Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 744
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0750
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
744 - Vlyssis Aldrouandi
EPITHETi

M:

r AXIMO P E R E ctipietttesomniaad historiamSilicum attinentiaexara-
rCjfacere non potuimus, quia cunela cpithcta rccenicremus, qua: Authores,
&pra;serrimPoct,v,lapidibushuiusgencrisattribuunt, Quamobrem,racio-
eriKjCxcjiiaconltan-i, iilicc-sdurijvaiidi.rigidij&indoinitiappellatisuerunt.
Ca?terum,rationc Ioci natalis.PoIitianus illos nuncupauit Caucaseos,a Caucasomou*
te Afe,supra Ibcriam ad Scptcnttionem sito. Dcinde,ratione vsus,Silices ignei no-
minantur,dumchaIybCjad quotidianumvsuni, ex illis sdntilla cxcuriunrur. Alio-
<juin dictifueruntcalcabiles,cumplcrttmq;silicibusvia; abomnibuscalcata; sternan-
lur,qua;postmodum(ilicata;,vu)g65)%a« vocitantur. Demum,apud CeiiumRho.
Li6.z6.va ^jgjnum)5j]jci:sAsarotjcj"dicuntur, vtipseinquit,aberudicisdcrationepauinienco-
riar. lcft. jrpoj quia picturatiuselaborara PlinioAsarotacoxnominantur. ]
V S V S 1N VARIIS.
PR ^ECIP V VS Silidsvsuspai1imestmantfestus,cum,adexcirandum ignem,
indiesadhibeatur,&PyrodesCilicisfi]iuspeihibcmrfuisseprimus,quicxhoe
lapide ignem excusTerm qucmadmodiia Prometheo, in feruia, asieruatum fuisse
PJinmsretuHt.Secudusvsusinfabricis-jhicniattiricumhuiusmcdilapillis.obduritiain
7'''"/*'" v'* stc"lantur* IcemGra;cioIim,apudPIinium,lateritios parieccs construebant ,&
L 3 ■** hocscruaurrcgcnusIsodomonvocabaiH.QuinimOj&cacemexSilice, apud Caconem,
J3* iierircferunr,sedaduercendumcsthancquoq;abeodcmAuthoreiinprobarJ;nisivcli.
. musasserere appdlationem Silicis, ad saxum cakarium transire,ex quo,ad fabricarum
struisturas,calxvciliiiima paracur. Alitcr,siSilexa]iquisihcalccmcrcmatur,anatura
Silicum dcgenerare alserendum erir; quemadmodum huiusmodi calx, rarione bonica- s
«Sjabalia spcciccaicis valde discrcpat. Obseruauimus quidcm aliquandocalcem
exSilicibuseliciJedha-cingrediturillammisturam, qua;, aqua,vel sputo,accendkur,
Lib-$.dc vt Vuechcrius annocauic.
Ji<r. I>ra;cereaex5iliccfabncarasetiamessemoiasnonestneoandum:qii3ndoquidem_*
Piinius hos Silices noimunquam albosreperiri tradit circa lacum VoJsmienscm,ex
quibtis mola; Volsiniae reperta: traduntur. Quinin6,&!:<,dic,intern;clas,ad fari-
nam parandam ,apras, quasdam focalesnominant,qua: tenuius frumeuturn atterunc.
Iremex durioribus Silicibus formx patantur ,in quastesfunditur, necnon mortariaad
gemmas cerendas idonca. Verumhac mortaria non scalpello,sed arcna,&puluere.
imiridis, aqua srequentcr addita , magno iabore,& diuturno tempore excauantur
Insuper Mcrallarijfusis metaJlis Silicesaddunc , vt Jiquatiprohibcantj ne metalla fusa
euancscant.
Nupcri quidam puluerc Silicum vtuntur adgcmmas sirnulandas; immo pastam,pro
geminisfactitijs ,nobiliorcm prardicanr ilJain, qua? ex crystallis, & Silicibns rjar.nur; I
namquandopIuii)bum,&vitrumadliibcnc,pastam molliorcm,& grauiorem, conse-
qucnterq, vilioremconficiuiH. Item ad fingenduin Topatium,melioremmodumc(se
tradunt,quandocrystalJo , Silicibus, & vitrofusisauretiscolorconciliarur.. AJioset-
iam lapidcsfictitiosnonntilii componiltex rririsSiljcibus, in quibusposlca adlibiium,
vtnocauitPorta,cpistoIa;indudi possunt. Pariter in statuis marmori Pariosimilibus
l~\6.n><<g. Construcndis,pastamex puJueieS/ilicumalborum,calce iriua ,&'glutmeconficiunt.
"f- . Amplius Hii;:;i(;ioJiit'. i,nk'iaferientes,salicevtcbanturjillumq;nianutencntespre-
i>imi,latit> cabantur;siscicnsfalls>,quimcdespicit,salua vrbe,arccq,ismecijciac,vthunccgo
■ Silicem. !tem,o; Caidano, Jirtera: iiiSilicesicexpritnuntur. Lapis primum ccrs_j
oblinitur,dcindc stylo itafojntantur Jittera', vt nudusSilexibiappareat,&poitea-j
Japis, spatiohorartimscptem, in accto acerrjmomergitur,quoniamericstusexsentcn-
InquibufdametiamCrutorumi!iIb."::l'i^s.S.'!KCinnliquinonimptobarunt,quatido-
quidein
loading ...