Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 664
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0670
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
66$ l Viyssis Aldrouandi
vsn IN VARllS.
FIL A hujus lapidis fiiis lineis non admodtimsuntdissrmilia ,ha?cSole siccata in
morraiioamco teruntm',postealauanrur ,&a terrenisescremcntispurgarate-
sumur. Sedmodustexciidi,nostraa;tate,perijiredicitur.IoanncstamenBap-
tista PorEa,inMagianattiraJi ,modumkiii>]Te ■.idc!ur„sed,iniHoej(poi]endo,verba
cius adedsunt obscura, vt ,-i nemiiic intciligantur. Verumtameii in Inmla Cypri, lamj-
ginem huitis lapidisfilanr,scd oporret illani ainincra ctiltircsccntcm stattin colligere,
nam qua: diii aeii exposita rcmanserk, valde dura euadit,&ad filum itiepra redditur.
Ide6DiosccridesexAmiatolapidetelas,vc],i(TiraniumspcciacuIigi-atia,teximemo-
ri^ptodidir,tiua'ianirjusiniccl,iaidentquidcm,!cdtlarnriiissuper3ns,indespIendi-
diora exeur.r.Tales fortaslis sueruot refce illar iapidc,-y,quas Homctus nymphas iu por-
tuPhocync texisse scribit, veisibtis sic in latinum vetsis. j
' l$'°~ Imkste/aUpidixprdwg*, iliicij;uympix
aMi- Linte* texiixt txrnkn mirsbile %-iJh.
Piiniusmappasamiantinasinlocisconuiuiorum vidissercfert, quaMiiaculis in ssam-
'3I,r' madeletis,ab ignc magisquam abaquis refulgenres exeunt. Indi,vt narrat Citlius
Rhodiginus,vestibtisex hoceontextisolim induebautur: quamuis Dalecliarnpjusid
parum credibileesTctradar.cumin rantamlongitudiiiemrrahinequcat,.vtvestimen.
taconfici possinr. Est tamen suthor He.rocles Brachmanes Indorum Philosophos hu-
iusmodi vestimcma raduiile. Itcm Pausanias, in Atticis, & Plurarchus tradunt manti-
Epis~!.66. ]ia, calanticas,&similia ex hoclapidesatisfuissenota.IoantiesLanghisdiuuIgatTar-
tarortimregemlinrciimexSa]ama;:dia,i:imirimiexAmianiolapide habuisse, inquo
Sudarinm Sacrosaneli Seruatoris nostri vulttis efiigie insignitu inunlucbat, vt ab oin-
ni incendiotutnm sctuaretur.Quinimd Carolum Quintum Imperatorem possedilse rc-
fcruntmantiIia,qua:inignemproiccH,tandemasordibus purgata ,illa;sa rcmanc-
bant.AntiquiHomanicumprasstantiatcIaniniainiaininaium rcilKchini haberent, <S
cadauera suotum, qux in pytis erartt comburendashuiusmodi linteis inuolucbant,ne
eorumciiiciesciiieribusligiiorumpermiscerentur, quoscinerespoifmodum,habira
Zj.io.c.i. funcbriantcrogum orarione, in vinascondcbant.Id autemde regibustantuman-
tiqnis scriptum reliquit Plinius. Oliin quoc; Thryallides, siucirHychniassfupmi Itali
Thryallis vocanO cx lanugini-liuius lapidis parabantur, quxin Luccrnisscmel accensa,pcrpe-
qmdfe. tudardi.b;Irjdoticcr:ii!;Ciioitiiiii suj-.ercsicr. Paulanias tcfert AthenisinalircaPalla-
dislucerna,quaCalliin-achtisconsecrauitcx iino carystio,idest AmiantoThyallideni
perperud arsislc.Idemq, in tcmplo Vcncris factum fuilfe,narrat [iidorus.vt nulla tcpe-
stas,nnllnsqiimberextir.gueret,&propterea ab^-iioi 's^^o!,ncii:pcji;ccinamincxtin-
Cap.ii. guibilemappellauit.Diuuigatetiam Damaius,in VitaSyliiestii SummiPonrificis,a
Constantino Magno statutum fiiisse parari ex hac materia ellychnh, quar in baptiltc-
Lib. ii.^tiosuoHom^semelacccnsanunquamcxtinguereiitur.SiniilittrLudoiiicus Viues, in
ciiiit.D(i. scholijsadDiuum Augustinum,e>:ponitIecumPetroGarziacondiscipulo,ellychtiia
ntulra Parisijs vidi(Te,quariu iuccinisardcntibusnunquamconsumcbantur ,&man- H
tiIe,Louani;. mricuiis iiiquiiiatnm, igni datum fuisle,&pauldpost iinniaculatumDo-
minoreddiium.Roma;inmuItisStpi]Icrisicpcrt.Tiiint lucciii.-cscinpcraitlcntesjfor-
sancumtllyclmijSj&olcoexmateriaAmiantinaparatis. Namli quis lapidemhunc
in olcum rcdigat, & abomni externa humiditare purgct, deinde vi desiillarioiiis,ad
spissitudincmrcducat,admirandumproculdubidoleumparabir,t]uodpcrpetudar-
surum crcdjmus.
Postremdhic lapisaliosliabetvsusicuniseribatPlinius, cx Anaxilao , omnibus
MagortimvcncficijsrcsisterCj& lccmin ic";ustionaudiri,dumarboramianrinolinteo
LiO ia.de circum<laracreditur.Additetiam Vncchcrius ignemmanibus ttnd pertrastari poise,
Setret ' simanussequenti vnguineliniantur. Rccipiunt pu!ueremAmianti,calceme.\siccata,
ouialbumcn,siiccum althea',Hyol'ciamun!,& PsillijIemen,deindeomnia peimiscct,
donec linimcnti forn^am adipiscatur.
DE
loading ...