Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 632
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0638
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
532 Vlyssis Aldrouandi.


tamenesseiudica^vtoaafraaapnusdJligentcrcomponantur.dcindeassdis^vcUlia
ragueuiTl rationeligentur,cumquietea:grotantis,&exaaavi&usrarione instituta . Parsau.
G&jni/. tem assecta vnguento Geranij sa-pihs inungatur. Paratur atitcm huiusmodj vngueri
cxradicibusGeraiiijssorcmcj?i!',!eum producentis in;puluercmrcda&is,& jLxtingix
Wlaclanrispermixtis. Qiininic»IoTephusQuercetanusvirinfacuItateniedicacele-
berrimus,virtutcm huitis lapidis mirandum in modum commendat. Nam inquir,
Rhej/tadij nonproculaKheno cbseruassc Incolas illiuslocivii hoclapidein illa vici-
nianasceiue : huius enim drachmam i>aricniibus,quatuor, velquinq,dierumspatio,
offerunt mvinorubro,ii]quopcrnoctemVincaperuincainfu.su manserit, ikq, dolo-
res, &variasympromataexterminantJnecnonfraftiirasoiliumm8gna ctimomnium
admitatione ferrnminant. HNapidesprocu!dubi6 ,Narura jpsa iiuiicaute,&quasi
Ioquentejexillaformajquamhabenr^adoiiijiTissscciioiicsvsttrp.Ln debent.
PrartereaJnalijsctiamafieiaibus^qtiicssiL-ctuKnK-j&auitiijrtioiitjahsq^vJIaacH.
ytoteni rc- monia,indigcnt,hicJapisnoncstcontcmncndus.(itiinimo/ifucritodoratus,&Mar-
mcdium. gamhabuerit,in venciiis,muJt6eritPaticntibusadii:nicnto. Itempestilentia;,&fe. ;
bribtiSmalignisreluclabitur.namsijatiisillcodoiCydcini;, q!:ciii/p;rac,cordi,&spi-
ritibnsefiamicus. Adhuncigitorscopumbuiusniodiisfiiiiijsdiligeiitcrlauaridcbet,
vt ab arena crambriscparentur, & in pastillos sunt reducedi:Cn:enim viccs terra:Lcm.
niarsubibunt. DemumBoetssispuluercmhuiuslapidis,&pra;iertimodoratiad den-
tes dealbandos summoperc probat.
LapidesautemiIli,qiiicornuafossi!iaappeltantui-,vivc;itc,a ptitdictis non mul-
tiim reccdunt. Verum quidemest, qnod ha-c cornua viribus intcrse discrcpant. Nam
qu*cumq,durasimtinstarlapidis,inodora,;iccijyllammeduslaai habcnt,vixaliqua
viexsiccantepolIent,qua!auteminpilIueremfacilcrediguntur , linguaiccnacirerad-
C^^^rV-hsrentj&moIIiasuntjhaicinmedicinaniaximasviresexcrcere feruntur. In primi*
fiit -vircs. vlceraabsq; morsu ad cJcarricemperducuntjprosiLitiiiim sanguinis ex quacunquc par-
te manantissupprimit, Gonorrha?as,& alui sluxioncs cohibcnc. Sicum la&e puiuis ho-
, rum ,oculisinstiIJetur,Iacrymarumrluxumptohibcnc. Si cum J.ictcpuluis homm_J.
oculisinstiJletur,Iacrymarumllu>:umprohibct. Dcinde aducrsus omnia venena est G
pra?stantiJsima an tidotus, (i puluis pondcre drachmar, vcl quatuor scropulorum iru
aqua cardiaca s vel vino, abiente fcbre, Patienti offcratur: egrcgie enim sudorem mo-
uet,&omne virusad cutimpellit.'■ Demum ad EpiJcpiiam, Syncopem,& alios cotdis
affetSus pondere scrupuli fdiciicrpropinatur :quandoquidcmvires tetra? Lemnia:,
Lottu »*- vel BoIiArmena;poJsidercperhiberur. Estodiuntur,inquitGcsnerus,inmultislocis,
tdis. sedpoti/limuminDitioneCoii!itumStolbergensiuin,msoiita.-magnitudinis,&Impo.
storcs,profragmentiscoinuMonoccroiis,vendunt. Sed quoniamvicinis ftaus est
manifesta,huiusmodi lapidesinde cructos ad rcmotiora Jocadefcrunt.
D E A M M 1 T E.
Cap. XVII..
m Q v i y O C A.
I ONNVLLI, referente AnseImoBoetio,nomine Ammitis, llillaticium
* illumlapidcmiritelliguni,qusex'aquarum gitttis concrcscit,scdcon-
uenitcumStalaginite,cumamborat;oiicsubstantia,'ex humore aquco
generentur,& concrcscant. Ammites autein ex atcnis.tantum inte- I
gratur. Insuper animaducrtendumest,qu6d,hac vocc Ammitis,ali- s.;
qui Ammonittumiiidicant:cumtamenha'cduo.iseiiiuiccmtotoCa'- E
Li.iCcap^0 discrepent. Pliniushabetha-cvcibaMassa qua-damexarenaalba, & molliilima-t, I
2g ' qua: pila, molaqj tcritur, deinde miscetnr tribns partibus Nitri, pouderc, vel mens" ra, -
&Iiquefacta in aiias fornaces transfunditur Ammonitrum, atq;ha'c recipitur, &fit ri- I
tnitn purtim, & massa vitri candida. Iam v«6 pcr Galiias, & Hispanias simili modo
arcntf
loading ...