Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 553
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0559
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusasiMetallici Lib.IV. 55 j
A nunciamus. Itetn in iluminc Indo iapis nomine Apcrtenophtoros oriridicitur, qucm
Virgines sigustauerinr,nullo modo vim infcrentesformidarcperhibetur. Patiter ex
Maiolo in Colloquijs, in Protiincia Orientali Malab4r,lapisinucnitur,quemlndige-
na; folijs cuiusdam olerisitiuolutura tota die inore versant: siquidem ltinerantes hoc
tanquamcibo saturantur.
Scribunt etiam nonnulliad mentem Aristotelis,Iapides,qui Gruibus,pro sulcimeto
jnseruiunt,quand6 dccidetint,ad probationem aurivsurpariposse.InLybi.i Corui (i- W&8.1&-*
tictueslapidibus vtuntur,cumaquam infcriorem rostroattingerenon possunt: rostro ""'• An'm-
enim, &vnguibuslapidesadfundumaqu;£proijciences,iI!amadsummitatemeleuar,
vt sitim scdarc posilnt.Neqi it) mirari debcmus,quoniam legitut de quodam Cane_»,
qui, absentibusCoquisjIapidcsinoIei.lecythuiDinieci^doneCjprovotOjokunw
lambere posset.
t DELAPIDIBVS
Communi nomine di&is, &primum de Magnete.
Cap. II.
JE Q V I V O C A.
r* ANTA Magne!isvbiqicelebraturpr»stantia,vtreae,quisasseuerare
posiir,nihilinreru^aarahoclapideadmirabilius,vsumq;illiusfere
diuinum esse: quocirca interlapides, primumJocumnon immeritd
promeruit.
Itaq;tapidcs in genere,cumiubsequatuordiuersa gencra coprehen-
l Tps^w.-b^^ dantjBroiii 3 h;Kks(ovir:tininomincdidos,Marmora,Sa>:a,&Gem-
tnas.Primitus de lapid ibus comuni nominc dictis agendum csk dccreuimus:C£upniairi
hocnomen tamlapides inanimantibus gcnstos, quain Japides determinata: figura?, ,;,*„»
nccnon ]itophyta,vd petiificata compkcritur.Quamuisautem Plinius lapidumhisto- '
iiam aggressurus, pi imo de marmoiibusegerit, sortallis ob eximiu eorum luxu,& csti-
matIoiicm,inqua olim erant apud Kori;anos,in varijsedificiorum generibus consti ue-
dis: nihilominus in pra;]cntia nospririi^ fronte statuin.usde magnetico ]apide ser-
monemJiaberc, proptctpia'darasilIiuS!iotes,&insignespra;rogatiuas,quasinpro-
gressu iilius historia-memorabimus.
Ca:tcrum,vt omnis*quiuocatiotollatur,oportctvarioshtiiusnominissignificatus
aflignatc.SuidasscriptismandauitCcmkumqucmdamAtticum fuisic,cuinome«-*
«ratMagnes. IdemAuthoraliumquemdam vitum XEmyrneum InPoeli,& Musi- Magnaxe*
ca cckbetrimum ciusdem nominisfuisie testisicatur. Apud Herodotu Magnesest no- ntm fe.
mcn viri,qui naufragio diucs cuasit.Insuper hoc vocabulo vrbs Asiayiecnon Maccdo- priut».
P niKpromontoiium,imm6,apudHomcrum,Campusquidam denotatur.Itcmapud
Cracos «o'jtr;non solumestlapis Magtics,dequoin prajsenti capitc agitur,scd etiain
iaSustesscrari j ludi, vcl aka? indicatur.
HenricusStcphanusin Appcndicesui ^a'-)'^'pi-oprifi, &gcntilcnomen esfe tra-
dit. Dicuntur cnirn quidam Asia-populi Magnetcs, quondam aCimcsijs populisfun-
ditusdckri,vcluti,& alij quidanijttlle AeIiano,Marandriaccoteihsncottum est,apud
Grecosil!udvulgareadagiumuaj.i»71i>nani,ncmpeMagnetummala:quadoquidem L1.14.v4r.
iliagcscalamitatsjgcnerapassa csi.Qiiocirc:» ad rcm txtarapudCiccronemadQuin- hi8.ta.iq,
tumfrarrem caIisIocus;D< n■Mtg.abjifyU&i.Pctrusautcm Vktoriuspucat hunc Cice-
ronislocumicaesickgediim.;* u • Msgnciibiisabsisjh. inqustenimduofuisfeMagne- Zi.$o.var.
tumgcnera,alIos,quiappcI!abanturaGra'cis.«2'jrn7ii?3i^ajyii(i9,a!ios, qui stayi«~ ""-
7!{u30(T(!7^e,dicebanni];HoiumposttemorumMagnctumciuitatisStrabomeminit.
IVerumMagnctcsijdemiuntapiidMaccdones,quinobisScnatores,siucPrincipcs,& Lt.i%.dt->
eapita vrbis: hinc summum mngistratum Magnetarchcm nuncuparunt, siluOtk
Aaa Vix-
loading ...