Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 924
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0930
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
p24 iV lyssis Aldrauandi

qui splendorert) iHius oebctarc polsit. Pra:terea,ad mentem AIcasarij,matrix,vcl i
origo Ameihistiessc traditur; nam hic autbor vnum ,& cumdem lapidem, iuxta altc-
Mtirix A- ram partcm , Sardam,&iu*taalteram ,Amethiitumobscruauit.Apud Ha;brcosolim
meihisli, fuit in magna authoritate,cum fucrit prima gemma, quam Dcus inseri iusscrit Itatio,
nali, quod Aaron summus Pontifex supra pc#us gertabat. Qnamuis autcm hatic
multi ludei Rubinum esfc exiif imaucrint: nihilominusnos vna c«m scpcuaginta iiiter-
pretibus,adSardamreduceredcbcm»s,nam licetnon expressc Sardius, Sardonyx
tamendicitur,qui]apiscxSardo,&Onycheconst;it,vrin capiceanteccdenciexpo-
suimus.

DIFFERENTJtE, et locvs.

.0:

k V 0 A D coIores,muIt.Tposi'itiit alsignari Corncolormn di!sercntia?:etenim,
s pra:teralbescentes,nibescences,& fiaucsccnces^AlbcmisMagnusaliampro- F
ponicditferen.tiam,quamS.ardamappeIIat,sedpotiuscumSagdaPlinijco-
Sttgdaqnid ioris virentisconucnire vidctur,cuius proprium est Jignoadhajrerc, veloti
Magnesad ferrum conssuitidcindc Sardonychem ranquam aJiam disferentiam propo-
nit,dequa,incapiteantecedenti,a<5hjmfuit. AddicctiamScrapioa]iam,quam_*,
sna lingua, Hazcr ,'Albuzedi appellat ,&colore hyacinrhino fuigcrc pra-dicat, dcin-
dcscribithunclapidem,ftidione,caIefaiaum trahercpaleas:hinc colligendum est,
proSarda ,succinuro ab boc authore intelleetumfuisse. Alij scripcum rcliquetunc,ex
jndica regione triagenerahuiuslapidishaberi.- Primum genus rubicundum consti-
tuuntsecundum.DemiumacoIoiepiiiguedinisnuucupant,quoniam&■&<>( Grecepin-
gucdincnidenotat.Tcrtiumgeiiusdicunr^mulariJapidcmpcrspicuumsuperbraQcas
colJocatum. Sed differentia-multo plures, racione colotis, in hoclapidc obscruantur.
QuandoquidemaJijIapidessunt co!onsmellini,alij vergnntadntborem,alijaqua;a
tarnibussalitisdiicillantiasllmilautur. AJijdemumLocustismariniscoitisnon sunt
absimiJcs. Rursus.aiijobscuriores,alijclarioresconstitmmtur:eum nonnulli voluc. G
rintlndicoscorneolos, maioremperspicuitatemparticiparei&Arabicosctassiorescs-
se. Marbodeusquinqjdifscrenciasassignaricanithocverstt.
Hnic tjitoj, ii.it ijiutinssi-t: H! iindiesa vetuUas.
Anselmus Boetiusmonimentis mandauit ad tria tancumgenera hoslapides csse re-
7>« (//ffl.sctendos,PrimHmnibrum,sccundumcxiguasanguinisrubedinecin-2um,&semipcr-
ttmiif spicuum ,tertium ssauescensexrubedineconsticuit: AmpJius sunt aliqut,qui huius.
inodiJapidesinmares,&fa:miHasdiscriminant,&marcsclarioresfiilgere,pjnguio.
res vcrb, & minus nitentes, iuxta mcntemPiinij, fa-minas esse pronuntianr.
Reliqnumest, vtaliasdiffcrcntias,quoad figuram,prosequamur. Corncolum_j,
in-quoaNaturasculptajerant icones arboris,& Luna; edyptim patientis, Hierony-
musCaidanusGesncrodonauit ,vtipseGcsnerus,inlibrodclapidibus,teu:ificatur.
Nosdabimus icones Conicolonim in colore variorum, &nonnullorumabarre ca-Ia-
torum . Ide6 intabclJaduodccim diffcrenti-oslenduntur.
: i. Cofiicoliisfigurahcxagonacoloresanguineo,albicante,&ssauescentc. jj
2.GorneoJusmaculiscaitanci coIoris,rubicundi,subca*rulei,&aJbicantis. Erat
ssgura? pyramidalis roruuda?, & arte peribratus,quia collo fortaiiis,ad suppressionem
sanguiniSjsuspendebacur.
3. Corneolus a-inulanscolorem vicreum,licct intus aiiqua cx patte ssauesceret,arte
fuit rcda^tusadformamferccylindrijvelpotiiisformaminaurisimicabatur.
4.Corncolusco!ore vitrco,nontamensplcndido.
5. Corneolus iuxta partcni cxtimam albicans,& iuxta parteminternam,coloriscar-
nei, hic aliquibus dicitur Sardonyx Indica.
6. Corneolusfigura quadrangula ,colorc in vtraq; superficic candido, intus rube-
scente__.
7. Alius colore luteo ,& purpurco habcns csiatam antiquam figuram hominis se-
dentis supra truncum arboris.
g.Alius Jucidus ,instar cryitaJJi,habens f7gura Diana- cum pcplo a capite pendcnte,.
o Alius

r-
loading ...