Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 806
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0812
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
8o5 Vlyssis Aldrouandi

cies apitdlndosver/antur, in qutbustales lapides producunrut Primum Animal apud E
Indos Occidentales Hirco annjculo esse simile, & Tarugam vocari scribit,cornibus fe.
re ceruinis, & villosis, necnon cauda breui,more Ccruorum. Horum maiorem hpi.
dem duas vnciaspendereretuIit,coJorism<iIi insani ad viridcm tendemis.figura varia;
cum alij lapidesiormam oliuar, alij eastanea:,& alij paruum ouum referant. Additq;
huiusmocsi Animantes pascere herbas suauiter olentes,& nonnullos pcruos lapillos.fe-
flucas,&paleasdeuorare,qua;omm'a postmodusstc^sis Animalibus, in lapidc Be-
zaareinueniuntur. Quinimd hicAuthoropinaiur lipkian Jki-.caitm ab hiiiusmodi
herbis,fcstucis,&calcu]isdcuoratisvirtutcmrecipere, &stiasenrcntiamhacobserua-
tionc stabilire nititur jquandoquidem incrustationes Bezaariscciuro,conscquerit.erq;
ca]culiSjhcrbis,&fcstucisdeuoratispropinquiorcs,niaiorisvirtUti5,&ci!icaci,Tcsse
seruntttr. SecundumAnima!cstAfrica:,"&Iiidia>Oricntalis ,hocqiGazdlamnuncu.
Ammslix par;tradit,formaCapr{,Ianasubti]isiima,absquecornibus,&caudaccruina,cuius
Bezatrti ]apjdes colorisoliua;apparent. Terrium Animalnominari Vicugnam scribit,&inj
?"""■ locis montanis versari,lana rubicunda, &alba, &forrna ferc Cameliicuius lapisnon p
admcdumcommcndatur. QuartumAnimaimagnuminstar InmcniiGuanacan cogno-
minari tradit,Iapidemquc producerc,pleruiTiqucmagnitudiiieouigaJlinacei,colo-
riscinerei. Quintum Animal vocari Ceruum aikiuit, cuius lapidcs tres vnciaspendc-
resolcnt. Scxtaro speciem AnimalisdmuJgat esse tormarGuanacani,in qua lapides
parui instar auellanje, inucniuntur ,sed nuilius valoris e/Te ailirniat.
HisexpositJs,animaduertcndiimestnonnuI!osa!ioslapidcs,iiommeBeza4tiscir.
cumfeni. Annisanteastis ,a quibusdam ostcntkbatur quidam Iapis,scu poiius tcrra,
nomineBezaarismineralis,&tcrra:Samia:respondeicvidebatur,&Iiiigua; tenacitet
adh»rebat:Imm6,multorumMcdicorumcspcrimento,conipcrtumfuit febiibusmali-
gnismiranduminmodHmtclistere.OIimetiamquidamiapisnofflincBczaarisalbi,do-
i2i!simoviro VlyssiAldrouandocomimmicatiis fuit,sed colorc,& figura a legitimo
Laph Se- Bezaate discrepabat. Hocnomenfortassisapud illos promeruit,quoiiiani aducrsus
XAttrdbtu, venenavaleret. Doflislimustamcn Aldrouandushuiulmodi lapidem Pisoliiho con-
genercmesscjudicauitjCumPisoIithnssitlapisexmultiscalculisrotundiscompositus, G
figura Pisorum. Verumquidemest, qudd iste Bezaar albus non habet rocunda iUu_»
corpuscu!a,qua:PisumreferresbJcnt:nihiIominushabetparuos orbes rotundos,in
quibusfbrtassisaliquando grana illaPisissimilia mansemn t. Color amemhuiuslapi-
disadcinercum inclinabat: quamuis,nominc Bezaaris albi,circuinfeircrctur. Icones
itiantecedcntitabclladclincantur.
BEZAARIS ADVLTERATIO,
& EIe<5tio.
SCRIPTORES rerumlndicarumrefcruntmultos lapides Bczaaics inillisre-
gionib»sadul(erari,itautcxcentuin,quiabIndia,tam Orienta!i,quam Occi.
dcntali ali6 feruntur,vixdecem Icgitimi inueniri possint. Modos auicin, quibus "
hilapidessimuIantur,nonlibencerassigiuredebemus,ncftaudis occasio Lupoflori-
busprarbeacurmifiilominus, vtvitium detegatur,facercnon possumui,quin aliquid
dcadulteriohuiusiapidisin mcdiumafferramus . In primis nonnulli affirmant hanc
fieriposseimposturam,dumprogcnuino Bezaare,tophiab equis excreti monstran-
tur,quimaximamsimilitudincmcumIcgitimoBezaarehabent, horumTophorumico-
L9.ea.61. nesinantecedenticapitccxprcssimus. DcindeIoannes;EusebiusIesuita,iii historia.j
natutali.aliquorum VcnatorumOrientalium industriam narrat.qui mirabili arti i-
cio cxSimijs lapides conficmnt,quospostca pro Bezaare vcndirant.Itaq;hi,cerro anni
tempore,ad venaiioneSimiorSaccedunt,non vicosoccidant.scd vtsagittisc\ilibus,&
minime penciratibus leuitcr eos saucienr^quos dcinceps non inseclantur.hncrimgians
Bszwrsi- lapidcacxciuorevulnerisintracotpusSimiMiiconcrescit, itauisinguli loilapillosgi-
worum. ghat,quotvuIncradVenaioribusreccpt'rsit Sedcum Vcnatoresiamaruroscilelapides
noueVunt,rursusadvenationtJ&necemilIorumSimioiii£euenuntur.AtChiistophorus
Acusta
loading ...