Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 565
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0571
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Metallici Lib.IV. , 55j
M O R. A L I A.


. *t O S M E T contincrc jioii possumus, quin diuulgemus illa de MagiictCjqusad
| 'W morakm doftrinamattincrc videntur.Primiliis hic lapispotest Deoassimila-
<L * i-i,([uiI:ominesdJligcns,docuiiientis,&bcneiicijscosadit iiabitiiuM.t illud c„ ■
Ioannis.Ow»M/^^^«r^/».QuinimoPcccai]titimnK-ntini(iO']iiii[:rit(i)sIami- ^*'1 *
i,apra:t"errct,nuiiquaiiij>rauosmorescorrigcrcpoiTent.QuarcDimisAuguflinusscri- uh.11.dt
ptum reliquit. Magnctcm amoris nostri ciYc Deuin^ad qiiem proportione na ttirali ho- Cl„'ir mt
mofertur.PrtctcrquamquodasseuerareeciampoiTumusMagncremciTcdiuinamgra- „» .
tiam, qua-animaniDcorcconcilians, illamtandcm ad sedesca-Iestcs trahir. Amplius
iicuci fcrrum Magneticopulatum effees usMagnetisparticipat: paritcr Christicorpus
■3.diuinitatc ajTumptum,eftecTus diuinitatis habebat.-hac dc causalaboranribus me-
dcbatur,&mortaosad vitamreuocabat. VndeThomasincrcduIustangens Christi
B latus, illicrjfuit iidc rcpletus,& exdani.i:'.s <&k\v. Dsmmiis »ia,si&T}c-t,s-tBl.i,s.
. Doces,&pia:rogatina;Magnctisin virisctiam iustisrcfulgereso!ent,dum,occuIta
vi qnadam verborum,& cxtmpiotum ,&alios attrahunt,&ad samstitatem,& picca-
tem aliiciunt.DesancTo Vualciico h#c verba Icgunturapud Surium primadic Apri- Mtsnes-ui-
\js ;ijutrs;.is/ri:cdi:r,t iit.!'->ics U/ts srrtrr,; .->.-/ jrlr.il.ni: i:n:::::,,i grati.i Drr,//«/;» $.<„ui vtri t/s,,!i,, <■;,
VttltU,T-'trlitss,&>,i«r:hsr</i:ic,',.:!,/iir?ii::,'n,s .idiits!-'!!■':-'/■!•>»ijs/.rwshii!,^ sirsicu!c,i!a)sa- persU
ItdimtminwiaHit.&tsdd/ixtr. Insupei EuangelijPrarcones Magnciinonsuntabiimilcs,
dum pa?nitentia aircclij coiom Im;; fuTuyinei, insrar M;'.g!iccis,& postca ferreos,ne-
peoblUnatos peccaiites,do&iina, excmplo, & pradieationc ad se rrahunt. Vcomir-
ramuspulchricudincm. & vc:iii/ut;trLiiciinonisadMagnetcnicomparatam,qua;Au-
dientiumanimos iaciieallicit. RursusMagnes,exmcnteDioscoritjis,calidus, & sic-
ctisessc perhibctur,vimqieittrahcndiferri vulncribus itifixj posiidct. Huius conditio.
nisest contritioi nam quandoaliquis teotamcntis,&criminibusita vulneratiisest,vt
C ferrumiarthalispcccati in intiinisconscicntia;partibusremanserit,ipsum vsq,ados
attrahii,vttandemconfeiTionccxpeIlaiur. Itcmanimidemissio,quam Vulgushumi- Mumilitar
litatcm appellat,ad Magneiem inetito compararipotest,quoniamharc vittus cst tati comparatur
valoris, vt menics fcrreas criminosorum moueat, & attrahat. Idcm prastat Dci beni- ij^ugntti.
gnitas, qua;cor Pcccantium etiamobstinatum,&durum, instar ferri, aliquandoad
pamitentiam allicit: iuxta iliudDiui Pauli ad Homanos. Anigwras, tjnedbtmgnitdsDti CaJ>.t.
1t adfguittmiam adducil. . ,: ■ ■
Si verum est,quod nonnulli Authorcs referunt, nimirst reperiri nonnullas Magneiis
spccics^qtiarhomincsalliciendivirtuteinhabenttproculdubioha-jindoiitrinamorali,
eriintDiabolus, Caro,&Mundus:quandoqii.'tiLiy. hxt triahominesad humanasvo- .
luurates alliciimt:qiiaproptcr tanto impetti ad mundanasdelicias,&adcumiilumdi-
gnitatumfci-Liiitt:i. NiiivviiniiisFa;neraloremMagnciiiimiiciripubIicarc,quiliomi-
nesvarijscontracTibusaI]ici>,vttandemcuncTaseonimdiuitiasadsctrahar. Idemdc
Adulatoribus,s;ucAmicisfalfeaiTcrendumerit,qiiitantiimmodo,rationequa;stus,
■ homines ad sc trahere conantur. Quamobreroin praTentia illam Ouidij sentcntiam c3-
D quam verissimam pronunci.irc poterimus.
lUttdm}tichixst':„i:::,ri^<y-t.i:,:ri*l,ikt\i!>iitn
Prt)!itit,ci' ii! q:tJi:!.i:r'j',>t<i(iricesedtt.
DcniqiPIatOjinlone, PoctasMagneticomparare iolebat:namveluti hiclapisnon.
solum ferrumallicit, sed etiam illialtcrius attrahendi ferri virtutem imperritur: pa-
ritcr sunt Poeta: diuino quodam fnroreconcitati,quipostmodum traistu temporis
muitos alios ad certame» carminum alliciuut, v t landem omncs huiusmodigloriosis
Insignibus ornentur.vumrnnvim


loading ...