Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 905
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0911
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mu&iMetallici Lib.IV. poj
DlFFERENTIiE.
HIC Japispattim acoIoribus,partimasigiiris,quascxprimi[,partim a gem-
rnis,(juious,inprimordiogencrationis',pesniiscetur,cVpattimabodori:dif-
fereni'iassorri[ur.Ka[ionecolorum,scriplit Cardanus, Acharem esselapidcm Ub.^.dt^»
tam varium,vtnon vna tantrjmgemma iitappelJanda : namqueconspiciturruber,iu-r#\
teus,cinereus, viridis,nigcr,carukus,&alijscoloribusdiucrsis inlignitus. HincMar-
bodeus huc rcspkkns cccinit hunc in modum.
Stt littttpsc "i->ir, r.,;>,ii t,n»r>; olsiusalbis.
QuandocjuidemPoetazonaSjprolineiSjvsurpat. InprimisPerileucus est spccies
Achat:s,a^uiussuperficieadradkemvsq;linea:,instaralbimarmoris,descendunt;&
cjuamuis,propter colorem nigrum,&subobscurum, gemmanon sit admodum conspi-
B cua; nihilominusitdiuidaturin tenucs laminas, aliqua ex patte perspkuitatcmosten-
tat. Pariter a colorc dctiominatur Leucacha[es,ob pcrspicuitatem in candore pulchet- Ltucithd-
rimamjnam Jiw*« est grajca vox,album significans. PhasTachatespalumbiniest colo- tes'.
risjeumvoxgrarcasaVssapalumbumexponat. Cerachatcsdki[ut,quiasit eornei co-p^^cso.
Ioris;nam «tpae Gra:ciscornuest. H^macharesvocatur,quando!apisestvenissan-utm
guineis insignitus. Vnde Marbodeus hoc carmen protulit. ctrtthatts
Sanguintas mntaUt ess, ijm ptrhibtmr h.ibtre. Hxmitcha-
Leonachatcsest,cuicolor incst cioccus,&Iconina?pellinonablimilis: velutiPanta- USm
ehatesdiciturob varias maculas,qmbus lapis ailimilatat Panthera-. Imienitur quoq;, ieoi,acha-
Iiabens colorem pelii Ccruorum consimilem: hinc Plinius non immeritd gemmam Nc- Mi
bri[em indigitauit:eteriim Nebris puilum Cerui significat. Tandcm prardictisaddi[ur piicratha.
Corallachatcs;cuin colorem rubrum,inflai Corallrj, guttis aureis praditurahabeac USt
DehocsiccecinitMarbodeus. Zzi.37.rA
HuntqiwqsCsratiojimilcmgeritInsiita Crtta, ]Q
C Cuituphnittti chrystis tli ttlita -utms. Nthius.
Ratione f?gurar,inhocgenerelapidis,omniumferc Ammantium,Vegetabilium,&
aliorum inanimatotum iconcs obseruantur: quaproptcr Marbodeus hos versuspto-
tulit.
Hit tapisingtnilaspcrhiitlurhabtrtfigaras
Nunt Stgumfirmas, mtnt dntjimulacra Dtnrum.
Et paulo inferius.
Nantnemoramsi'tndtssmxt prAct signa Feritrum.
IdcircoXamillusLeonaidusPisaurensis narratse conspicatum fuisse Achatem,qu*
septemarboresin planitiequadam virekentesexprimebat. Rhenniusquoquevarias
figuras inhoclapide meditatus,in ha-c i-erbaprorupit.
Btmc/imaliera vidtsvtim etlendtre gtmmatn.
NosprimuminhocJapidediucrsasrerum animatarum kcnescontemplatisurmis:
quamobrem vocauimusquamdamspeciem AchatisLagitem,inquaIudens Nacura_j
Dcaput,&partem colliLeporisdeliocauit. Quamuishoccaput,cum auribuscateret,
Moiampotiuspiscemreprjscntare vidererur,quamnonnulli Hotam nuncupant. Pa- Mdapistis
ritet Achatemhabuimus longiiudine digitiaurkularis,qua: in se figuram alkuius iru
sesti,&pra:scrtim hirudiniscontinebat: licet nonnulli hancessc figuram piscisasieue-
rarent. Id autem nobis pcrsuadeic non potuerunt,cum careret pinnis,quibus,ad na-
tandum,pisces vruntur. Vocauimusigitur AchatemBdelJitcmiCuni^^grecehi.
rudo exponatur. DeindeJapishic,iuxtaaltcrampar[em,caputcumoculoiefcrebat,
& iuxta hanc partem, Achates oph thalmkes nuncupari poterat. Propterca hic lapis
prone,& supinedclineatus iuhac [abellaexhibetur. Ibidem quoq;estaliuslapis desi-
gnatus,quoadIincamenta,&figuras,rcferensAehatcm. Ibidemctiamgemmaaleclo-
ria prone,& supinepingitur, non exccdens magnitudincm lupini, iorma Iphcrka com-
prerTa,adcrystaIlinamgemmamacccdcns,&in ventrkulo galJi inuenta. Habebatau-
tem paruam appendicem ,qua sortalsis stoinacho adiutrebat, Huius historiam pauid
supetius esaminauimus.
Ggge 3 Achati
loading ...