Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 788
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0794
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
VlyssisAIdrouandi

Verumlapides rmilto maiores in vcsica vrimequandoq; obscruati foeruntl Etensm _
Clarissimus vit Claudius Bettus Mutinesis Philosophica:,& Medkajfacultat.isDo.stor
cjui in Academia BononiensiPhilosophiamordinaiiamsuromo cum honorc prosireba-
tur,spatio multorum annorum, affe&u nephritico torqucbatur,& inillius vesica,post'
obitum, inuentus est Iapis solidus, vnciarum septem,colore ferrugineo,muitis tuber.
cuIisrcfertus;huncdostissimusvir Vlysscs Aldrouandus delineari curauit,iu„tasot.
mam, qua: ostenditur in sexra tabella.
Lib. 14. Pra^ktOj&dcsignatolapide maioremostendirAmbrosiusPareuss&figura:magis
ibtmrg. admirada:. Hunc e vesica cuiusdam Pistoris,anno septuagcsimo post sesquimillesinmm,
manuOrchitomicrucumfuisscnarrat. Talisautemesprimiturin tabeHaseptima,vbi
quoqidclineantur tresalij lapides,ad menccrn Ambrosij Parei,qui pariter avesicahu-
mana extracti suerunt, & omnes crassitiem oui gallinacei jeqiiabant, colore albi ,om-
nesq;simul duodecimvnciaspendcbant. Horum vnusmalseosra&us,aliuminmedio
castanei coloris continebati quorum omnium kones in tabella sept ima ostcndwuur.
In tabclla octauapinguntur lapides subnumero r.& %. in vesica hominis durati ,&
varijs liicciis notati. A. latus dextrum calcuIi.B.linistrum indicat. C.crat cuspis in mea.
tumvrina; porresta. D. erat pars latior in vesica.
IbidemIubnumero4.oltenditurIapiscxvcsicahumana erutus magnitudine eerasi,
cum appendice in superiori parte, qua fottassis vcsica; infixus erat,coiore vario, nempi
albo, nigro, atque cinereo erat referrus.
., In atticulisquoqslaborantium arthricide sa:pelapilligenerantur,qui rupta eure__t,
?' ** pra;diti duritic insigni egrediuntur. In tabella nona ad calcem delineantur calculi va.
ttatlerum. rj_ niagn;[uc;mjs3qui a5 cxtremitatibus digitorum cuiusdam laborantis chiragra_»
exierunt.
Dcmum in abscessibus lapides etiam fuisse genitos mult i Authorcs confirmanr.Quiu*
imo Ambrosius P^reus narratjannoquinquagesimooctauopostsesquimillesimurn-j,
quemdi Sartorem tumore iugenu laborasse, quo aperto, iapiilus durus crassicie amyg-
' dali, albus,&la;uisexiuit. Item in vlccrihus,& vulneribus quandoq;calculi gignun-
tur. EtenimJo3nnes.CentmanusrecitathistoriamcuiusdamadoIescentis,trcdecim_j G
annorum,lithiasi]aborantis,quiabimpcricoOrchicomoca;sussuinide6qipermeatum
Lnpides ferroapertum,diuturno tempore, vrina stillaui t,& materia qua:damin duritiemlapi-
■vulneritm. deamcisea labia vulneriscoaluit. Huiuslapidis icon litteris A, B & C.notatur,& ha-
betur intabellanona.A. indicatcakulumpucri. &parteml-tioremlapidisintraveli-
cam. C. partem lapidis circa vulnus
IdemAuthornarrataliam historiam cuiusdambombardavumerati,circavesicam;
quocirca spatiotrimestri, vrina ,relictocanaliordiaario, per vulnus carne,&cute__J
abktu vltulata,manauitiinterimmaccriaqua^laragIutinos_pasictibusforaminisad-
ha;sit, & lapidemgenerauir, iuxta formam delineatam in tabella nona licceris notatara
AA.indicantsubstantiamcarnis,&tutispuluerepyriovstuIata:,qua: materiamlapi-
discircumdant- B.designatmae.riamduratamincalc_ium,Gsignificat meatum,per
quem vrina iluebat.
Reliquumcst,vtaccedamusadeKamenIapilIorum,quiincitensanimantibusgene-
Lapidei rantur.Primum igitur de cakulis auium sermo habcbicur.Historici referunt estc quam- H
Aaium. darn speciem Metgi Indici, in cuius ventriculo lapis petmagno a;stimatus ab Indis re-
peritur,idedq,hunctanquamgemmamsuisIdoiisosFerunt.Traditeciam AlbettusMa-
Sjiondro. Snusm cerebro Vultuiis interdum nasci calculum,qui, nomine Quandri ,circumfer-
Altdorius lur* Alecloriuslapis ingalliingluuicprocrc-ari dicitur,ita nominatus,quoniam_*
" Mniap Gra-cis gallus vocamr. Nonnulliaifirmant huncprarsertimin ventrkulogalli
castrati oriri solerc: iramd addunt Caponem lapilium hunc perfcctum gestantem nun-
quambibere. Hancopinioncmde gallocastratoconfirmac Matbodeushis versibus.
Vemricutogdli, ijui tethbus 1H viduaius,
Cttm trihus ad minimimsieliis jpade vixeril annis.
NafiiluniieUpiSiCiiiissiisnvtiimaiaiisefi.
Sunt, qui non in Capone, scd in gallosenescente inueniri lapidem tradunt, Albcrto
te(te,quipossmodum,lapidcsublinguadetento,sitimscdari,&gestantemgratiosum,&
audacem reddi perhibet, GeorgiusAgricoIatar6inventiicuIisgallorum,&s^piusin
loading ...