Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 572
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0578
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
572 Vlyssis A Idrouandi

Datiir*fnitpfoiiBaa.BirengutiusfcripsitPyritcti!csscmateriam mctallotum nerfi. '|i
ti»- a. Py- aain,qua; defectu temporis,addeltinatam pcrscclionem pcrucnircnonpotuitld ^ ''
rct.cas. 4, Author pauldinferius,&reclius, vr nostrafcrt opinio, prodidit Pyritem csseii™ "*
&cslwriatioocm,mincrarum,qua-snMimata-, & lapidibusadtmcntesPyritasn1"11' 1
rant.HiLicniuitiAuthoreshacrationemotiprodidcrimtPyritcmindicarernctai^'- I
venas. ObscruanturenimqnandoqucZonKqua-damPyritariim inmomibusdisc"11
rcntcs, & coharent tanquam lapill: aogulosi,vt in crystallo, non in culpidem icSac^.
tcs,fcdtcsserisporiussimiJcs,&,obsimi]itud!nemAdamaiitis, a^linioAndrodama" I
intcrgcmmasreponitur.Dcnit)iPyritemparticjparcnaturamSulphiir]s:&Hydiarp '
ri asseucrant,esquibusprincipijsmetalla ,&atramenta producuntur. Vndeoria"cst '
apud vuJgaresChymistas pra-stantia- Pyritis existimatio,itaut dclilo mlrabiisaprj
dicareconsueuerint',suba:nigmate Hcrmaphroditicontinentisinsc vtrumqiiemtn
metallica; generationis,
PratcreaPyritcshabethocinsitumanatura, vtferropercussitsscintillascdat. Sed
hic oritur qurestio digna animaduersione, cur fcrro percusiiis ignem eruclet,& ck per. '
cussionealijsmctalJis faclanuIJusindc ignjs cxcat.Possumusrclponderceausamhn"
iusesfefluscsseduritiemferr7,namabsqucserro,alioctiampyrite,vcliapidedurioti
pyrites, igncm tradit. Causaautem, cur Pyrites iguem rcddat, partim est motus vc.
lox tauquam esiicjcns, partim sulphurea materia in Pyrke contcnta, quxpotemjjj
ignis existitjhac de re in naturam igneam facile transit:quocirca dintius hic lapis per-
ttactatusodoremsulphureumspargit.DcindeiiatuialitercoIorcmmeiallicutnhabcr;
Pyritesslc- sedinignepositus,ntillumsuccum metailicunifundit(Ioquendo tamtn dePyritcste-
riltsqnaso riIi)sedrc!iiSoquodamcorpore inutili, cuaucscit,fortalTis Agricola huc respcxit
qiiandoscriptisinandauir,Pyritcm j"nfornaccssuere,,&citnidessui:erit,dcnudcon.
crcfcere,&mcoipusdiirum,&iniitiledegcncrarc. TandemGariaiidus,agciudc_j
mineralibusjprodidit apud Akhimia' ProfeiTores Marchesitam soluere ierrunypBit.
do super illud inspergitur, necnon cuprum,& argcntum comburere.
DIFFERENIII «
1 VLLVSest]apis,quimaioricopjadiiFereiitiarsiredunder,quamPyiites:qiia-
doquidemnonsolumrationesubstantia>,sed etiamra tionccoJcris,&figutrs
variadisciiminasortitur. Inprimisanimaducrtcndlim estPyritcmindupfai
disferentiaesscconstitutum, quoniam aliuscstnattiralis,dc quo in prafcntiasermo
habetur,aliusest artificiaJis,quiaCbymistispra^pararur.Moduin auteinprapatandi
Cop, 15. pyrirjs cx quocumq; metallo Caneparius in libro de Atramen tis rcci tat. At rcdeitn-
tesadPyritemnaturakmdicimus,aIiumrarioucsubstaiitia:csse friabilem,aliumesfe
duru.Prarterea omnjs Pyrites vcl suus est, aut admixtsi habct metallnm, vcl lapidem,
velssuores,&quandoq;eiiamCa?ruIeiinaritium. Kuisus PyrkarumaJiudgenussciim
participentcopj"amsulphuris)habetplurimumignis,eslqucmagnipondctis,&viuus
Pyritesvi- Pyritcsappellatur. Hocgenus cxploratoribus Castroriim maximi ::^^ci:'::r-liin &
Husqmlis. PJinIusstaiuii;quoniamc)auo,velaliolapidedumpercHtitur,i!Iicdfundit ijneiiij H
quisolijsaridis,sungi"s,aut sulphurarisexcipittir. Id pra;cipuc prcestant ji!I«Pyrita- ^
rum difterentia-,cjtia;spccicmferri percolatiprase ferunt, &supramincram Vitrioli
inueniuntur. QuocircaPyritcsiteriimdup]c>:coiistituitur,nei)]pcirictallicus,&ilt> H.
rilis. Primusinescocrioncaliquidrrictallifundit, icciii]t'i;iiiil';ili:](-!iillipaidcip3t-
PrimumgenusvariasspeciescopleitituriuxtanaturammetaJIi.quopotitur. Eicnim
PyritesJinquoaurumrefuIger,vocaturabAuthoribusChrysodes,a:spar[icipans,di-
Lib 16 ca citurChaIcodes,nimirumarosus,vtPIiniuspaiTimmonuit.J:'yritesauriparticcpS,au-
,<j, reJs.&fuIgentibuspunctismicai. HiiicsiinilisinucntuscltinAgroBononienli,»^ I
poribus Grcgorij XIII. Pontificis maximi. Deinde frequcns cst Pytitcsa-rosus,ss«.
non Chalcanthiparticeps.
Sed aduertendum csf aliquando Pyriti ssuoresadnafci,interdum Iridcs.&l"^-
doque EeriJlos;quemadinodumapparctinIconJbtis,quasantcocuIosJcgeniiiin,.[-
pra;ientamus. Et cnim primo loco dclincatui Pyrites cum BeriJIisadnatis,Iticwis-

N'
loading ...