Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 884
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0890
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile

f VlyssisAIdrouandi
D E I A S P 1 D E.
Cap. LXVW.
SYNONIMA, ET ETYMVM.
. PACA gemmaestctiamIaspis,&adgenuspretiosiIapidisamuliisre-
ducirur.Iuxta genusmasculinum,& interdum iuxtagenusfcemininum
insiestitur. Multidictum voIuntIaspidem,quasiin Aspide genitura:
cumlapidemhuiusgcncrisexAspidiscapiteerutum eitccredidermt,
; ideoque varijscoloribusrefertnmad in(tarScrpentisAspidis,essedi-
uulgarunt. Immo quidam Barbari,pro laspidc, Aspidcin pronun- I
ciant ■ Veriitnquia in hoclapidecolor pocisllmiim viridis commendatur; hinc liido-
rusetymumavocegra;ca i*t dcriuac,qua,viriditatem iignificari perhiber:cum ta-
men apud Lcxicographos grarcos h*c voxnullibi inucniatur. Latinis vocacur laspis,
&Gra-cis^ss3,'5,f'orcams a voce gra-ca '*,qtis,in numero mulcitudinis, violas si-
Cohr U- gnificat,&aba!iavoce »»<oc.qua; specum ir.dlcat;cum fortelaspis vioiaceo colore
/W,> infc&usoliminproiundi/simislda; roontis specubus erueretur. Cum autem primns
* violaccicoiorisrepcrtusfuerit,noness:mirum,sitalenomenad aiias postea species,
cuiuscumqjfuerintcolorisjdeduiftumsit. Aiioquin lapis sanguinalis ab eitcssu co-
gnomjnatur,quoniamsanguinem a quacumq; humanicorporis partc manantem cohi-
bear. Sedapud Nicolaum Monardcm,hoc nomine,donatur potislimumillaspccies,
cjukexnoua Hispaniahuc asfercur,quaIndi paricer,in similicasu,vtuntur. Hebrai-
Lapis sitx- cc^Jicitur lahalon. Sed illa gemma , quam (eptuaginta Interpretes in Exodo, & in_*
gnitndit. xsaiaIaspidemnuncupant, est Adamas,cum tamen ptoprie, vt Akasar notac,Iaspis
sicexponenda. Gallis vocaturlaspe ,Gcrmanis Ein Edelgestein, Hispanislaspc;ve-G
rum ,nomen hoc, apud ipsos est a=quiuocum :quandoquidemnon ibliim iapidem iii-
telligun t ,dequo in pra:sencia agitur, ied etiamquodcumqimarmorisgenus varijsco-
loribus reiertum, Itaiis laspc, & Diaspro.
NATVRA, ET AFFECTIONES,
rASPlDES, propter admirandam coloruro varietatcm, & elegantiam, nccnort
propter varias imagincs,quas suis colorihus reddere solenr,non in minori pre-
, tio, & authoritate, quam Achates,consistunt. Qnamobremab Achace,nonnisi
moliitic discreparc videntur: vnde non exasse, vt Achaces poliri poisunt ■ Huius au-
(emesfectuscausacsicpeihibeturmateria terrestris impunor,&cra(iior, exqualaspi-
clesoriginemducunt. Deindc Iaspis omnes colores instar Achacis,cum camcnnousit
perspicuus,rccipjc. Quamuis, vCplucimumcolot viridis,&Smaragdoproximiorin_* JJ
iilo obscruetur.
Prajterca habcre laspidem a Natura hoc insirumnonnulli referunt. vt suspensussu-
pra poculum vino pleoum tremet. Quinimdalijaddunt,quod Iaspis ipontc horas in-
j ...... dicetj&experimentumhocmodoperagunt, Poculum vitreumaqua, vel vinovsque
Prepr t A^ medictatem implent ;dcindearimilum,cumlaspide intra vicri Jabra suspendunt.
F p « a/. Huncaliquandiiiimmotumpcndere referunt,postmodumscniimmoueri,& tandem
libraco impetu in viramq;vasispartem agitaii, &latus vitri feriendo horam flucntcm
indicare. Hoc autem experimcntum ab aliquibus narracur, nulloprorsussuccessu, suit
comprobatum.
istilliiliiilAii
unmvuwm

I
loading ...