Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 648
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0654
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
648 Vlyssis Aldrouandi
DIFFERENTI£

P'

|LINIVS txSotaco authore vetustissimo, quinq>Ho:matitis generapropo-
nit. Primum vocat Aethiopiumsanguinei coloris,inlocis natalibus Magnetis
prouenicns.Cesalpinusadhocgenusrcducit quemdamlapidemferrugineum
mulU&p- grauem, obduclum rubrica,& supra rubricam tcrra pallida,deinde tcgirur crusta Ac-
j6. titi simili,tenuiorc,eWragiliore,qua?,modoseptiadintimapenctrat: hicadcorem,
croceum,&sanguineum succum reddit,- traditq, hunc reperiri Areti;,vbi fonsacidu.
iKConspicitur. Secundumgcntis,admentcinPIinij,vocunt Androdamatajcoloreni.
gro,pondere,&duritie insigiii,ex cjuanoincn rraxit. Id in A frica repeitum alliccre_j
argcntum,a;s,&fcrrumtradunt.Tertiiiinnuncupant Arabicum Jimiliduriciacumsu.
periori,quod coti aquaiie fricatum vix succum croco simiiem c|uandoq;emittit.Quar..
tumgcnusnominantElatirem, quando crudum cst,fbrtallis,<juialignum Abierisali- c
quomodosimulet: cum Graicc iii«'7;i Abiesdicatur. Aliocjuio hocgenus Japidiseo-
clumMiJtitemappcIlant, qubnwmMilti^nitnirumMinij^c/Jorcreprcsentet.Quintuin
genusdiciturSrhistos,nernpeicii3i!is.Discicpatautcmaschiitolapide,dequopauld
infetiusverbaficnr.
&&. 3. de EnceJliussexdifterentiashuius lapidis sibi notas enumerauit. Prima estfossiiiSj
metdl.r.^.quarcelebratur aDioscoride,&nasciturinAegypto:JapisestnigercoIoresaturato,
durus,friabiIis,absci,Jbrdibus,&sinezonarumdiscursu.Sccur)daspeciescstHa;mati-
tesnigerGastelariairepertusjreddenssuccumcroceum, durjstimusest, &officmisin-
cognitus.UtperiturJicecrard adHiicini;isyluam,estq;proculdubidaptid AJbertum
mdm U- Magnum Medus lapis niger, qui attritussuccum croccum ehiittitjcuitisaltcra species
sisqudts. est viridis.NominaturautemMedus,quoniamaMedorumrcgio!ieasfcrratur.Tcrtia
■ difterentia est Ha?matitis fossilisio HaMa,purpureusest, siIJilis,&scissilis.Quarta spc-
ries estfostilisin AnnebergoSalueIdia;<iuriilimus3dcotem,sedadgemmas polien-
dasjdcncus,nigcrcst, &,quoadfiguram,turbinatii5. In quhito discrimine rcponiturc
Ha;matitesfossilisinijsdcniIocis,niger,&adcotcmtrescoloresrcddenSiide6q;Tir-
1 LrL^y.ta. chrusPlinijappellariposset ■ Hiceriim AnthorTirchrumex Africalapidemnigrum,
!□. &tressuccoscmincntcmdescribit,videlicetcircaradiccmnigrum,inmediosangui-
neumj&insiimmitatccandiduin. Scxta spccies,par'itcr,exsentcntiaEncellij,repe-
Iricbrus ritur in Cbcruicis Northufia:, & prasertim in quibusdam moutibus. Hic Harmatites
Upis •pia- formamdcteeli ccrtbri pcrbelle aniulatur, & huius virtutem,incuranda narium He-
///. monhogia EnceliitisiummopcrcextoJlit. EtenimJapis, dequoin,pra'seniia3gitur,
cst mirabilisin varietatc figura?. Nam quandoqjmulti huius gcneris lapidcs cohar-
rentraccmatim,aIiquandoinstarnucisIugIandis,&intcrduminstarsquammaruni_rf
piscium,& incauitatibus Rubricas«pistimecontinetur. Illa igitur species, qua;sigu.
ramdeteiticcrcbrianimaIiumrepra-sentat)habetbaiim,aquavelutiaradiceglobuli
satisemincntespullulant.intusqicoloremsanguineumhabent.lnscquentitabellahtc
deIincatur,vbiconspicituraIiaIcotiHa;matitis,cumfiguiaCuprelIi,iiccnonaIiacum
gra>co charae>erc-
PraJtereaHaimatitesesldiuersuSjiuxtalocosnataleSjquoniaminueniturinLibya,
InAcgypto3inHjspania,inGermania,&inmultisalijl6cis.Gesncrtisautemintcrtot,
1 &tamvariasspcckshuiuslapidis,(luaspra'cipuasadvsummcdicumeligit,quariim
alteraextcriusrubetj&interius nigricat,deinde coloremMagnetis quoda 1111110 do
imitatut. Altcraverciomniexpartecshiigra. Quamuis autcmtot spctics,ratione
!oci natalis,&figura:, varient: nihilominusomnes ijsdem viribus pollent.vt cjuotidia-
naexperientiadocet. Noshoc inloco varias dissereniias Ha'matitisalias,ingra-
tiam legentium dclineatas exhibemiis. Sub numcro 1. designatur Hamatites habeiis
siguram Bclcmnitis ,quam iormam ab arte acquisiuit,ad commoditatem artificis,Vt
Jllocnres,gIad;os,&similiainstriHncutascrrca,meliusi|]ustrare,&inaurarcposiit.
Subnumero3.pingiturHa:maritesr7giua."n:uiii.i]isJvLiiisvalderubicundisrcscttus.
Stibnutnero3.<iclineaturHa-matitcsnatiii:,]!s!(^!'.ii^iv(;!sasi,quariratam habens:m
teJiquis auteni; secuiido Ha-maiiti assimiJatur. Quarto loco cxprimirur icon H.tn.a--
loading ...