Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 638
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0644
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
638 Vlyssis Aldrouandi
roi esse colorissangumei,pelluciduui,ieue,& fra&u minimecontumax,& passimap-ud E
Pharmacoparos sanguinem Draeonis in lacrymanuncupari. Neqiosficic asserere.
Djoscoridcmillolocodemeta]Hcispcrtraaarfc:C]Uandoquidem dc Indico qucqu^
Jbisermonumhaber,quodneq>mcrallicm«,ncq;fossiticiumest,sedspumamex gcr.
Srjl*"re, niinatione indicarum Arundinum prodeuntem esse rctulit. Praiterea, Cinnabarisno.
.mtberba. m-me}„■ if,,8pe£a,ct ctiam appellariobseruauimus, vt apud cumdem Dioscoridem tcl
gitur i fortassis, quia exradicibus Erithrodani, nimirum RubiajTincrorum olim, velu. 1
tihodiesanguisDraconisaduIceraretur. /
lib 7 Jr- *tem Virrptiius.voce a;quiuoca,Cinnabarim appellat Anthracem.Namq;ob similfe
thktc " tudincmcoJoris,raultaTescognominanturAntbraceSiveIuti Carbunculus gcmmaj
* ' ' apudPImium;genusterra-bituminosa?apudBeIgas,&Saxones,n£cnoncarbo qUj„
tsarn fossilis,cuius in CapitedeSuccino, veiGagate mcminimus.
TandcmmmijVOxexpQsitionemambiguicatis expostuJat:siquide' perHispaniain
^ecurritssumei]huiusnomiijis,vtAut!iorestBoccatitisinJib.deFluuijs. Huiuseriam
sicmemjnitpropertius. ( _
ft MaWca nix Miniosicertet ibers.
ffic amnis proptcr insignem minij copiamnomen hoc promeruiise perhibetur.

SYNONIMA, ET ETYMVM.

o;

v VEMADMODVM varia: fuerunt Veterum sententia: circa historiam Cin^
I nabaris,&Minij:similiter etiamin Synonimia,sententijs variarunt. Quam- i
uisautem Dioscorides irrideat illos,qui Cinnabarimcumminioconfundut:
nihilominusapud alios Authorespriscos,ha;c duo constituuntur synonima indican-
tiagenuspigmentirubrum,colorissanguinei ,quod quandocj;Miniuni,& interdum
Cinnabarisappeilatur.QuadoquidemAristoteleSjTheophrastus, Gaienus,Vicruuius,
' necnon PHniusaliquo inloco,pro Cinnabari,vel Minio, aliquodmetallicum inieiii-
gunt,diuersimode tamen: cum multssint Cinnabaris, vel Minij species natQraIes,& Q
artificiales, vt suo loco explicabimus.
Itaq; Minium nonnulli vocant a Minio Hispaniarssiiuio. Sed non est maior ratio,
quod'hocpigmcnti genus ab hoc ssumine dcnominetur, vt potius ssumen a Minio no-
men sortiatur.Estautemhic amnis inHispaniaTarraconensiGalletiam aPortugallia
diuidens;alioquin Minioest ssuuiusHetruria; per Agrum Cornuetanum inmare de-
Hb.io.Ae. Curreos.HuiusVirgiliusricmeminit.
Xljj^ £ni Careta dome, qaisunt Minionis in aruis.
Satiuserit,si dicamus, Minium nuncupatum,quia grarce vocatur attsiiar ab *w*«are«
na:cumAuthorcsvtpIuriniumidarcnuiamrubramciTc constituant. Curnonamma-
doicum VeteresJegum,epigraphasMinionotarent,nonsoium, vtmaicstatcmlcgi-
bus afterrent, sed etiam vc tcrrorem violatotibus legum incurerent ? NamMiniaceus
colorquidsanguineum,& cruencumminatur. AiicerctiamapudGrxcosnominatur
juiMoi.CKterumhscvoxesta^quiuocajquoniamapudDioscoridemhocnominejriu.
Hininseu bricadenoratur,&apudaIiosGta;cos,rnbigoctiaTegecum,de(ignatur. AusoniusMin H
/*iA*« vocacmonosyllaba diclione :queroadmodum pro gaudiumgauIcgitur. EnccllioMi-
<vox gqui- nium dicitur Cinnabarimetallicum, quod postea est multiplex, vt paulo inreriuscx-
uoca, ponetur.Animaduertunttamennonnulli,qu6dvox, Cinnabaris, ess: masculini, & fa>
minini gcncris. Cinnabari verd neutrius. Cinciabar aucem esse voceni Indicam, Pli-
niusannotauic.
MuItietiamAuthoresgrscijVtAristoteles^&TheophrastusjwMa^aWindigitarur,
quamuisDioscorides annw appellauerit.VjtruuiusAnthracemdixir. Gebertetcia
Anthrax. partesumma>perfecrionis prodiditexsulphureMercurioassbciato persublimacione
Cap. 2S. fieri Vsifur. Hoc vocabulii cstcorruptum,nam Arabicedicitur Zcngiufur, quod voca-
buIumapudLatinosCinnabriuindicatjinterpreteAndrcaBellunesi, innouacxpo-
sitioiie operQ Auicenc. Vcrlim no solu hoc vocabulu.scd varia etiam Arabes smxerut
nomina,pioindicadoCinnabari,qua>omniaaIphabeticascrie,hociniocorecenscre
decreuimus.SuUutcAlicgi,Aiscg,Asrcgi,Cinnabiiu,Cinnabrios,Ciniabar,Genab.ir)
loading ...