Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 882
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0888
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile

882 Vlyssis Aldrouandi
»
DE LAPIDE VARiOLATO.
Cap. LXVII. •
NOMENCLATVRA.-
s RVPTICNES I]uniorummciiteGra'C!si'Sa.9i!(iB7aJLatmisPapu.
«J 1k vocatur. Arabcsautem has in ccrporibus pusionum apparentes,Va-
!^,§Mg| riolas,&MorbilJosnuncuparunr. Verumhxc tubercula inquodaro
StSff? generc!apidis,Natura tamelcgantcrcrtigiauit,vt£enuina tubcrcula
Ordinii jjQJjJos ln coco corPore os1"1'11"' bominum,& prarsertim puerorum, apparc-n-
miSi . tiaimitentur,qua:£mnfebre,d<jlore,pruritu,&ichorc"purulentoef. F
ssorescere solent. Quaproptcr hic lapis non immcrito Variolatus fuit cognominatus,
&post siellatum lapidem examinandus prcronitur;cum hujusmodi fi.SisVariolis.tan-
cjuam totstellisinsignituscsTevideatur. Pmerquamqu6d,siverarsunt virtutes,qua:
illi assignantur, inter gemmas opacas iure optimo connumcrari promeretur,
Meminimus, exaftis annis, uonnullos Pattes Iesuitas ex India reduccs,hicqitran-
seuntcs Musajumlllustrifiimi Senatus siononiensis visitassciiJIiq;, tanquam rem nouam
obtuliiTefiustulumcuiusdamlapidisvariolarumrudimentis rcienum. Grteruin.an-
110 prasterito, dc hcc lapide allocuti liuimsadmodum Rcucr. P. D losephum de Nan-
nisBononienscm,OtdirJsOliustani,oiiinibusn'Jtitia rniipliciumdotibuscumulatis-
simum,quinobissigniskauit lialihasatem,& Michackmdc CampispcritissimosLu-
ccnscs Pharmacopa-os,cV diligentissimos rcrum naturalium inucstigatores, in territo-
rioLucenii,hocgcnuslapidisobkruasic. lii isitrjrpcihumaniviri ad nos scribentcs
• muleruntjsc piimosin manucuiusdam Patriiij Luccnsislmiikmiapidemaigentoin-
Luctnses cn,uii11 conspicatos fuisse, qui illi dooo datus suit aquodam Rcuer. Patrc ksuita ab <S
, lodijsoccidtntalibns rcducc. Immdaddideiuntlapides huicsin.ilcs, in iocismonto-
' ' sisAgii Luct-rsisJc inutniile;vndeabin:petuTorrcntium,adssuuiiim Auscrimpostea
defetuiitur ,postcuiusii]undationemfacileobkruantur. Ex hisigitut icones, quas
hocin loco!eprcsentamus,delineati fucrunt. Etenim pt.-edi&i virihaiumrerum_»
lingulari pernia adniirandiumultas huius lapidis differentias nobis sunt jmpertiti.
Quardoquidcm a Luca,intcr vrbes Hctiuscas, Ciuitate nobili.nonnisi ingenia totius
Natura;capaciaprodcunt.Nostrisenimtcmporibus,piimariaspartcs, in ssudiotheo-
Jogico, neino non. tribuit Rcuercndiss. Alphonso Puccinellio Lucensi,Canonicorum
Regularium S. ialuatoris AbbatiGcneraiiir.eritissimo,viroti,C'minctiirimaJittcraium
omnium cognitione nobili, qui, Bononi.-c, hoc anno quadragcsirr.o odtauo ,post mil-
lcsimum,&?exccnteurnum, toto iciunijquadragenarij tcmpore,in Basiiica D. Pctro-
nij,tantofrequentisconcionisapp!iusu, munus,&onusconcionatoriumsiistinuit, vt
inter alios Euangeli; pra-concs palmam retulcrit.
DESCRlPTIO, DlFFERENTliE,
&Vsus.
HsIC lapisdiiriiTima^est substantia?,& in colorc viridi plcrumq;nigrescit,su-
perficie, iuxta vnam partcm ,iconibus gcnuinis variolarum reicria,.kd iux-
taalterampartem,hasiconesadmoduinconfuias refcnjqueniadmodu-Q-j
etiam in asscdionc Variolarum quandoqiobseruatur. Varias huiuslapidisdisicren-
tias Balthaiar,&Michaeide C.m.pisviridtsimpliciumdocliinaoptimc rncriti,tnm
irjcoIore,tumineffigic,obscruarunt. Etcnimalijlapidcscciilpiciunturfuiciad viri-
ditatem tcndentcs,alijr1aucscunt,alijobscuri,&lcucopl)a.isuntcolorisJaiijdemuni
nigrcscunt. PariterfigurarVariolaiumsuperiicicmhuius lapidis cxornantes miran.
dum
loading ...