Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 812
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0818
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
812 Vlyssis Aldrouandi

figuraoculi, quasi cairulea, fuisse refcrt. additqi suis temporibus similcm sapidem figu-.g
raBusonisinsignitumconspeCrumsuisse. Ccsalpinusquoqjnotauithunclapidemsub.."
album,&nigrumcise, inquo interdum iconrana-rubettfobseruatur-Cumautemalius
JapismetaiiicuSj&folsilJsliuicsimillimusinueniaiurjdiscrimeticognoscetur^quoniam
hic oscaluarixcumsuis vcnisrefert,&, iuxta conucxam superficicm, quibusdam notu-
. lisjinstarmacuiarum Asterijlapidis,cst prarditus, qua: notar maculis pdlisBusonis
simiIesapparent.ChristophorusEnceiliusschabuissenarrathuiusinodiiapjdemsorma
mediocrisfaba;nigricantem, maculisliucndbusdecoratum. Cum igiturvarijcolores,
seunotaradyiodum Asterijiapidis illiinsint. Hincaliqui conicdtanr iGagatromeo.
Marbodcinoncsse discrcpanrcm,quemdiueisicolorein lic appellauit.
Al dtueYJittU>\ qic>" d:ti:>i! Crgatroo.ck/a,
PtllitA/>rto/i/i'"t/n Lt<> ,■//;■ rtstrtir.
Coler La. AnselmusBoctJus hunclapidem Asteriarobscurioii assimilat,quia fttscismaculisde-
pidis. coretur^&coloremitcilaris lapidishatfeat. InhoctamcnabinuiecmdiTcriminari si-
gnificat,quiaco]orcineteusadrubcdincminclinct. Pra;tereahu!»cIapidi:messccon- J
uexum instar oculi,&iuxca aiteram partcm eise planum ,aut concauum pradicar:hac
dc causa ad lapidem steliarem eom rcducit,huiusque stibihnciam quasi vicrcam du-
rissimam,nitentcm sine conspicuitate constiruit, partiqnc interna; quid saxeum attti-
buit ,quod a Naturaloci natalisdimanarc asfirmat;quia cumlapsdem hunc, Anima-
lislapidem essenon crediderit, nominc huiuslapidis, mctallicum,iiue fossilvm intel-
lexit. Neqihocaveritaterecedctev!detur,vtiiiRubricadiffercntiarumcxponemus.

slis.

DIFFERENTI&, ET LOCVS.

D:

V O genera huius Jspidis ab Aucroribus proponuntur. Ad primum genus
Brontiam,Ombriam,&Chelonitemreducunt,&Iapidcs Bufonis maiores
vulgrjvocitaritradunt. In sccundo generecollocant illos minores lapides,
qui5magnitudine,vnguem humanainnon excedunt ,&a GemmarijSjprolapidibus G
Bufonumostenduntur,hasqueomnesspeciesin agris inueniri Boetiusdocuit,dum_j
non credideritsimiscs in Animalibusgenerari. Quamobrem,apud hunc Authoreni-j,
huiusmodilapidesmetallici,fossilcs,siucmiiieralesnuncuparipossunt. Hi postmodum,
quoad colores,sunt varij;cum alijcoiorem mespili, alij cinereum, &alijalbescentcm
refcrant.Alij,in medio,oculi figuram habent,a)ijcirculo albo, vel nigrosubtilissiuia
cxomantur.Istiomnessuntadeo similesnatisin Animalibus, vt, hisspretis, raercato-,
res,&Gemmarij sossiles tantummodoairerant,& orferant.Hi in scopulis maris Galliar,
tJlif "*~ 3aid'n'a;,&insuia;Maiorica;nascuntur. Scopulismalleoferreopercussis, frustaqua;.
davelutiinctustationes parictumcadunt,in quibushuiusmodi iapilli tanquam nodi
inligno apparenc, nitentes ad modum Astrorum, qui postmodumcoilecti, in Hispa-
niam,Poloniam,&aliasrcgionesdeferuntur. InteJlcximusquoque,qu<id hodic in
nonnullisGermaniasIocisreperiuntur- ItemGesneruscresdisserentiasiigura,& ma-
gnitudine,discrcpantesassignat,cauam,&conucsamsupcrsiciemhabcntcs.Primaicon
intabcIIamaiorem,& obiongiorem lapidemoftendit. Tertiaicon monslrat lapil- "
lum minus camira, huncque nomine caluanar Bufonis Hicronymo Cardano acccptum
refert.
HinccoIligenduinesthorumlapidumaliquosesscejtcapitibusBufonumerucoSjqui
adosseammateriamaccedete vidcntur,quaIesetiamincapiteCyprinipiscis,& alio-
rum Animantium inueniuntur. Quoniam autcm Bufones,iuxta rcgiones,in quibus
nascuntur,varia;forma;,&magnitudinisobst'ruantur:patiterkpidcsmhisAnimali-
busgenitj,quoad figuram,&magnitudinem,aliquam varietatem sorciti possunt.Quam-
obrcm hic proponimus cabellam conspiciendam,in qua septem horuin calculorum dif-
ferentia-, quamuis iint oito figura? designantur.
Sub numero i.& s.dclinearur lapis a Bufotic, seu Rubeta oricntalis regionis erutus,
cuiusfiguracrat hexagona: Siquidcm tetragona figuraexistens inmedio,dum,iuxta
pattem superiorem ,& inferiorcm, iu acumen desinic, necessarid sexangulam formam
constituic. Coloris cracalbicantis concaua, & vacua interna parte,&ad Japillosos--
seos

r-
loading ...