Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 678
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0684
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile

678 Vlyssis Aldrouandi
D E S^LENITE.
Cap. XXXIII.
j9E Q V I V O C A.
I E cmnplantaeiusdetnferenominisjneuccummulcisalijslapidibu^
Selenites noster confundatur, iuremerito, antequam eius historiatn
aggs ediamur, notninis ambiguitatem e\plicare decreuimus. Seleni-
Lih/}. ^sljJjlJSSii? tes '§'mr'te(lc Dioscoride, in antiquis hcrbarum nomenclaturis,
quibusdam appellatur Chama;eiuos, necnon Chamaileuce, hcdera
steriIis,&terrestris,alijsq,terra;coroiIa. Eustathius,pro Selenite, p
vtanimaducrtitHermohusBarbaruSjaliumquoquelapidemintelligic, quialiono-
mineAsteruis,smeLychnitesvocatur,nascensinThracia. Huiusconditionisfortc
fuit lapis, cuius iconin tabella sub numero z. rcpresentatur. Vidimus alium lapidem,
,. cuiusiconnumero 3.conspicitur, figuta? oualis,qui gemmara oricntalcra, Heliotro-
■ wre~ pium,nuncupatama;mulabatur. Erattamen natura? Iaspidis,colore viridi obscuro,
fwmgem- & LuniEcornjcu]at3,enigiem, iuxta vtramq;partcm,referebat,co!orq; figuratluna-
risrubescebat. QuapropterlaspisSclenitesfuitappellatus. Subnumeto i.pingitur
alius lapis nomineTubcriccs Selenites, proprcreaquod, &Tuber terra;, &quodam-
modo Luna; falcatar formam cxprimat. Subnumer0 4-& 5. Lapis prone ,&supinc
delineatur, quiAchatesSelenitesfuitcognominatus. Coloriserat albi, & subferru-
ghiei,&iuxtaalterumIarusfiguraoculiapparebac,qi!ibusdamlineisambientibusita
circumdata, vt quodammodo erfigies ca;Icstis Iridis in co appareret. Pmerea, iuxtl
" alterumlatus,vtsub numero j.conspicitur, erat forma corniculaca; Luna;:quinimmr),
incerduocornua Luna?,lapismaculam albicancem habebac. Hac de causa hic eciam Q
lapis Selcnitcs fuit cognominatus: cum Gra-ce a>*b« Lunam signifkct. Cfctcruni de
varijs Selenitisdisferentijshaistcniismemoratis hoc inloco nonagimus, seddeiJlo
tantum,cuius synonima, naturam, & prajrogariuas pauld inferius explicabimus.
SYNQNlMA, EOKVMQ. ETYMVM.
SELENITES, dcquoin pra>senti capite sumusatSuri,non fuicnominatus,
quia Luna; imagincm contineat, sed quia, vt inquit Dioscorides, media nocle
reperiatur, cui tempori Luna pr.resse dicirur, sic etiam Dalechampius animad-
uertit. SeIcnitesaLunanomcnobtinet,quoniam, ipsa dccrcsccnte,vel accresccnte,
augcatur,vclmjnuatur, aRotnanisolim Lunarisgemrr.a vocabatttr,namabipl!sSe-
lenites inter gcmmas collocabatur. Ilidorus Selenitemlatinc lunarcm intcrprctacur,
proprercaqudd incerioriapidiscandorvnacumLunacrercerc,atq,dertceredicatur. H
SfumaLu- Galeno ,& iioiiiiiiIIisaIijsGra;cis AphroseIinosvocatiir,quasispumaLuna;. Aetius
xg, eTTtxAapia?, 1$ ^ajawasplendore nuncupat. Plinius$pccularemlapidcm,&Sele-
/» com. ad nitem indigitat, quia perspicuus sit, instar speculi. Quamobrem Stephanus Aqucus
PlinJi. 13. Specularem appellari voluit, quia vitreis orbibus plmnbo iunctis, instar virri, impo-
"?••>■ Mtur.
Comarin quoq; ,& Cupholithon a pondcrisleuitate aliqui indigitat:etenim *«««
leuis cxpOnitur. Apud Chymistas, tcstc Hermolao Barbaro, Argyrolithos ,qua(i la-
pisargenteusnominatur. AlijsAsterius,&LychniresappclIatur,sedperperam,nsu-
peridsnotatum fuit in xquiuocis:namq;his nominibus diucrsi lapides aSclenite in-
spcculum telliguntur. ApudIacobumSyluium,in vnguento marciaro,lapis vitri,axungia vi-
Ajim. tri,& gypsum lucidum cognominatur. Non defueruncctiam, qui Speculum Asini,&
GhciesMs GlaciemMaria-nuncupauerint. Hocenim nomen quidamGermanorumhuiclapidi
ru, imposuerunc,quiacandidahuiuscrusta magnatrtcumglacie /imilitudincm habeat.
Eteiiim
loading ...