Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 949
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0955
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Mcrallici BiH-W. P4P -
A tibusscatent;ideoq;post imbrcs.ad riuosa montibus descendcntcs,hominesaeccdunt,
vthuiusmodi lapidcspretiolbscoiligant. Verumquoniammaiorcopia Adamantum
in Vallibusinacccsiiseoriidem montium obfcruatur, ad illos coliigcndos tali ingcnio
vtuntur. MuIcle Acj/jjja;aIb;epra:di&osiiiontesincolunr, qua;Scrpen[ibiisibi versan-
tibus vescuntur r itaq; Inuestigatorcs Adamantum frusta carnium in vallcs, vidcntibus
Aquilis, proijciunt:, binc ancsad carncmaccurrentes,illam ad montesdcrerunt, vbi
homincs, magno strcpitu, Aquilasabigunt,& Adamantcscarnibusadktrcntes col- Modes tol-
ligunt. Sinaccidat, vtaues jn vallibuscamcs vescantur itunc Vcncttorcs diligcnter tigmdt A-
Aquilamm locum oblcruant, in quo noctu morantur, nam fimuai discuticntes, Ada- dtm»nlt$.
niantescolligunc,siquoscumcarnibusaucsilla;dcuorauerinr.
Reserunt quidam, inNToruegiaquoq;nasci Adamantcs,quibus ad scindenda vi-
tra vtuntur ■ In PeruanarcgioucoriricsiamAdamantesFranciscus dcTamara pro-
didit,cuiGatziasab Hottopaticamfjdcinadiiibendamesse lcripsir;cumretulcric ibi
irequenrcsDraconcscanquam Adamantumcustodcs morari: vnde ,iionnisi Draconi-
B buscircaproicstasstudiocanicsdeuorandasoccupatis,aufciTipossunt. Sicjliaquo-
cjucnoncaret Adamantibus , slFacdlsisinhistoiijsveritatemaliccuTiisest. Legimus
ctiamin HiIrori;s Hollandorum, qudd ipsiperucnicntesadTartariicIanis, cui nomen £^.j,^;
iniukordiiiiiindederuiitjinuItosAdamaiiteSjsed tenclios inuenerunt. Tandem in H,-„ ^.
cacumine VcsulimontisLigurisin Gailia Subalplna,excuius radicibus Padus ssumen ^^
' oricur,AdamanresquadriIateri su:it,&itainacucum teudcntcs, vt manu solercissimi
artisicise]aboratiesrevidcatus:imm6Gaudc-tiusMcruIaseibihosobscruasseprodidit.£^<4tB,f;
VENENVM AN INSIT
Adamanti.
MVLTI hominesproletarijcrediderunt Adamantem iVenenatijsadhibe.
ri,quoniam,suaprauaqualitatejvenenateposlit:liacdccaysa huiuslapi-
dispulueremintervenenaexitiosacollocaruntjproptcreaquod nuitispra;-
(idijsemendariqueat. Hancstabiliresententiamconantur,quoniamTheoplirastum
Paracelsum,quiinChymicafacuIcateprimainlaudemobtinuir, puiuereAdamantis,
perijsseintcllexerunc.-cumtamcnid a Discipulis Theophrastidiuulgacum fuisse pcriii-
beatur, vt illiusimposturam velarcnc: nam illc vitam pcrennem sibi, suisque, adhibi- T. 3*"r*~
tis medicaminibus chymieis, pollicicus iuerat: nihilominus in ssore virilis a;tatls extin- «iPweetm
ctusest. Veriimha>copinioexplodenda videturscumexperimentmn,&ra tiosuadeant,"wrs•
nihilveneniinAdamantibusjcIidere.NisivelimiisaiTerere Adamanteminfriiltadis-
secJum, & minimcpolitum in ventriculo, & intestinisj ad modum vitri, exulceratoriuni
euadere,dum,sauciatis intcstinis, vuinera illa,orta putredine,insordida vkera,&
lethaliadegenerant. NamZacutusLusitanus id,exemplocuiusdam seruimercatoris, c;.i.Prax.
confirmat, qui eum trcs impolitos Adamantes dolose deuoralkt, postridie in tormina me^ ^m
ventrjsiiicurric&dcinccps.incestinisexulceratis.cruencadeijciensjfcbiecorreptusjg,
p est ,&nullispra;sidijsconualcscere potuit,quoniam,vlccribus in dies magis,atqi ma-
gissorditieambundantibus, tabefactusinccrijc. Hincmanilestariumeuadit Adanian-
temnon venenandojsedsaiiciando exitiosum esse.
Exalcera parte Nicolaus Monardcs rccitac historiam priuari serui,quifurtiuos vo-
1 rauetatAdamantes,ilIosq;posteaintegros, sinevllovaktudinispericnlo,vnacunu»
aluiejtcrementisegessit. Vndecolligereoportccnonicnipcr Adanianribusintestina-j
sauciatij&multominuspuIucrceoruindcLn possela;di ,dtim crassioribus excrcmentis
inuolutus vixi:i;csiin;i ,ill;i!^..:i- pndc: ijuinimdMonardcs hancroboratsentenriam,
exemplocuiusdammitlieris, quaiscbbetn AdamancismaritoantiquaJaboranridysen-
teriajab/q^detrimcntOjptopinauit.
loading ...