Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 556
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0562
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
$5<J -Viyssis Aldrouandi
vis euanescit, & ad Austrum amplius non sc conucrtir, & tunc virtus i valentiori im
gnetecommunicatasuccedit. Vcriiuiqinndo Mjg.-iettmi visL-sartuiaics Ik:{„. '■'."' :
jnebrjanttir^vtneutram vimrecipiant. Idcmauthorobseruat,qudd fcrrum in'^
sui extrcmoMagnete tactum,iuxra illam partem, vitnrecipit ,&, inaltero wtKmn
oppo(iram;scd idnonperpctud vertim cste iLTibi[..SnJibIiiim™doin i)Jo^ijijo,oi;i.i'
proportionat£fucritlongitudiiits:nam (ifuerit iustdlor.gius, virtusad altettmi (v
treinumnonpetietrabit. Ampliusferrum inmcdio taClum a Magnctc.virtuteinad
extrcmitatcsdiminditjsedharc visetit obscura. At si pauldremotius ttmcdiofiar
contactus, parspropinquior viresBorcalis,vel Ausiralis puncrjsortictur. fcem ob-
seruandum cst,qudd M^gncs naturalitcr non ex omni sui partc traliit fcrrumjcd tan
tumiuxtaconstitutumpii.-ictum,quod diligentct inquirendum cst.circuuiuolutndo
tunitum Magneticuml3pidem,donec fcrrum eiadhatrcat. Etenim quartdo ferrumadc&nta,
trtdicnis. aumMagtictiscurrcrcconspicabimur, tuncpunetum traclionis illude/Teconliitue»
rmis. QuandoquidcuiMagnes(iucparuus,siue magnus, duos polosoppr■sv.t,-,,;..■:.
cecborealem,&australerohabet,quiduosutitpunctaoppo(ita. Namq;Ji Magoti
pendu!us,& liber fclinquatur,alterumilliuspunr2umadSeptentrionctii dirigctu
polusboreaiisvocabitur,altcrum,exopposito,Austrumspcclabir,&poIi;7 anslral is
nominabitur. Idautemmultifamminquiri,&ii!telligipotest. Primumsj Maimei
tenui filo suspcndatur,deindesicollocc tur inequilibrio, quemadmoduminpyatb
nauticaacc6inodatiir;tertidsiexmodicasubcris portionecymbaparctur, frustulum
UtJui in~ Magnetis continens, qu*si ponatur iti aqua, vt vltrd, citrdq; moueri posslt, cymbij
uentionis nonquieicet ,donecaltetumiapidispunctum adBoream, &alterumad Austrtinu
funili. dirigatur.
Exalterapartenotatloannes Baptista Porta polarem lincam Magnetis variart,
dumlapisindiucrsaspartesdiuiditur,scdscmpcr mcdiumlocum inlapidc (ibiven.
dicare;siquidcmvisborealis,&australisinmcdioconsopitaquiescit,&inextreim-
tatibuspostea viger. QuinimdcuniMagnesduopunitaopposita habeat,vtsuj)crm!
suirrelatum, nempeborcale ,& australe ,scicndum cst,qudd punetum borealcvtiiu;
respuitpunclumborcalealtcriuSj&eiusdcmpunctumaustralcalliciti&vicissimpun-Q
cr.um australc vtiius expcllit punirum austraie altcrius,& ciusdcm punctum borcaliLj
trahit. Expericmiaautemidfacillimcdocct.siduo Magtietesfilosuspeiidantur,hinc
colligctidum eit ferrum scptentrionaii puncto Magnetis asfricatum se scvertcread
Austrum, &tirTricatum puncto australieiusdcm Magnetis,ad Boream dirigi icunu
parsferriconta&avim Japidisdissimiiemsempcr rccipiar. Quamobrctn !>ortaobkr-
uatCardanumhaIIucinatuinfuiste,quandoscripsit,fcrrumcontadumiuxtapai«oi
borealem, ad Boream ,& tactumiuxttt patrcm Australcro. ad Austrum tendere.Ita-
firtut Ma que virtus Magneris commutiicatur quidemferro, & transit dc fcrro in ferrum vsque
gneiispcne adocr.auum,&decimum;dummodd virtus Magnetis validissima fuerit. Nos ton-
/«/. spicatisumusiMagnetcmlatitudinisdodrantalisexvnaparietrahcntcmcxrremanui
partemacusinsubiime,&cxoppositapariepoliAntartici, noneamdempartern.sed
altcramoppositamallidebat- QuocircasicxeodcmMignctedu^pii-crotundi fa-
bricentuv,quarumaIterapolumarCsjcum,&altcraantartfticum habcat.ddnde iiu
medio illarum acus filo suspendatur, vtraq; parsoppositacontinud tralier,& iic rnotus «
perpetuusinacuobseruabitur. sd experientia ,&inultis iconibusTaiinerius Han-
Mctuspcr- nonjus jnsUoopusculo deMaeneteverumesse dcmonstrat.
setuus d*-
SYMPATHIA, ET ANTIPATHU.
MAGNES vnusj&idemnumerotrahit.&abigitferrum^non tamw'^-
ta eamdem, scd iuxta partem diuctsam, vt pauld ante «iplicaiuui W
Namque ex vna parte , sympathia naturali fcrrum aJJicir, & ex a'-c-
ra parte oppoiita , naturali quadam antipatbia idem ferrum rcspuit ■ ^1""-
imdMagnes ita fcttum amat, vt, (i frustumMagnetis in sinu foucar,& l^^,:'1*
paulatim acccdat , iilicd frustum illud Magnetis abij'cit, & fcrrura anipl^tit1 .
loading ...