Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 817
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0823
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Metallici Lib.1V. 817
■ & Vrit,& *bsicrrj>,cs>»(i>-!-„git.1s/cua,& cxcff, ,
EfvtBlrci>i%,:A,/,t:<t,i/i::ii!icc siimpla-motitt.
Hmcolcum intitnh ("u: j':::;hn'c oincixpMcatcr
sidia , dcttrjis ssrdtbus, ntra iiimat.
Immd alijs ptirgantibus medicamentis additur, vt Senar, Polypodio, & Epithymo, vt
facultatcm eoium purgantem adaugeat. Fuchsius addit puluerc Tarrari ingratum Se-
na:saporemitaobtundi,pcrmixto tarr.cn modico Cinnamomi,vt facileaquotiis Pa-
sientesumatur; Nostris temporibusMcdici non pulucicTartari.sed, illius cremore
I alui deieclionesmoliuntur. Cremorauteniparatur hunc inmodum. Tarsati puluis Crcmoris
cumaqua in vase vitreato ampli oris ad ignem seruefit,c;uoniam,rcfrigcrata materia, Tartaripm
insuperficieaqua:fitveIutiq"a-damgIacit'S1(iu.rcolleclaaPliarmacopa:isCryssallusJ/<fd/>u.
j &Cremorfartariappellatur. Huiusdua?drachma-in aliquoiiquoresumpta:,aluum)
I ablq; molestia, soluunt.
Pra-tereaex hoc Tartaro oleum vai ijs modis extrahitur ad plures mbrbos ;commen.
' jj datum. AndcrnacusrecipitlibrasquatiiorTaitariinpulucremredaiftij&ampuIIscur-
' uata-,vcl etiam erecta-,&argiJlaobductein<iit,dcinde apposito recipicnte amplo,
I iuxta iunciuras, diligemer lutato, (ubdit ignem per gradus, donec nulli amplius spi-
1 ritusappareant,tunc,refr1geratisvasis,liqtior cxemptus infunditurampullievirrea; ole"' T&r-
\ erecra;,&inbaliicocakntecolligitur,&aqua abokoseparatur. Item excineribus, »*»■ ■
! yel arena iterum a crassb sedioiento euocatur, & oleum aurei coloris, ad curanda vlce-
■ r'a,pra!scrtimexIuevcnercaorta,cfricacissimtimprouenit.
Iosephus Querzetanus, in Sclopetario, non cantum oleum, veriim ctiam salcm ex
i Tartaro elicit.Tartarum cntdum in puluerem redattum ponit in Retorta ,eumsuore-
l cipicnte,subijcitignempergradus,qualisadaquamfs>rtemconficiendamadhibctur.
I Magnacopiaspirituumalborumproducitur^quiinaquamj&inoleumcrassumj&fa!-
i tensconuertumr. Olcum illud pcr infundibusum separacur, &ad vsumseruatur. Ca.te-
( rum (alem Tartari extrahit afaicibus in rerorta rchctis,quas Chymici caput mortuum
, appellant ,easq;in aqua calida dissbluit,deindc bis, vel tcr filtrat, poska ad igncrp,
I cpcrcuaporationcmaqti.T,coiguIat,&sal infundovaijsremanet,qui denuddisiblu-
i ' tus.&coagulatuscrystallinuseuadit. Hicsalcrystallinusin vase vitreocollocatus,& Sti Itrtas-
per aliquosdies incella vinaria,velinalioloco humido seruatus intra paucos diesin «•
olcum resoluetur.quOd ad dclendassaciei maculas,& vlcera dcteigenda, alijs mcdL-
camenris non cedit. Idem Author aliud oleum, Tartato, sibi comparar, quod balsa-
rnumTartarinuncupatjCuiusvtilitatemimmensamdiuulgat,
Oleum Taitari pro tergenda,& eruganda facic,ad mentem Petri Argelbta-.sic para-
tur. Sumitfa-ceslatcribusdolij adha;rcntes,nimirumTartarumalbumpotius,quam
; fugtum,&in puluercm rcdacrumacetowaccrat, posteapanno linco inuoluit, necnort
: fiupishumctacTiSj&subcincvibusponitjspatiotridui.exemptumscuteilarpatumper
1 inclinataMmponit,vndehurr.or<juidamsubrufusdistillat. AiijTartarumvini gene-
'■ rositritum lmtcoloinuoluunt, &aceto albo acrimadefaciunt,& sub cineribuscalidis
; reponunt, vt nigrestat; iterum terunt, & in vase inclisiaro ostidui spacio seruant in_i
locofrigido, doncc in olcuin resoluatur. Alij asfirmantsatitis eiTeTartarumcalcina-
D tummanica;Hippocratis lmponere,&in loco frigido coliocare,donec invas subic
ctum olcum sluxerit. Sunt,& varijalij modidistillandi Tartarum,& cx illo alia ma-
gistcriafabricandi,dequibusLectoresadThesaurumEuonymi,ad Penotam,adMy-
lium,& Libauiumrelegamus, Valet huiusmodi oleum ad omne gcntisscabiei,&impe-
tiginis,&cutinsalbam,clara(n,&iuucni!cmreddit. AntoniusMiEaldus,exauthori- Centttr. 3.
tatecuiusdam matron.v (,;C(>;mn p'J!ii.i-,rc(crt,hocreniedio,ferrumemaculari,&de- """">r-
■. tcrsaomnii-Libiai!'s,(N-i;ii:;-ii ij-Icndottui L-i C!)iici!iLin;additq;faciciIentigincsdeic.
ri,&fafdasomnespustulas,qua;irontcm,&tiiciicumdeturpant,brcuitemporisspatio,
I emendari. Kisosiyini-sobicnsauit tionnullosillo vti,ad manantia capitisvlcera,ad
qua; vtiliiis eiTc putamus illud,quod cumNitro paratur,Cupruinquoque,& Argctum
' dcalbat^&macuIaspanniiincidcIet.DeinumadditurcolonbuSjVtillossplcndidiorcs
II icddat.
loading ...