Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 647
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0653
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mulaei Metallici Lib.IV. 547
\ iiapssn vocatur, vt Nicandri Scholiasics^vertic, a vocc gra-ca «np, qua: & ipsa sangui-
nem signirjcar.
Arabcs varijs nomenclaturishunc lapidcm insigniunt, vt AndreasEellunensisan-
notauit. VjdtHcct .SiKicnagijSadtiit^r, Scih■!!::; i.Sci-i.-i.cgi, Sccdcnagr,Scedencgi,
SMgdcnegi,Scgdcncgi,Sca<.lesni,-lii.,£li.-tig!,Si.-(;'.ic!-c-i,iedcgiJ&Alsadnegi. Gcr-
manisvocaturBlucstein, sbrtaisisobcolorunsanguineum, GaIlisEmatistes,r''
Aloin, ItalisPietra sanguigna.
DESCRIPTIO, HhTVKA,
&aff_6fciones.

OUM, lo
bantur, sc
gcmiinus

;M, JocoHsmatitiSjMcdici,&Piiarmacop*L quadam terra rubra vtc-
, sed tandcm dUigeiuia eorum,qui natural.es pcrscrutantur, vcrus, &
gcnuinusHa:matitcs inuenrus esi.Hic,teitc Dioscoride.saturato coiorc niger
esl,tturus,.rqualis,nunaq;sordeinquinams,iiuliozonarum.discursunotatus,necnon
friabilis. Friabilitasautcm-nonintelligitur,qtiiadigitwsacilcfriariponit,scd<iuiaj
cumfrangitur,facilcscindatur. Prarterca color huiuslapidis variat. Namq; pra:rcr
coioremnigrum,quemDioscoridcsini)Qc lapidccommendat,quandoqueflauus,& c0far(s fa,
ferrugincusconspicitur, vtGeorgius Agricola teitisicatur. Idem consirmatMaibo-„^s VM
deushocversu. r;
Hicsirruginea, ruirSs, tdert nottttw,
Lapishiccst rcponendus inter iilos, qui sunt mcdia:natur* inrer terram,lapidera, &
Meta!Ium,quoniamconstatexramenris, velsedimcnto.quodaquaabraditarubrica,
vel/axisrubeis: quamobremAgticolanonimmericdRubricam huius Japidisparen-
temcifepronunciauit: Hincattritusadcotcm ,succtimsanguinisiniiIemreddir,quo-
niamharcestnaturaeorumiapidum, quicompa&isuntexsediminc, quod aquajfrc-
C quenterabradunt.Brasauolus, inExamineSimpIicium, Ha:maritemtaiisnacura;esse
voluit, vtcombustusillico colotemMinij adipiscatur. Mylius in hoc lapidehane
proprietatemadiiiiratur.quialoLatusiiilebcteaquamferuentemrcfrigeret. Verum
hoc nonestmirandunr,cum frjgida, & sicca tcmperattiraconstet, &proptcrca ctiam, ■
teIteGaieno,ad!tringit. Ceialpinusinhoclapidcproprictatemqnamdamlicetob- Lib.tJcj
scuram tt.thcndi f errumobscruanit. Idq;mirari nondebemus, propter maximanu.» Meul.cap.
cognationem, quambabet cumMagnete.Non solumenim in ijsdemfodinisinueni- <j$,
tur,sedetiamMagnesvstusinHematitemconuertitur. Denique,memorantePiioio,
-intcrHematitem,&Schistummasimaintcrccditasfinitas. Lib.$6.ca.
A D V L T E R A T I O.
TEMPORIBVS Dioscoridis,vitiabiturbiclapislnmcinmodum: summe-.
bantglebamdensam,&iottindamSchistiiapidis,cuiusmodisunt, qua;eius
radicesappclj.iniur,l-in vase ti-\.l\ cineremseruidumcontiuete obtuebanc,
doneccoteaccritus,colorcmHarmatitisrcddcrct,&reponcbant.SinMinusidcmopus
toties repetebant,doncc dclideratum iucote colorem haberenc. Dolusautemfaciie
depra-henditur,primo seflione,quonramliicin rcclaslaminas frangitur. Deind^j imsosiura
frausetiaincoloredetcgitur: namlapisadulterinusssoridum coiorem reddit. Ha?_ hxm.mis.
. matitcsautemsaturatiorem &Cinnabarisa,muluinemittit.Rursus3lio artisicio Ha>-
:sparatur, niii>irumsiMagne.crcmecur;namq;apropriareccdensnacurain_-H c m ati tem transmu ta


loading ...