Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 703
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0709
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusasiMetallici Lib.IV. 703
i Pumict tnulmaM, ntc Itmbas ttria lopbis
Struelajkbu.
Multaalia inhocgencre supercilent rceensenda,sed ,breuitatistudentes, adTo-
phutn Japidem Pumicj valde familiarcm sermonem conuertimus.
D £ T O P H O.

Cap.

XL.


iQVivocAi synonima;
Etjmum.
: OSTRA intcressetprosequihistoriaineorumJapidiim^quiaquo-
' dam part iculari loco nomen habent, veritm, quia Tophus cum Pu-
mice maxiisiam habet simiiitudincm, & in ijsdem operibus, in qui-
buiPumexjadhibetur^opcra; prttium esscduximus de illoprius
nonnulla exarare,vt deinde ad nostruro institutum reucrtamur.
Tophus Gra;cis *«pk dieitwper wmam wepot per 0,variasalias
apudeosdemGrarcossignificatioriessortitur. »»>« «>i ™ -ne,^, hocesttranilre,
quandoquidem transicum sisnificar: vnde «>»p«( apud Plutarchnm exponicurtran-
litum non habens,& mctaphorice homiues vocantur «Wow, qui ad tales angustias,
&difficultatesrcdacrisunt,vtindesec\plicarineqi!eant. Quindoqjhocvocabu-
Iumindicacviam,quemadmodurnSuidas, &Hesichkisexponunt. Denotatetiam
meatum,&Canalcm,PliniusaIiquaiido vcrtit fistulam. Pratcrea vopic, vt inquit,
Gorr«us,signi(icatid,perquodaliqu]dii)iliiit,siue/piritus,Iiucacr,Iiuehumor,
^iiueexercmeiituinfuerir: quaproptcr neruioculorum abHerophilo wdpoi nuncu- Otulernm
patisuerunt. Paritermeatus,pcr quoscibus in ventriculum subit, vcl abeoegre- ntrui fori
ditur,necnonper quoschylusin iccurdiffunditur, -ripoj appellantur. Insuper cxi- dtfli,
gua illa tbramina pcrtotamcutcmdispersa, qua: totiuscorporisperspirationem_*
moliuntur,OTojioidJcuntur. Sicwopu» oiw apud AristotelemIegicur,nempehuius- ,!
modimeatibus,&fbraminibuspIenus. Dicirurquoq,- qipot apudThucididem,vt
exponit Scholiastes :oramaritima,dicens ^Jpo« ibi vocari ia ipnipii ,cuminhu-
iusmodi locis frequens in tnari sit transitus, vnde cibaria,& merces aduehuntur.In. ^
terdum-!opo(,additovocabulo,^c»uaiwt,intcrdumt'tiamomilTo, rei,autpecunia:
quaircndzcrationciniignificat. Ciccro viaspccunia:appellat,inquicns,i»».p«jw.f inEfUt.
fttumsnoritm,iiBcrseisB:tutensiheilli ptcumam(jiu&ebam. Alicubi ipsapccunia -ripoc 0tiJ^srit.
nominaturjnoiiniinqiiamproquaflujitemprorcditUj&prouentUjveistigal^quan- srm,
doq; pro auxilio, vel etiam vtilita tc, ac cmolumcnto, iininopro cxcrcitu apud Dio-
nysium Halicarnasseutn vstirparur.
D Ca-tcrum vocabulum w<ip;( apud gra.-CosMedicos morbusest articuloru,qui fiu- ^er^ustr-
xionctcntanrur,cuiusmorbicuramAIcxanderTrallianusdiIigcnterscripsit. Insu- IICuUrit.
pcr Grarcis wiupos callus dicitur,quinihilaliud cst,qu.imcorpusdumm, iiccum,& caIIus.
albumoisa fraita coniungens. Ha-c voxetiam sumitur pro subltanria quadatncras.
sa,Ienra,&dura,qua;praternaturamconcreuitin inodtmi calli, vduti i«pecontin-
git inatriculiSj&aliquandoin pulmonethicaboimimcallodiscrepat, nam vnusest
natur;eopus,altcrveiocst morbus, qircmnonmilii *ipoon jndigitanr,ciimcausam,
&gencrationem pra.'tci'n:itLN-aiiih;ibeat. Qucmadmotlum igitur w.apo! apud Grj-
cosdenorat illosniprbo.squosiccciisuimus,per mctaplioram proculdubibaPoro
lapide, sic Latini ebsdcm morbos raphos appdlant: quinimb Nuperorum nonnul-
Ii,pro A.stttnTopIinm vulmir: cuni raiv-cn in vcskanoii icmpcr iophi, r.cinpclapi-
dcs friabilcs, sed nianvoiei plcrtrniq,- calculi generciitur. Pliniusquoque tuemiiiit
Tophorum,qui in vlsccribuscomigetorumanimantiun) nascuntur,dcquibussuo 1
loco scrmo est habitus. Encellius Pumiccm nigrum nominari tophura alseruit.
Gal-
loading ...