Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 545
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0551
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMetallici Lib.IV. 545
VSVS IN SVPPLIGIIS.
PVBLICA consuetudmcapudHsbreosreccptumerat,ReosIapidare.Immd
quaidamlcgesetantiansiite.quasinsupplidoIapidationisseruabancur.Ecenim
ibntcsadlapidationemducli,dumperquatuorcubitaa]ocosupplicijdistabat
eis vestes detrahcbantur. Dcindelapidacus iuscpulchro suorumMaiorum tumulari
non potcrat. Itcm apud jpsos ii o.uis maiori cxcomunicatione vinctus moricbarur, lapis
ciustumuioimpontbatur,vtTumiiIatumIapidationefui/ledignumindicarc^ Pcruul-
. gati etiam moris fuit apud Ephesios lapidare delinquentes iti Dcmn.In hoc sensu Phi-
lostraci verba suntbxc.cdnc!,k>:: Lsid.il/usDeoruminimicttm. Quandoquidero Ptulo-
stratusmeminitApo]lonijEphcsiagcntis,atq;aducrsumquemdapi«dic"taverbapro.
ciamantis.Preterquamqubd Timotheus eiusde ciuitacisEsjiscopLis .i!> Hdinicjs Ephe-
B sjjsJapidatus,martyriumsubiuir. Icem, Decio imperantc, EphesiaccidiiTerradicur,vt
ssuiente aduersus viros Christiana:religionis pcrsecutionc,multiiocadcscrta petie-
rintj&interalios,septemiuuencsCJinIiic::Itortiii]LHi hpidaiioLiispercidsiinquod-"^'1"*4^
damantrumsereccperint, red,ostioabInscctatoribiisclauso,inDomiao obdoimie-*"''"1?'"'
iint:vndenonieu septcm Dormientiuin sibi vendicarunt, dc quibus in Martyrologio
siomanoaerumcst.
Interdum EthnicichristianinominisInscciatorcs.incruciandismarcyribuSjrotun- iib. 1.
dislapidibuseorummaxillascocimdcbanc. Id colligendumcst cxActisDiui Adriani,,^,^ .'
inquibusha;cverbaleguntui'.^-v.w//rtirt;r.-/,/^
^tic/tionari/,arreptiiiipidibtts, eonmi r/ittxilUs-vcrherabaut. Prisci quoq; solcbant, pro emi-
nentiIoco patibuli,saso magno vti,in quo Carnifex cum Reo coram Populo stabat.
InoIeuicigiturconsuccudoapudHa-breos, vtniinistcrpubiicus, in flagellandislbuti-
buSjdectaiftiSjVclscislisvestiincntiSj&niidatopcaoic, asccndcretlapidcm,&manu
apprshesolorobubulOjReuiu ssagellaret.Idcircd pccrasccleracasortassiserac talis Jo- Petrttjiele-
C cus, adquem damnaci vltimosuppljcioducebaiiciirrqiiandoqLiidcmBaronius, in An- rataqus.
naiibusEcclesiasticiSjvertenccannoChristi centesiiuo nonagcsimo sccundo, babet
hteCVCtbi. Cwiipo//hacydem , tjtttdctiitcbanliirivC.tr,c/cu:tUi r.dsCtr■..»; jciiir.t!a/ii(Jic ha-
be/it horum Aci.i.t>,titjttttas strtsi'■< 1 ■'!".■: '■» »'is.rtt Eiiiiitlict .■• /trti.:>,tttt ) p t:>,.li:,tis >>it.:ti simt. •
Habemus etiam apud Plurarcbum ,quodTarpeia vocatur saxumCapiroIij,equo
soncesdeturbaiisolebaiit. Horatiushaiicconsuctudincininemorat huneinmoduin.
TaneSyriDtim*, aul frioxyfi silmsaudes
Dcisteree fa.xoCticcs ? ■'•'■:'■ '.r.idcre C.tdmo s
Hinc manisestum cst damnatos capitali supplicio olim de saxo fuisfe pracipitacos.
Porphyriusautcm huncHoratij Iocumcxponens,Cadmum Carnisicem not#crude-
litatis fuisfc aiseuerat. Piinius quoq; monimentismandauit ,MetelIuma Catinio La-
beoncTribuno Plcbis ad Tarpcium saxumiuisferaptum, vt praicipitarctur. Quinimd
Lucrctius ctiam huius consuctudinis meminit hoc vcisu.
Career,cr ht.rriithidt' /.',::.., i.-dtttseeritm.
D ApudPcrsas viguiialia consuecudo, vt caputVcncficorumlaiolapidi imposlcum
alio lapidc confringeretur.
Hisaddamus,qiuMAntiquitas,vclutiad metallasontes.vtsuperius fuit exara- Lstumite
tum,itaetiamad Larumias,nempeadloca, inquibuslapidcse>;cidebantiir,damna- quid.
bantmam EucropiusatithorestjSupeibuiiiTaiquininmpriiiiumexcogitasrehiecsup-
plicia, nimirum vincula, fustes,mctalla,Compcdcs,& Latumias. In tcr alia cruciamcn-
ta, quibns Martyres Chri lii asredti sucrunt, erac lapis cauus, iti cuius 'cauicate pcdes
Martytum collocatiapplumbabantur. Hoccruciainciiti gcnnsin primolibro huius
Tomi mcmorauimus. Legimus etuiiVjuoti M^itvi-cs intt.-ri.hrii lauideni molarem tra-
hercperciuicacemiubebantur.NamapudSimconemMctaphfastcinha?cverbahaben-
tur. 'ttdtxAphrodiliits ajjtr/ii:.'/s.:' diaui.,;.:tt,:. i.,tti:yts,'s!r">/;tr,-:crt> Cionc/iiis, rj- Agatha/i-
. gelitollodligttri ,&per>n;dir»i titnStHc»? trjit, mmtbas ticcLtt/iaiitibiis,Dsjsparete ,&Impe-
rttloribas.
ti i vsvs .
loading ...