Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 871
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0877
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMecallici Lib.IV. 871
DESCRIPTIO, DiFFERENTI^,
Sc Natura.
HlC I,ip]sArmcn]osiioiIiscirevi(Ietiir;pr*tcrduritiam,&micul3S,cumAr-
meniusnonsit i[aduius,ncq;maculatus,vtLazu]i. Vcriimquidem esr.,quod
ArmtniusstpismarcrCyaniess'eperhibetur,quiinsodinisaurcis inuenitur.
Scintillangirurveluti tot rttl1,i:in.hoclapideconspiciuntUs;idcirc6noestmiraiiduirii
siMesue huncinter stcllarcsiapidesrccensucrit,dc quibusnos inseqtienti capite vcr-
bafacicmus. Pratcrea macutalapidemhuncexomantcs quaiidoq;suntexmateri . j
marmoreajaHquandoesl^iitCj&inierdumcxauiOjfortasTisiuxiamateriam^cuHa- .
pisLazuIiadnascitur. Vcrurmamtiiitiaipcciesaureisgutris conspersa rarissima,&
B pretioilmmahabetur. FalJoppiusmemorar scvidisschuucIapidcmauroinclusurri,in
quoscptemstclla-aureicolorisordineillodispositEconspicicbanturjquo.stclia-sydus SielUjnU
VtsssCclestisconstituunt.cjUsadeiicgrcgieaNaturaintalilapidecrantcajlata-jVtma-r1^^»-
nu summi Opificis fabricata.' vidercntur. #•
Huiusmodi iapis, quando syncerus,&orientaIis csi, hoc habet insituma Natura,vt
bonitas illius igne deprchcndatur: narrqisifnerit candcfa£tus,& postca rcftigeratus,
kintillasaureasvcnustiorcsostcndit. Id autemsccuscontingit,qu,indo a pra-diiSaj
bonitaterecedit, quoniam mutat colorem. In Germaniastiam talisJapia inuenitur,
scdmediusintcslapidemLazuli,&Armeniumcsseperiiibetur.
VSVS IN MEDICINA.
CV M hic sopis in mcdicamentjs tam intcrnis.quam externis non vuJgariterPa-
ticntibusprosit;i]otandumist,ipsumesst praparandiim,amequammcdicami-
na perossumcnda ingicdiatur. Hancautcmpraparationem indiligentiablu-
tione consisteie arbinaii-ur:quandoquidcm absquc hac p:a'i>aratione, mcdicamentis
internispcrmijitusvomirum prouocaie crediturinam ablutuSj&peroscxhibitushu-
mortsadustos^&melanchalicospurijatsficqia-gritudinibusccfcbrij&cordisnonpa-
rum-vtilitatisasfertj dum Mania?, EpiIcpsia',&Syncopi non mediocritcr opitulatur.
Itaqiduasinliji-.i.--: comiioihioiits a Milin.*rtcitatasingreditur,nempi;piiulasdc lapi-
dcLaztili.&ConfciSioncmArkcrrncs.&vbique prxpararus aMcluccommtndatur.,
Multi autem Midici cruditi, pcr lapidcmLazuli pra?paratum,diligenter crcmatum_j
intCsprctaniur.Ncsautcm,vnacumalijs, ablutum tatummodo" iiiteliigimus,quandO' £,,*«£*'«
quidcm,adustione,acrimonia mcdicamtnti augctur, &faculrassolucnsretunditur. ,.
I.cgimuKquidcmapudAiitiquos,lapidcmL.tzulicombustum fuilTe,scd postea illum prsp4reUlTt
medicamcntis tantummodo externis permiseebant. His addamus,quod Alexander
TralliarrUs,Manardus,&Mattliio!usmonimcniismandarunt hunclapidem tantum-
D modo ablutum, stcuiimmum clle medicamentuin ,nullamq;ptotsusnoxain Paticnti-
busvntjuamattuliise. Pratefquatiiquod Nicolausctiam Pra:positus,diligciiti ablu-
tione,prauammcdicamiiiumqualiratem,&pra:sertimlapid)sLazuliauferriposietc- '
stifk3tur, Hacigiturrationepraparatusvnacnmalijssimplicibuspilulasdelapide^j)
Lazu!icomponit,C|ua:,ad scsquidrachmani^pra-scripta^humoresmclacholicos^&adu-
stos placidilsimt purgant,& motbosabhuitismodi humoribusortoscxterminant.9ui-
nimo Ini;tcctstuvt:t;:n. o;i'l\c"rioncm Ali,ermcs,qua: inSyiicope.cordis palpitatione,
&inalijsaffcclibns,pia;cordia vexaiitilms i-iskncmsckt Iv.bcrc pr.-erogatiuam.
Lconatdusl iorauamus gmpyricus Vcnctuslapidcm Lazuli vomitum prouocare, *
&ftbtcm qcattaiiam curarcscripsit,r6rtasiis hunc illoium,& miiiime j-r.vparar.um in-
tclkKitidtindetxhocIapideolcumseextrabcrepronimciauit. Qtiod sonmum con-
tiliat ,&inssammaticnes,nccnondcIorespodagra'niiranduminmodumJedat.Apud
Gcrmanos,auttio'reBoetio, proamultto, aductsiis pusionurn terticulamcnta,&ad
toborandanioculoiumacieinia.'licitcrvsurpatUr.
VSVS


loading ...