Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 781
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0787
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusaciMetallici Lib.lV. 781
A maniibtHnonesttrahenda. QuandoquidemJutum quamdiiimanserithumidum in la-
pidem transmutari noo potest,sed solum quando humiditas a caiotc consumpta fuerit;
sed inanimaiibus,'Jutoia materia humori copioso cst permixta,quia ealoreimbecilli
partiumanimahs nuliomodoabsumi potest. Restat igitur, vt,prst«caloremjaliud
quidpiam aisignetur, quod lapidem efticiat. Idcircd, prdcausa sormali,occulta quam. Cdusi sir.
Awo in partibus Animantium dispoiitioneui, ad iapiUos getieranc>QS,eiTe statuemus. »A
DIFFERENTI M.
CVM in omni fere Animantium gcncrc lapidcs £cnercntur,primum de illis age. '
mus,quihumanoincorporcproducuntur. EtenimSchenchius,noninvna.j
solum parte hotr.inis,scd in omnibus, necnon etsam in vcnis, lapiilos gigni,&
genitosfuissealTeuerauir. Quinimd hitantamjniigura'sortiunturvarictatem,vt vi*
B iconibuscomprehendipossint. Inchoanrcs rgituracapitc,affirmamushanc fuislcdo-
iiorum virorusententiam,nempe in ccrebrocalculos posse produci, &produilosfuis-
se. HancscntenriamBrasauolus in Commentarijsad AphorismosHippocratis,,An-
dreasLacunainC5mentarijsadGalcnum;Hollcrius&alijmulti Aurhores stabiliunc
Verum intcs carteros loannes Kentmanus, in libro de Calcuiis in corpore humano ge-
nitis, narrar,suis temporibus, suissc hominem, quiin corinuum, & in dies ingrauescen- m
temeapitisdoloreminciditihuncqiabesuMoricontraxiiTealHrmabai.HictandcrLj»
omnibus prssidijs incassum ad.tubitis, obijt; &apcrto cranio,inuentus est in cercbro la-
pis magnitudinc,& figura Mori,solorc cincreo obscuro,& delineatur in tabella prima.
Huic valdc similislapili-.rs, nostra ctia «taW, repertus est in humano cerebro,ied cum
«ssct admodum paruns a prssdiclo dtsignato dikrepabat.
De lapidibus in ore genitis varij Au thorcs disserucrunt. In primis Ioannes Langiui £«.i, EtiC
recitat se curasse Canonicum R Jtisponcnsem abscestu tonsillarum laborantcm, quo mtd.
emoIlito^tandem.ingcntiexcitJtatusiijCalculumgypseumexpuit. ItcmAuenzoartra-
C dit, in lingua natumquandoqiCile iapidcm,quisermonem Paticntis impediebat. De-
mumloannes Kcntmanus meminit cuiusdam Patientis,cjuidiuturnotuniore,doloris
tamenexperte,sublinguavexabatur;quiiandem,consi)ioChirurgorum,emolIituscx-
trinscciimalagmatibus,&intrinsecrsgargarismatibuSjapertus,vnacumsaniecalcu-"
lumediditiquibaccamlaurisinecortice.-EmulabaturjCoIorisspadiceii&iustxgraui-
tatis. Huius icon in prima tabellaconspjcitur.
Sed roaiori admirationc tenemur,cumscripscrit Hollerius, suis temporibus,fuisse nt,.\, cap.
muiierem, quar.spatio quadritnestri, vrina;insigni ardorelaborauerat,& post obitum, jt paip,
aperto cadauere,ca!culos incorde cum nonnuUisabiceliibus rcpertosfuisse, veh"c*_j (trjt
tamen,& renibus intaiiis. Immd ex thorace,vehenicmiexcitata tussi,rcieftum fuisse
Iapidemmagnitudineauciiana?,&duritieIapideaPaulusAcginetaobscruauitiidquc
multdeuidcntiiis AlcxanderTrallianusatfirmauit. Dcindc hancveritatcm prodidic
Gesnerus,nimirumMonipcssuli,indissecando cadauere cuiusdam iuuenis,]apides
in substantia pulmonumiuissc obscruatos Lapidcsautcm pulmonum a Paulo memo-
D rati fuciuntaspcri instarTribuIorum,&horum iconcs inieeundatabella monstrantur.
Lapides quoq; in hcpatis substantia coagulatos Io3nncs ientmanus reccnsuit,quo-
rumvnuserat iniignismagnitudinisjquandoquidtm ouum dimidiatumadsquabat,
totusqjangulis scatcbat, colorcliuidoiescrrus^quoniamexphlegmatc.&humoreme-
lancholico eonstabat,huius paritcr.icon \\\secunda tabella apparct.
Circa lapidcs (iomachi, & intestuiorum, primiim Gesncrus monimentismandauit i4pjjes
Calcuiosrotundos,duros,&coloicalbosapcritoquodam Anatomico,inhumano sto- Qomithi.
machofuisse obscruatos Atgcnerari lapillosin intcstinis docuitGaienus, vbidesyrt-
copevcrbafaeit. Nam cum nmlierRomana,&syncopc,&toriioncintestiuorumafdi-
starctur, tandcniclyIUKadhib!to,calculumn)agnitudincouiiCUmmuItasanrc,egcs-
(it,&aba-gritudinelil-,cratacst. Pariter AmbrosiusParcusargramdiu torminibusmo- £,£. j^,
iestatam memorauit ,qua:,ivcqucntibus adhibitis elysteribus, calcuium crassirie pihe thirurg.
palmaria;ciccit. Itaq;inhumanis intcstinislapides tamniagni,quampatuigeneran-
(ur,&quandoqial)sqjv]lodolorccxcernQtur, nisianguloii.&asperifucrintitunccniin
V u u maxi-
loading ...