Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 947
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0953
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusasiMetalliei Lib.IV. S47
Atut Adamasdiaphinus,&radians alicuius insignis magnitudinis inuenitur ,carius, Lib.%,d^
quamaliagemmaconsUt. AdrcmnarratBenuenutusCBlIinusFlorcnrinus sc vidis- Upid^i^L.
sc in nodulo aureo,quomantclumClcmentisSeptimi Pantjsicis Maximr ligabarur, Liki.atiir
$damantcm, cuiuspretiumfuittrigintasex millenummonimauteorum. Idem refert aurarite.
sepertraiSasie Adamancem, qui duodecimmilleaurcis nummis constabat: hunc Ca-
rolus Quintus Imperator Summo Poncifici Paulo Farnesiodono dedit, quando ab. ex-
pedicioneBysacianaRomamiecontulit. TandemhuiclapidiNaturamactribuilTe^i Uk\.hM!.
hocGarziasobscruar,vtartricucalcsaftus, instar Elestri,festucasattrahat. Idem-.^«w.
AuthoraddirduosAdamantessiraul sricatos itaagglutman,vtngnnisi di.iiculur ab
inuicemseparari possinr.
D I F F E R E N T I £.
SIX Adatnantum genera Pliniusrecensuit, Primum Indicum quadam cogna-
tioneerylUlloasfinem,& noninauro nasccntcm Adamantcm mcmorauic. Se-
eundumgenus Arabicumpriori (imile, scd minus, quoad mo!em,constituit,3e
quoniam similitodinem niiiij ccpra-senrac, Cenchtum nominauit. Tcrrium genus Ma- Adamas
■eedonicum ;&,quoad figuram, simile semini Cucumcriseile voiuit. Quartumgenusctnchws.
Cyprium, & incolorc aereumprardicauk. QuincumSideritem nuncupauit,quia fer-
rei siccoloris,&i<Sibus frangatur,& alio Adamantc perroretur. Tandem huc re-
sectur Androdamas itaappellatus, quoniam iras ,& hominum impetus domarc creda-
tur. AnposteasitidemcumArgyrodarnanre,Authores non exponuric. Marbodeul Andrtd*>
&jpsenonnulIagcncraAdamantishis versibus recensec. *"#.
yiiimc. prMipiiu'» genus Inatasirt Ad -mmlis,
De Crytltilhrum iiatiitr.siimpiumue ntelatlts,
Rursuspaulo infcrius addit.
isthaiul genertspradtitit Arabs Adamantem,
C JVW) Octmiitium, nam srangilur absfy crusrt,
Iterum pauld inserius sic canit.
TtrltuS ('>;' .':.■■-.;>■. ■)■:;■„:/!■! ..'/. i>-i:.{ ilisuiiCy!»-'!!
^uartnm prtdmtt ferrarUvenaPbtli^pis.
Genera Adamantumab Antiquis propositahodieignota essc videntur: quandoqul-
dem vnum tancum Adamantis genus habecur, quod tincluram recipit. Nisi velimus,
rationeIocinacaIis,&colorum,variasAdamantisdifferentiasai%nare, quonian^
alij albicanc, alij nigrescunt, & alij pallescunt. Verum, ratione loci natalis, alij Bo-
hemici,aIijAnglici,&alijVr>gariciappcllantur. Immiiirjterhasdifferentias aliqui
sunthciagoni ,&alij globosi, quimaioreduritiarefcrriobseruantur.
QuantumattinetadmoIem,iiuemagniradiiiem,animaducrtendumest,iuxtasen-
tentiam Plinij, Solini, & Isidori, Adamantem nunquam maiorem nucleo auellana; re- Mtgmtud»
pertumfuiisc. Cardanusquoq;maioremFabanon inueniriasTeruit. Nostristempo- AdamZtis.
ribusduogcneraAdamantum, paruatamen,monstratur;vnumdcRupcnoua,alterurxi
D de Rupe vetcri vocitant. Faclicius paciccr Adamas ex Sapphyro'femina conficitur;
nam igne albcscic, & imer caueros Adamances durus, & conlpicuus apparet.
Quoad colorcm,quamuisreIatu sic Adamanccm assimilari aquar: nihilominus aqua,
cuiAdamascomparatur,omniprorsuscoIorepriuaraerTenondcbec:cceniiri soIum_#
pucum aqua; ciemencum hac condicionegaudec. Praicerquamquod Bcnuenutus Cci-^f ■
linusGcmmariusinsignisrccicaCjscAdamancesvariorumcolorumobscruaiTejCiuidu-^.....
ritiam.&pcrspicuiiatemradiantemparticipabant. Primo conspicatuscst Adaman-^^^
tcm cx alborubcsccntcm(hunc colotem vulgusIncarnatum vocat)indiadematc Pon-
tificioClernentisSeptimi,quiadednitensradiabat,vt caneriAdamantcs inconspe- .. .a *
&a illius obscuri apparcrcnc. Rursus sc conspexilTe fatetur Mantua; viridem Adaman-
tem.quiSmaragdumdiiutioriscolorisimitabaturj&jinstaralioruniAdamantum.op-
time rcfulgebat.
loading ...