Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 811
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0817
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMetallici Lib.lV. JSn
A Alioquin Bufonitessignificac etiamlaprdem quemdam fossilcm varijsin locis inue- Bufonltts
tum, quilapidiincapitcBufonumorlialTimilatur,queminRubricadiffcrciitiaruin_»_/^»/w.
. mcmnrabimus. TandcmBufonitcs erit lapisgenuinusBufonis,qui hoc inloco exami-
nabitur ,& alitcraCardanovocatur Chelonircs,nontamencstChelonites,dequo in
capiie duodecimo huiusquarti libri cgimus,sed ita diitus ob cauitatem,qua lapis
hicoperimcntnmTestudinissuperiusrererr,qua;;tiA»»>tGra;cisnommacur. Itetndicj. Btirtcbitts
tur Bairachices,quiainRanarubeta,nempe inrubctisvi&itanteinueniacur. Batra- i,pis
chitcs racnenambiguumest vocabulum,cum Lobclius in obseruationibus,quamdam
herbam Batrachitcmindigir.ee,quiaabeius ssoreiiguia^Ranajrcpra^stnietui-: Etenim P.aimchnts
/3tnfa%K apud GraxosRanamsignilicac. btrba,
SYNONIMA, ET ETYMVM.
B ~ry VFO cstRanatcrrestrisnimi>magnitUdinis,qua;cum jntervcpres, &rubos
r^ sa;pcversctur. Rubetaetiamappcllarur. Inhuiusigiturcapite lapis qutdam
A-J nascipeihibctur,&^auldiuferiusinhachistoriao(tcmdctur,quiBufonites,&
Batrachicesnuncuparipocest:quandoquidcmgra:cc Snpi^oc Ranacxponitur Hunc,
apudaliquos,cognominatictiamChelonitcm HieronymnsCardanusalTeruit;quipo-
stea taxatur aScaligero tanquam lingua:gra-ca;impcritus jcum nesciuerit Chelonicem,
adcestudinem,&nonadBufoneinpertinere:etenim jiA^-n gratce Testudoest. Sed,
vt vetitatcmfateamur,hoc inlocoCardanusimmerito reprehenditur: quoniam Che-
Jonices estnomena:quiuocum, veluri in Kubrica antecedenti annotauimus. Signisicae
igitur primd lapidcm adrcstudincs attinetcm;|de quo in capiteduodecimo huiuslibri
egimus:dcindcspcctat ctiam ad Bufouitem,dumhic lapis in capite Bufonisonus,con-
v cauus sit ad formamsupcrioris telte Te!ludinis:quocirca non immeri;6Chelonitesap-
. pellanpoterit, ApudMyliumhicidemlapis Mycxisvocatur,quali Bufonires,&Bki- Myexis U-
betariusjquoniam ««'£;< Bufouem mdicat. Albcrto Magno dicitur Buraxihuncqi p'i-
CaBufooibus erutumaliquando viridcm,&quaiidoqiimagine Bufonis in/ig licum vi-
disseiatetur. Aliter idem Albertus,& Euix lapidem Nusa: indigitant. -smcvaria Borax Se-
nomina barbata apud Authoresdimanarunt jcumaiijs iapis Noseth,alijs Nisus,& tmx Upis
alijsBotraxcognominetur, Pra:terca multi fuerunthuius opinionis, tsufonitem csse 'Nttfaidtm
illum lapidem,qucmMarbodeus Gagatromeum,& Pandeclasius Gagatronica ru
gcmmauniomjnarunt. AmpIiusCrapuiidinaaroultisdicitur.quoniamGjIIiCrapau- Crapundu
dine vocitant:etcni'n Crapaul apud ipsos Bufonem (ignificai. Germani,annotanse »*.
,Anouenstem,quasi lapidemBufonisappellant. ItalisPictra dcl Rospo

dicii

ORTVS, ET FORMA.

HERMOLAVS Barbarui, in Corollario.mohimentis mabdauit, lapidcm^»
hunc,ad menrem Rccentiorum, in capuc Rana;terre(tris haberi,qui gestatus
addoIoresIliumconducit.Quaproptcrnarrathuiusmodianimalsuperpanno
puniccoeisecollocandum,quocolorc mirandum inmodumdclcstatur. Sicenimiapi-
deum capitis onus dcponit, led addit ci;d clse aufcrcndum, alioquin abcodcm animali
ablorbctur. loanncs Baptista Porta,&ipselapidcm in capite Bufonumgcncrariasse-
uerat,scdnoneximiearatione,quamHcrmolausBarbarusproposuic:aicenimBU£b.
nes vcrbcribus ad;iram contitatos, & inssamatos lapillum euomere. Racionem eximen-
di huius lapidisab Hirmolaopropositam risu dignamcsseamrmamus, qucmadmodii,
»nl;brodc*-4iadrupedibusouiparis, (cripsimus.Brasai)olusa(scucrantiusdijsicseinca-
pirchuius Aiiimalislapideminuenistejquipociusadmareriamosscamjquamadlapi- L„p}sb:c
dcainacccdcbat:hac dccauiacautim animaliscraniumelTccxistiinauit. t/ltratiiii.
Estigit.uthitlapis,mstarmedia;auellana;,Iicechorum nonnulli siguramlupini,&
rninimiformamlentishabeanc. Dcmumalij suntsorma:obIongioris,vr.inRubiea dit-
serciiciafuuwltendemus. Albenus MagnuscxpalpitanteBulbnecxcraclumlapidem,
figura
loading ...