(!JsreJurgerepollit.Ca!terumUpis>vtcsti^iI,s.ilminonagcIiLi«j.AV^VW«<rf/^<fr«
ftdemtnttm. Lcgem veterem inlapidibusscriptam slgnificat:aur,admentem DiuiTho-
ma;inMattheum,criminumoccasioiicindcnorat. Demum.perlapidcmiiiExodoMo- cap n
sy orantisuppoiitum,iuxta scntentiam VcnerabilisBcda-,EccIesia tanquaLiilegisfun-
damentuniinteiligitur, iiiqualcxipsarequiescit,
Notidefueriint,qui,pe! Ijpidts, i;i sicris )iiblijshomjnesetiamnefatios,&crimi-
nososintcllcxciuii:. Etenimlapides,apa.d Ieremiam,incrypta absconditos, Lauretus CaP- 43-
B Peccantcsobstinaros, & a D;o retedentcs interptetatur. Atl3ptdes,quibuscriminoii,
inExodo obruiiubentur jGlolia interlin.earis duras obiurgationes exponir, quibus E**d. ■**/.
Peccantescorrigendisunt. Lapidcs cxcauariabaquas, vtlegiturapud Iobum,Lame- *?•
tusduritiemmentis inbonrtatc firmaram abasliduisluxus illcccbrismollescercseti- £«/.14.
psit. Imindidem Authot, in Sylua AKegoiiarum, lapidcsleprososedomoauferrc, vt
in Lcuiticohabetur, Haireticosab Ecclesiaexcludcndosexponit. Item lapidcs,quos ^ ,
Semei in Dauid iaclabat, interptetaturHancses,<jua;ChristuniDoiiiinum sauciant. CJ $ *'
Lapidcs^aufcrredeviajvtcxtatapudleremiam^fignisicatscandalaa viaDominiar- c^ '
cendaesse. Velutilapidcs aiferread ei■igcndum vituluin, vi habcturin Geneii, iuxra_j ^jl* '
Glossaminterlinearem, sunthpmiuespeccances ,quiad fidciconfcssionem vocantur. "' *
Lapisautemcaliginis,ap:id (ob, indicatpopulumludaicuni, qui, exmenreDiuiGre- Cip -<>
gorij>Authorivit<ecredcrc noIuir.Postrcmdlapidcs,quosDiaboIusapud Mattheum
inpancsttansmutandosciscdcsiderabar,Laurctusomniasuperfluainterpretatur,qui. ' -
busNatutanonindiget.
C Ad lincm alia varia, per Japidem, in sacris Paginis, mystice demonstrantur. Nam
lapidcsfundsapudIob,scrmonemprcdicationis,exDiuoHieronymo,iLidicant, quo
nunishumana-naturarhostispcrcutitur. ApudProphetamAinos,petra;reccnsen- Cd/-5i.
nquibuscquicurrerenequeuiit,quasRupertusAbbasranquam auxiiiuminutik Cah 6-
Olte ndit. Lapides,quos ludaH collcgerunt ,vt Christum lapidarent, quiaprotulerat
hscvcrba. Aauqn.vx A',r ■J-um//!<-./, <;?ssA<«-VcnerabilisBeda,&DiunsGregoriuspra-
uascogitatjonesi[]teIIigunt,quasidcntidcmhominescriminosisumuiic. Deniqucla-
pidarcHierusalem ;anquamaduItcramapudEzechielem,Lauretus vult id nilaliud Cnp.G.
esse,nisianimamaDcorecendentcmDi-monibuspuniendamtradi- Itcmlapidare_j Cap. 17.
Mosem,& Prophctas, vt habetur inExodo,& lapidare leruosa Rcge milsos, vt apud Cas. 11.
Mattheumlcgitui.OrigencsdoccthocnilaiiudderLOtate^nisioptimapriecepta^&ptas
admonitiones aspetnari.
j M O R A L I A.
DOCTRINA ad motes speelans;&ipsaconaturexlapidibus vtilia eliceredo-
cumenta.Inprimis Chtistuspetra?allimilatur. Nam velutiinpetiasubstan-
tia;soliditas,materiarpuiitas,figura:diuersitas,virtutisvenustas,&multip]eit
vtiIitasconsideratur:paritctinChristoha;comiiiaobseLuantur,dumpatientiasoiidusj
innocentia purns, cmcacia virtutis,& miraculoruin spceiosusextitit ,necnondiuer-
sasfiguras,uempeniturani hi!inanam)&diuinamhabuit,deindcvita,&doclrin'u_-t
multiplicem vtilitatemOibi terraruni attulit. Insuper veluti petra: tacilcaccomodan-
turKdificijscoastrucndis, platcisstcrncndis,ponribuscrigcndis,hostibusexpugnan-
dis,canibusfugandiSi !i.ii.;!:;ucibussanandis,&ciuitatibus,3:castrismunicndisrsi-
rnilitcrChristusha'Comniapra-stirisseperhibctut,nanispiritualisEccIe(iefibric3(rL-»
struxit,cuiusipsclapi,fuitangularis,plateas, nempelatitudinempopulorum, veJpia-
*asfidcliummentesdiucrsisl3pidibus,nimirumvittutibusstrauit,pontempa:iiitentis
adssu-
loading ...