Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 546
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0552
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
546 VJjssisAIdrouandi
V S V S I N LVDIS. B
SI totludosrecenserevellemusjquotVetcreSj&nuperiPusionesinuenetiit^pfo,
culdubio tempusnobis deficeret. Hicauccmvnum,aut altcrum msigniorernre!
ccnscbimus. Iilud genusludi, quocalculis in tabula lusoria nimirulritil)is,s.a|_'
ucolisluditur,oliminu£cumfuiceiccitcrannum Oibis conditi ter mil csexccnttumum
ti igesjmum qu in tum,a quodam sapkntss viro, nominc Xcdc,qui ita Tyranni ssiiit;anl
cocrcciemccuj&mouereducumencovolebat.ostendcnsmaicstatem/iiieviribusj&ad.
minicuiishominum,parumvaIere,&tutaniesIe;dumhuiusmodicalculorumludoria.
tefacicbaeRegcm facilcopprimipoiTe,nisiinuigilaret,& asuis defendtretur. Hodic
vocanthuiusmodicakulos,siueicrupos,siuefuruncnlos,quibus.pra*liando ludimus
Eiymum (estenim iudusinstarcercaminis Pra.liancimi.Hcaccos.fortass.sdifiosaTcaiid.-ndo
Sciccnru. quoniamhuiusmodicalculi,duminaduct(ariampa temmouecurjscandereviilsauif' p
Lib.Lcap, Inluper Acheneustradit,qu6d Apion AlcxandrinusscaudiiiilTeretuiitcxCrellonc
j. Ithacense,cuiusmodi csset Roccorum hidus apud Homerum. Osto enim supraccnmm
erant calculi,&hos disposuerunt inter se continuos, vt ex vcraq;pacte quinquagrm.,
quaruorcstent. Sparium autem in mcdio vacuum relinquebatur,inquocalculusvnus
coJlocabatur,quemPenelopem nuncupabant; hu.icq;tanquam scopumcalculisper.
cuciendumconsticuebant.Dcmdecuisorscontingcbit,ijptimusinPenelopetni(i(irn
jncendcbac.Siquisauccmillamattigiiretj&altLriuscalctilumpropuIisieCjsiiumcalcu.
lum in loco ptoieCta?,& cxpulsa? Penelopcs constitucre dtbcbat, & primam 1'enclopcm
stabiiircincolocOjin quo commorara erac ,deindesecundum proijcerecalculuraj.
QuandoveroaIiquis,cKteris intaflis lapiliis ,illam so!amsa;piu5conIequcbaiiir,vi.
tforinhuiusmodilu,docdebrabatu.r.
VSVS 1N MEDICINA. t
TON solumej. MetaIIis,Terris,&succisconcretis,dequibus haSenussernio
esthabicus;sedetiaiiiexIapidibus,imm6e5(iatcribusiractis,cVantiquiiMcdi-
cuscMcrahcrepotcstaliquodpra-sidium,quoa'grotantibusopenilargitur. Ni-
hilenimci. tamqualitatisexpers, quod quakcumq;fuerit,aperitoMcdicoadtemc.
dia^griiudmumvsutpatinonposlit.QuocircaDiuusThomastertio Volumincaducr-
susGcii:ilcs,noumod6hcrbas,lcd lapidesquoq; m.jiisquibusdam vittutibus.vltra
Elementorum nacuram, pociri apcrtc faretur. Itaq; apud Indos nascitur quidam lapis
pumicosus, qui dum madefit,tcrtamolet, necingratum saporcmpalato imperiitur,
huiuspulutremadHCrsus!accrumdoIotes,&quodcnmq;scbriumgenuscommendaiit:
deinde huiusramcnta natibus indunt, vtdolorescapitis,mitigent. Itemin Mcxicana
regione reperitur qufdam lapidislpcciesnigro,&rubkundo referca colore,cuius
^srewt- PuIuerem crystallopermiscent,vt argemata tollant, & visum acuanc. Fonsetiaroest ^
mm rtwt- apud AUobroges producens nonnulloilapides.qui in afleiSibus oculorumsuminopcre
jium- Iaudaniur.AetiusmcminitIapidisScythici,qtlcmcumfellealpidiscerit,&collvrium
adsuflussiones etiamdiuturnas componit. Amplins inquodamnodo radicistuncila-
pisinnacusrcpcritur,quemtanquamamuIetumadEpiIcpliamccIebrant. S«ligerre-
citac in Zcilan esse lapidcm Febrium cognominatum.qui carnem attingens,ftbrem
excitat:quapropter in illis motbis habebitlocum,in quibus cxpugnandis, excirands
estfcbris. Ibidemquoq;,vtalijtradunt,Piscis inucniturFebrius nuncupatus, namquj
YtMush- manu illumapprehenditjiiicofcbrecortipitunquamobremcumlapidcpiidi^oma-
fis, &}:- ximamconucnientiamhabere vidctur.
siis. Aduersus pestifcram Juem Vlyslipone vagantemduolapidese!( quibusdamconctu-
lijstxtrac"ti,i(icruntfalicicuentuadhibitJ.NamolimReueitndusCapuccimiiLu',ia-
i>usd(.c>issimo VlysliAidtouandonarrauicsevidissehommcmmiila tcgionefios*>«
!apidtsi,abcntcmcinctcos,&maculisquibusdaminiignitos,quosmvasaqua:p«lpa-
dumhoriEimniergcbatj&jiilisexcmptis.aquampeitclaborantibusptopinabs!,'!"

N:
loading ...