Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 557
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0563
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMetallici Lib:IV. 557
A Hinc^Lrcr^icnatHraichorumccniugiii^)&adniirabilisrj'mfarhiaJc!equaPoeta_J
cccinit hnnc in modum. -.
J^ats e/tUr i./f-ad:.- y/:ii:;,.;s ,;l!trna mttnllit
F/eStrti ? qttx ditr.'! ;.■/,;'..;:; J/l/ ■■ rttia memel?
TUgr-«tmh<kJiUx,£r.;,.,, ■>:; fau,-(l,:!:i
Mr.!triMi,q.t:;;iels[t.-,ti;.:h/,i/-xi.csatamortt.
Quarcobh.ancsingu!areirilyiiip:idiKim , A-iiyi.csniinquamvirriitcmsiiainamittit,
donecinpyxide,cumrcobe (erreaconseructur. AlijvoJocrunt, in limatura quidcm
fcrrioprimeconiertiai^LLtamcniineuloiiictikin aqiiaiii, sfatiodicinaruralis.proij-
ciatur,& posrmodumpannorlibiciitidicoloiismiioluatur. Insuper simagnes fuerit MwKitis
cbrius, &citisvirtuseii3nucritproptcrconta<aumaliaruiiipartiummagnttis,tuncob m..-.....■;.':
singulatem crga fcrrum amortm vim priiiinanirecnperabir, si spatio multorum dic- raljA
rum, in iimatura fcrrisepeJiatur. Rursus,ob eamdein rationem,scobsrerrea in papy- ■
ro conuoluta virtutenvadmore magnetis recipir, vt ferrum alliciat;sed postmodumsi
jj liuiusmodi limatura agitctur, & dennd inuoloatur papyro, virtusilia confunditur,&
nihiloperatur.Tandcmmagna admirationedigntimcn tantam csseinterferrurn,&
magnctemsyropathians,vtiri leinuiceu)faci]etransniutentur,&quamuUnonvidea-
turverisimileiferrum,c|uockstmetal[um,porreinmagnetem,qaiestla.pis,c6nuerti:ni- . j_
hilominns id expcricnria docer. Etenimseruatur in publico Musaio fragmentum Ma- Fem'&
gnais,quodolimerarferrurv:co!oristiign, &s'evrii:»ii!ci conicccxtcriits ulbicantc: "'"&"'1" ■
doccbat enim eommimis praiccptor Ariltorclcs 1« babeniibus symbolum faeiliorem t"",JMHU~
csse tranlitum. Pnitcrea idmanifcstilsimumest;quoriiam Arimini,in templo Sancii ""'
ioannis.ftikCrtixscrrea.qna-rracru tcmpotisinmagncrcmcouuciraest,&abvnoIa-
tcrcferiiinui.iln.bii:, & ^basrerorespuebat. Praitcrquaniqiioii :nst:nifcrrum vim_a
trahcndi, instar Magnetis, acqtiirit,(i sumatur portio ferri;veJ potius chalybislongi-
tudinepaJmi,&acuminata ad instariIIiusfcrri,quod ab cquornm pcdibus claitos
trudit. Hac iiquotidic in perforando alioferro mimmc- calido adhibearur ,iuxta il-
lam cmemitatem, viriutem rrahcndi ferri adipikitur. Quinijmo in illa modica fcrri Ferr" s"!e
q ponioiic,quxestinstargraniirLimcn£i,esi'ecltiscrricacistimusobscruatiir,quiatati- »™g»etc
tuin ferri suspcnsum tenebit, qtiarirtmvmaiorportioimgnerisnoniuitincbit. ■vmtm.igxt
ThtophraiiusParacclsus hancsympathiain£esri,&magnetiscontempJatus,scri- usttquirit
ptismandatiitoleuLn ctociMartisex optimochalybc paratutn huic lapidi magnam .
crhcaciam addcrc, cVproptcrea voluit magnetem ignittim, &inhoc ferriofco sa%
piusextinflumpaulatimmaiores vircsacquirere, immotanram virtutemadipisci,vc
clauumparicti jnfixum admiranda potcntia eucliat. At loannesBaptista Porta dili-
gcnsrcruninatinaliinii inncsiiHacoi-jfadio liuiusrei pcriculo, cognouittantumabesTe,
vtmagncshacrationeviresacqtiirat,vt potiiis illasproisu.samittat:ciiiapropterha:c
Theophrasti vaniTima commcnta ,& vcrborumimpostuias ciscmonuit.Verumqui-
demcst,intcrmagnetcm,& Hamatitcmmaj(imamsympatbiam,&eognationemin-
tercedcre,nonsolum quia,apud Plinium,Ha'matitcs vocarur Magncs,sedetiamquo-
niam Magnescombustus,siuecalorcSolis,siucigniSjnaruraLnHa'matitis induit,&
proeo vsurpatLir.
D Sicoiiucrtatursernioad antipatlii-m:p!(Tiqucnferunritirermagnerem,& Allium
maximamcatkre diktrdiam , liiiLiidui-. hicliipisliicco Aliijpetun^uspropriamvir-
tutcmam;i;cic(ici!'.:I^ti:i,.i;(iinini6abAd.i:v,.inrcqiioqidi(Iiderercribunr:i}amMa-- -
gneSjprascnte rudiAdan.antc,krrum non sIHcete.vel taptULndcponcretraditut:
deindesanguine hircinoroaghetemabhocvcneficiolibeiaripronuncUnt.Hecomnia ^tipnthid
averitatcrccedcie IoanncsBaptistaPorra,sactopericulo,testificattir. lmmdidein_j
Aurhorobsctuauitrhagnair. intcr Ad.imantem.ierrum.&magnetcm cadcresympa-
tliiam ,quoniamaliquid ab AdiiuiantetaClum,nonsccus acfcrrum A magnetecon- ■
tactumad scptcntrioncm voluitur; ctuamuisaliquamo' languidius;deindeparsobucr-
sa,vcIutimaencsicin:m:adti:erklH-niabigit. Inlupirmagncscum ignegcritinimici-
tias,proptcn:;'.q!i(')J lapisliici^ntuis vtin.ircm, crahendi amittat Itcm Mercurins Vtii-
gihostisaccrriiiius tn.ijinctis isic kTUH;cum,ibIoconta&u,virtUttmtrahcndiferriab ,
ipso magnctcs in pcrpctuum adimat.
Aaa 3 IN-
loading ...