Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 692
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0698
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
tfpz - VlyssisAldrouancli

parteapparentcm,eolorcsubalbo,&videbatursimilis eborimaculoso: vndealiqui J
crcdidcrunteiselapidcmArabicumDio/coridiSjitdexperientiafuisscccomproban.
dum,an huiusmodi lapis tritus3& harmorrhoidibus tumidisinspcrsus,iiJas exsiccaret,
quam vim peculiarcm huic incsse lapidi Dioscorides asseruit.
VSVS 1N MEDICINA.
GA t E N V S exsiccantem,& extergentem huiclapidifacuitateaslignat.Dio*
scorides vero"huiuscinercm dentifritijsperutilemessescribit. Prajtereaad-
dit puluerc huiuslapidiscxsiccare ha;morrl]oidas, qua; ad merttem ctiam Pli-
smp. mtd. n]-: ]j0C£0tjEK1 sanantur, addita lintcorum lanugine,necnoniinteissuperimpositis,
sac.
DELAPIDEASIO. ,
Cap. XXXVIII.
iEQVIVOCA.
<VM bic lapis nonsoIumAsius,sedetiamSarcophagiisab AuthorL
bus nominctur, aduertendum cst, hoc nomen a-quiuocatione Jabora-
re, namSarcophagus,authorcNonio,estscpulchrurn,&apudGra;-
cos^^a/jxo^o^ctciinomen adic&iuum.-exponiturcnim catniuorus,
quocirca apud Ariitotelt- ^a eapzj-iay, animalia carniuora dicun-
tur; hinc postea eapxo^y* nuncupatus fuit hic lapis,quia, Dioscori-
liy-_r„deannotanteJcarnemexedercdicatur.Etenim a*$ caro exponitur.


SYNONJMA, ET ETYMVM.

Gl

t R M CIS dicitur AJssct atiot,& «■'««(i quapropterLacinis Aiius, & Asslusla-
- pisnominatui*. Arabibusvocatur AlagerAsos, vtapud Auicennam Jegicur
RhalisIapidcmCorbiscrkumappcllarevidctur.ItaliPctramArliamvocant
a loco, inquo nascitur. Aiioquin cognominatur Sarcophagns ab efteciu, quem pra;-
stat,dumcarnes, tcitcDioscotide,cx<.dit. Horumvocabuloriim variecas cantamPli-
nio pcperit disficultatem, v t, in illius descripcione,parim*. sibi constare vidcacur. Tri-
bus igitur in locis ,de hoc lapide,diucriisfere nominibus, pertra&auit:ecenim vbi
Asium lapidem describir, eumdcm penitus indicare Wdctur, quem DioscoridcSj &
Li.$6.tap. Galenus intcllexerunt. veriim in principio illins loci ,-inquit,in AsfoTroadis Sarco.
.!*• pbaguslapisscissiii venascinditur,quibusvetbisindicare videtut.Saicophaguaiium
eiIelapideni,quamiIIum,quenipostea Asiumnominat: Sarcopbagumcnimincermi- H
lAb.i",;*}, racula recenlct. Sed postea palamintcr Sarcopbagum in Asso nascentem,& AsiG lapi-
j6. dem discrimen videtur colJocarejCum de vtroqjseorsum agac. Sic Hcrmolaus Barba-
Li.16.14p. rusPlinium secutus in etidem errorem incidit,dsi Assium lapiclem,ab Asin discrepare
17. scripsic. Nos autcm Satcophagumlapidem cudemcum Asio lapideaduersus Plinium
alteuerantiusdicimusjquandoquidemipsumdcccptumeifepijiamusjquoniamjapud
illos AuthoresGra?cos,exquibussuatranscriprii,AlsiumlapideminAuonascentem
legit, & rursus apud alios Aiium, cum .s. iimplici, scripcum obseruauit: hinc diuersos
ciTe lapides esristimauit. Vnum autem,& cumdem eisc lapidcm varijsnominibus insi-
gnitummdeco]Iigimus,quoniamiicq,Dioscorides,neq;Galenus,neqKa;tcriGra-ci
mentionem Sarcophagi seorsim fecerunt.Quod autem Aiius Iapis,& Sarcophagus sint
JynonimajDioscoridesmanifesteortcnditjquandocorporaDesun-Sorumab Asiola-
pide absumi seripsit: *ai ssopoi,inquir,aasso\ayai ^ironai ,hoc est, loculiDcfumSo-
liuncarnein abiumentcs exillosiunt. Hicnuicm DioscoridislocusmireabInicrpie-
tibus
loading ...