Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 539
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0545
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Metallici Lib.IV; ^
tanto magis c. ,&eharitate ,& amore copulatur: iuxM illud Fauli ad Romsnos.r./ c'/- I-
Ncq; mirandum est si hpis ad Iiomincm comparetur. Quoniam Deus omnipotens
]apidumoinniumconditor,apud Ezcchielem,dixit.Dabttiscorvmim,& spmixmm- C4t.ii
vttnprtceptistiiasamhKUiit.Quiim.obvem vnusciiiisq;criniinosus supplici prece,&humili
obsecrationesuinmimvrcrumomniuinopiHccini-ogaredebetjVtliniumsceserumjde-
sidia-jeWuxus fomitem,auaiiti*salsugincm,mcoiistantia; ssu;rus,suberbi* spumam,
&dissohitionis arenasaufcrat,vtcor humanum posthacvoci diuinar, instarlapidis,
non durescat, Lapis, ope conglut irta tionis valida;,cx tcrra admixto humorc gcncratur.
Patiterquando irialiquo hommc repcritur terra,ncinpcmoniimcntum mortis,&hti.
mor,nimirumgratia,&pi«as,U'"Cin iilo lapis, idcstcoust.ntia.&perfeCtioproduci-
tar.Aiiquando,exsentcntia],hil()l;>ph.uitium,sapisexat]uagig[iitur,dumaliquibas
inlocis, obviminisanaturainsitam,aqu,ircadenteiinIapidcinvenuntur Huiusmodi
E loca consuetudinem designate possunt,& htimo vocari porcslaqua, quia moliis est, &
adpeccataprociiuis:attamcnhuiusmoililocafrequcntat,quando proboruinconsue-
tudinedeleif.atur,&iuncvirtutc,doctiiiia,&eoruiri cxcropJoiorris tanquim lapjs
constanSj&perfe-tuseuadirrluxiaillud lobi./«^'/'«-•/'•,:'<^.7W.)-^.,w,, ,^v.(>t0_ c*s' 3*'
tumoppositutn asserendutn erit de hominc molli instaraquar, idcstpiOj&perscito,
qui huiusmodi loca frequcntans in terduni sit lapis, dum obstinationc durus, & impic-
tateinfrigiduseuadit,iuxtascntcntiamIobi.Orf/;(,W/W^w,/,/-//V,/..-.Tandemla-C'V-+';-
pidcsdurisunt,&dim"cuIteradopusparantur. Scdquando in *dificij:constringun-
turjdimcillimcpoiteaabillisrcniouentur. oimilitcrEthn:cisapidiim_uctunt a-muli,
dummagna disficuitatc credideruntjsed postmodumcredeutcs scmper infide per-
rnanserunt
VSVS 1N CVLTV, ET SIMVLACRIS.
c
ETHNICI ex lapidibus non sol&m Idolasabricarunt, scd etiam ipsos lapidesru-
des tanquam Numina colucrunt.Quocirca non est mirum,slasserente ChrysostG- !" ***"•>•
mo, Ethnici,nomine lapidOm, my stice intelligantur.Prartcrquamquod, vt scii- "!?■ 3'
bitSuidas,IapideseriamstiisDijssacrabant.Hcgycuseratlapis,iuxtapartemsiipcrio-
remacuminatus.quemanteForcsErhnici statucntes, vcl|Apol|ini,vclBaccho, vel
potiiis vtiiquc consccrabanc. Olimin Emessa vrbePha-niua-Japiserat maximusab
imoiotutidiis,niger,&adfiguramconisastigiatus,incuiussupeificiequa-damiconei
tiaturaliteremincbaiit^huiicIapidemcsseSyliSj&deCirlocccidisseasrcrebant: hac
decausanon fcltim illa;gcnrcs,scdctiam vicini Satrapy magnoeol-uhunc lapidem
vencrabantur. Arabijin p-irt. ui iiiiolnitts lapidcm tctragonum quaiuorpcdcsaltum
duoslatum, &_uprabasimauTeamloeatiim,tanquamDeum Martem,cj( mente Carta-
rij.honorabani. ApudThraccscolcbaturiaxum,in quovcstigium Hcreulis impres-
sumfuissesibi persoadcbant. Apud Ronunoj, cxrra pottam Capcnametat lapis,cui
J) pra;stantil!imushonosfuitliabiius,nam,siccitatcfrugihusnocete,intravtbemsolenni _ -s -^_
pompafctcb.tur,&statim imbrescadcbant,vtmcmoria;fuit proditum: ideircd lapis Jj^ _
Manalisappellabatur,cum, eiusbenericio,aqus dcC.tlomanarcnt Columbus ctiam, .. *
JnsuaHistorja.triumlapidumicgionisGeamaics mcminitjquosiliiPopuli singulari
quodam amorc afficiunt: ptoptereaquod primum ad prouocandas dc Cjlo plunias,
secundum ad sedandos Puerperarum dolores ,& tcrtium ad sata iuuanda adhibcant.
ApudSycionioslapis,instarpyramidis,crat cabticatus,qucm tanquamlouemsummis
honoribus cumulabant, vtCattariusrecitat. Exeodemauthore,lapidicffigic vmbilici,
tanquam VesicriartcrnoshonoresPapbiidecrrnebantjquoniamiibidinemmuIierem-
in vmbiIicoconsistercopinabatut.IdcmCartariusmeminitPhiygiorumjCjuim3gnuin
lapidem in naui tracta a quadam virginc elegancer ornata, tanquam Cybelem immo-
dicihonoiistitulo pioscqucbantur. In Araxiftumine,tcsteP!utar_hoder_uminibus,
lapiilus o: itur nigri coloris, qui, cumresponsumfuerit rcdditum ab Oraculo, dc ho_.
mineoccidendo, aduabusvirgtnibussuperarastutcIariumDeorumsuiiimposisBi,&
saccr-
loading ...