Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 538
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0544
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
5?8 -VlyssisAldrouandi
chri/tM ad llitmen peccati crcsit, hostesspiriiuaks cjtpugnaviit ,ca nes , idcst HyretiCOsf|,e »
/»s;^-^j;-«it)a'grirudi!K-stamcorpDv:s,c;)^iiu:iini^(^(,,H]iE:%d)t5;&canra,i"ciIkettidd:uiit!
milmw. h^bitacuiajAngeloruLnciistodia^niuiiiiiit.&deniqiaDaTiioiiibuSj&tentarncmistu.
DocumcntumetiamdcCbristOj&lapidibuspcrciperedcbemusabEuaneclio ,k-
1„.-.,.'.,■,',,- ,«>«,.;., ; iftm*m^^fr*w*^<£T
cahocmortjs gehusYubirenoIuit.fortassisjquiaoblapidumstrepitun) in Japidationc
factum,monita ,qua-Chr istuseratdaturus,non poterantexcipi■.qucmadmodum,
DiHusChtysostomiisoptiineexpKssiidi^^^
Christusiapiiicatitserrojvelgiadioperciitinoluitjqiioniamnobiicumstmperfct,1
riim,autlapidesfcrrenonpo/)umus,c[i]ibus<kU"!d:;miir tkgit autcmcruccrn,™*
kuimanusmotu c\pnmitur,vradueiius inimici vcrlntias ,& tentamenta muniamur,
Dcmdelap;dcsiiiispiobis,&pcrscsiisammil3riposlunt,rationcproprje irunu'
<]ua; lapidibuscompettmt. Itacj;petranuncupatacsr. ,q,iasipcdcspcnctrans,&lapis' p
quaii pedem hrdens, piattcrea cum sitdurus,& (iliceus fcno puuiiius igncasscintiUas
spargit.Virigiairperfcifriishuiiiscssc dtbttcoiidirionis, vtcoiilianii;; iiuhiiuisioNdi.
tatemao.;;: ::,;:,& ptdes afitcaium iuortun discuilione penctrctj&pamitentia lafci,
Csp.%. &tandemferro calamitatumpercussiisscintillasdiuiniamorisfmidattiuxrailludEie-
chielis. Excis cgnditur igwsin mnem dnmum Ifiacl. Quoad gcnerationcmlapidis.virrus
Cielestis in tcrra miens lapidem gignere rradiciir t autd nobilio: tiivl" nic]iorcm,quatu
Viri prebi rdibi materiam purjorcni imidicHr.i^iriraiione m [Crram.nempeiniiomincminter-
tapidibus dumvirtuscKkstiSjscilicetdiuinagraiiassuitj&tuncibiiapispretiosusprodiicitur,
ajsimihti. dumhomoperfeAioncm, &omne virtutumgenusadipiscitHr. Deindciapides,cumj
naturaliter iiifimalocapetant,adani:co5Deipoiiunt compararijquiscscsubinittuntj
.&!ocademiisa dcsiderant; c:i;;^u,o}:c--:- onmj., dpermintes corpusstium neoi colunt,
' neq;ornant,vndehinomine]apidum impolitotuin^iiireoptimointeiliguntur.Iobigi-
, turhucrespicknSjaliquandoscripsit. ^diiicant altare.nimirumaltitudinemEcde-
sia?exkpidibtisimpoiitis, ncmpcexhominibus,qt]ianimidc:LLiiiio:u;ndiiiguiit.Quo-'>
niamautcmlapisaquaaftusa nondiisohiitur,scd solumasliduiiaqu.tdillillatioiicex-
■ ' cauatur, &c6n,i;ii:itur.^imili[tr idemalsereiidumcrit de virisiustis,&perfedr.is,<iui
inaquamundana; prospcritatisabluti non disibliiuntiir,l'edposk*a peiseucrante Iioc
aqua;iiiliicidio,imptndctpcriculum,nc amiitcnrcs diiiiii.-mgratiam dillipentur,&
dissuluantur Tandcmlapides.ex sententia Diui 3mbrosij,osii terra?dicuntur,quc--
"niamjmorcoiTium,tetramsustentant,nestiaii;iiii;isiL:ci:.i[Lsolii;i;iii>^diiilLM!,Qtiain-
obrem, pcr tcttam,hoc in locointdligenda csUnima viriprobi, & pcrfcvti,qua; gra-
[ijSj&vittutibusrcdundatideinde^peipctramjquardiciturapcnetrandoj&perbpi-
dem,quidenoininaturak'dcndo, munditahniitatesir.teiligciida; sunt.nujprocol-
dubidpcnetrant,atq-.!aidimt:hmciureoptimoo/saK'ii.i' indigitaripossuDtjCUUiBi;-
ra, nempt- anima su stentent ,ne propter siccita tem impittatis dissoluarur, & proptcr
vitja, atq, crimina dissipetur.
Criminsj! Reliquumesl modo,vi doctrina moralis.Pcccantcsetiam ad lapides cornparet.Pri-
l.-pdibiis .mitusexfodir.alapidcscKtrahutur,iiitilrisktibuspoliimtur,otdinatimmadilicij?col-
firsHis. locantur,ca;mentoglutinantui,&postt,i v,u ijscoioribtisoLornatitur. Vtigituradifi-
ciumParadisieonstrnaturjitecelTariiimestprimd^vtlapideSjniminimiioniiiicscrinii'
nosidc miuera mundana: voluptatis,& dc stattipcccati eliciamin', & mallco arrumna-
rum,& panitenticpercutiantur, vt postmortcmina-dificiocxlestisHierusalcinordi-
nate,idcltiuxtapropriummerittim,collocentttr, carmcntoindistolubiliscbaritatisco-
■pukntur.&piCimis, ni.njnim varijsdotibuscorports,&3nima;refuIgcant.Rursusla-
pisest frigidus ,siccus,solidus, durus, compactus, grauis ,& ponderosu5,c;iiare<:sn-
trum petit,& tertamcompritnit. Item vir improbuslapidememulatur, duminipiera-
teest frigidus,immisericordiaiiccus,pigritia ponderosus,obstinationesolidus,S
-fauiiia durus;idcdq;ad tcrrain,ncmpc ad amotcm impurum,& tcrrentimscmperiB-
'clinar.l'rj;tcrquamquodbpis,q[iaiu(>magisiii3lnimproijcitur,tam6magisoclcc[i-
dcnstcrrajfigitut. Sicboir,opc;i;;i!;s;q:iilapidtiisi;ominatur,qndm3gisaDcoomiu-
potenti pet pcccatumreceditjlipostcaadcumdem,pa;nitentiaduiSus,reuei«»lr'
loading ...