Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 731
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0737
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
•MufeiMctallici Lib.IV. 73l
A Sextolocohabetursilcxcoloressauo, arq;nigro,riibrisq,macul>sperornauis:mrcr '■
quas suntqua'damrefereniescapuc,& thoractiii lumai-huiiiiicalopontificaliinduti.
Septimolocoess(iIe*coloriscastarieJ,&ltiic<iji[u-iji:xliib!;t]s!ii;in-a]n!iHiIierisquo-
adcaput, eollum,& thoracemialioquin muliis aiijs maeuliserat conlpicuus.
OcrauoIococstnliussilexcumfigurahumana,qui'intuentibusIcsuitaessevidetur.
. Nonoloco, & in line tabclla; ponituricon (ilicis, qui tanquam getnmaerat diapha.
nus,eratcolorecastanco,nigricante,arq,albicante,incuiusaltera^arcecapucmulie-
ris,inaIceraver6Diacoiiigercoiispickbaiur.
InSECVNDArateJlakptgiilicudiikrenticdeiineStur.PrimoIoco^abeturSiJex SttStUtt-
jmaginemssuuijrcferens: naiTiquemadmodum, intcr gemmas,nonnulla;lunt Acha- btlU.
teseffigieamiiisinsigniia-,parireinonullisSilicibus idcmacciditmam hic nostererat
oualisfigura-jmultislincisrcfcrttiSjitautqu^damarmularenturciicuIosabaquafa-
ctos, quarido quis lapidcm in illam proijcir.
Secundo loco ponituricon Silicisquodammodo fungiformis.
B TertioIococstSilexrefercnsSoieain.colorecrat ssauo,atq,nigricante,
QuartoIocodciignaturSilcsfcrrugiiicusdiiutus,cuiiiseKteriorcr>itej.'eratadmo.
dumtcnuis,quodctrafto, apparuitsiiblbntiadura.&nigra, bitumen a^mulans.
Qulnto loco reponitur icdii Silicis, qui nubis vocatus fuit Tellinitcs, quia TeJlinam
concha- gemis imitarerur.
5cxtolocohabcturSilcxsubalbus,figurapcdiscum vngucaitnino,duplieicolore
insignitus, nempc albo, & cornco, quorum postrcmus iuxta superiorcm partem pedis
apparebac. '
Sepcimo tandem loco proponimus iconem Silicis figura; trigonar, cinerei coloris,
cummarganigraduriiTimajquinimoinlatcrctriangularisfigurieforamenvaldepcne-
trans co n sp ic i c ba t u r.
InTERTIAtabeJlaquatuorinsigncsSilicumdirserenti*desig«antur. Ttm*tt*
PrimolocorcponiIurSilcx,quiiuj:tapariem*qualem,&planam eratcinereico- klk.
lorisjvbi qua-damnaturaeffigiauic lincamenta inruenribusadmiracionem parientia:
q quandoquidem figuramcymatilis vestimenti imitarentur.
Secundo loco dcsignatur SiJexforaminosus, in ssuuio Sapina;inuentus. Ha?c autem
£braminacerebrationevidebanturfacla,qu3muishe>;agona!eiietitfigura;j&domuncu-
Jasapumjvelnidulamcntaaliquorumlnsciftoruminiitabantur.
TcrtiolocoreponiiurSilexhabensfiguram cuiuidam auis aquatica:: qnamobrem
Silex Oinirhomorphitcs a nobis fiiii appcliatus.
QtiartoloeodelineaturSilexpariicrinuentus in ssuuioSapina;,quies arenis quo-
dammodocompactuselscvidcbatunideoqinobisvocatusfuitarenarius^cinereierac
cclorisj&iuxtapaitemsuperiorcmduoshabebatcirculoscaiididosjvnumtamenaltc-
romaiorem,quimirabiliquadamrariones'cscintcrsecabant-
QyAHTAtabcliaoitenditnoueSilicIJdifterentias cumvarioruiconibusanimatiu. jJWxjm-
Primolucoreponittir $ilexinssueroinnentus,colorcalbo, & leucopha;o rcfcrrus, exhi- heUa,
bEs figura Ccmi,seu Idoli Indici,nisi vclimusassercre galcamilitareabeo reprssetari.
InlccundoSilicccolorisaIbi,&cinereiconspicicbaturcaput humanum colloco-
D pulatum,&galerovittatotcctum.
Tcrtius,quieratco]oriscaitaiiei,cumnaturaIudcnsineoPauonemexpreireritjPa-
uonites fuit nominatus.
In quarto,qui erat referrus colore siauo,&castaneo,natura varsjs maculiscaput Bu-
bonis,velNotSua:expicliit,&circalatusdc>;trumjcaput, &pedesanteiioicsleporls
effigiauit.
Inquiiitocstpicturanatiiralis,qua;refcrtquamdamaucmnigramaquatilempror-
sus Kinulaiuem Ardcam, vbi cst etiam icon capicis cquini cristatum cum parte coIli,&
absq,aui ibus.
Sexta difserentia dat Silicem cum rudimento capitis ceruini, & multis alijs lincis

Septimo loco conspicitur Silex, qui totus crat albus, & niger, tribus lignris refer-
tus.Piimacratcaputcquinum,sccundacratPersona,quamvulgus^/<*t/-sswappel-
lat,& tertia crat crrigiespedis caiccati.
loading ...