Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 959
Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0965
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusaeiMetailici Lib.IV. pjp
A Zt$tt'mti<ttttrtrinx,tresq\strMtur.'
AIbcrtusMagnusCarbunculumadtriagcnerareuoc3t,nempeadBa!ascium,Gra-
naeum,&Rubinum.Ruieusadquatuorreducir,nempeadCarbunculum, Balascium,
Rubinum,&Granatum. Paritcr,cxBoctio,Rubinorurhquacuorgencraeoustiruun.
turjnempe Rubinusverus,Rubacelhis, Balaseius,& Spineilus. Horum postea,alij
a!bicant,alij rubcnt. Deindehorumruborest varius,natnalij media patte rubent,&
mediacandicant: Alij derniim, iima alteram partcm, Rubini naturam, &, iuxta alte-
ram,sapphiti participant. Vtautcmdiisercnriasa Veteribuspropositasconciliemu*
disfcrentijs Nuperorum,sciendum est,apud Gemmarios nostra?a-tatis,Granatos splen-
didissimos vocari Rubinos,quiArttiquis Catbunculi, &Gra-cisPyropi fuerunt nomi.Ppefi.
nati, Quando3utcmrubedincmdilutiorcm,&maxime fuIgcuiemhabent,SpmeIIa;
Ncotcricis dicuntur, fbrrassis,apud Piinium,erunt Rubini fcemina;,quia languidic»
ris sint ssamma;, aut referti poterunt ad illam speciem, quam Epiphantus tradit nostu
ss««>8«'pscs5J»«,!c!estscintiIlasemitccntcm,quoniam inrtAty gs^ce scintillaest: Alio- .
£ qulnspinclla? vocancur,quia talesRubini nonnisi parut, velutispina: inueniantur.Ha- ?""1 *
tum postcagemmatum coior, iuxta inccnsioncm, & (emilsionetn, variar. ttjmam.
PostmodumvocantRubmumBaIascium,vtaliqui Authoresvolunr,quasipalatium;
cumsicvelucidoinicilium^&mattixRubinorum. Aut potitis,vt nostra fert opinio,
nuncupatur ^aAiono!, quasi iaciens vmbram, cum nonnihil vmbra,- Rubini referat: est Bahfcijtty
enimdilutioriscoloris, NupcriCarchedoniosdicunt esseRubinosgrariatosasimili- mum.
tudinegranorummalipunici,horumq; alios o:iencales,&aliosoccidcntales consti.
tuunt. AlabandinosGranarisnigriorcsessestaruunt. TandeinAmandinosnonnulIis^;mW«w
roaculilinsignitos,TroezeniosPlinijessevoIunt. ?"'•
Posttem6,rationemagriiciidinis,aliquadiftetentia',inhocgenerelapidis pmiosi,
«bseruatur. NamrecitatM. PaulusVenetus,inhistorijs,admirabilcmRubinimagni»
tudinemapudRegetnmsulajoiientalis Zeila;:(iquidem,cumRubinusnonrepctiatur
Amygdala rnaicr i illcerat longicudinis palmi,& c asitnei humani brachij, &, cor-
ruscatione, igneam ssammamiupcrabat.ltem Boecius iradit,nostrisccmporibtis,apud Li-itdeU-
C Rodulphum secundum lmpcracorcm,scvidistc Rubinum, magnicudine ouigallina-„^,
cei,quiolimsexagintamillibusducatisempiusfucrat ■ Nos damus hic tabellam va-
rijsiconibuslapilioium dccotatum, jntcr quos,nonnulliati hoccaput attincntesdesi-
gnantur,&omnesnumerisexpIicantur.
i.&iXapillus est pione, &supinepiCrgs, quemPiasium Leucochloronappellaui.
mus,quoniammaculistuma]bis,cumviridibuseiatrefertus,&jiu!(tapattcmcxterio.
iem,niccbat.
j.&4-LapissiguraferequadranguIaprone,&supinedelineatusJco]oris erat ru-
bcntis ,& lucci, & armulari vidcbarur laspidem Ei yihroochron.
5.Lapilli Vnioni iimiies,quoad figuram,& in colote Rubinos dilutiorcs imita-
bantur.
6. & 7. Lapillus subuiridiscarlatura ftguram monstrans: erat admodum exiguus, Sc,
iuxtaalccram patccm, videbacurhaberc figuramhumanam,&,iuxcaalteram partem,
inaculaminmedionigticatitembabcbat,
D J.Rubinusgtanatus, qutm Carbunculum Carchcdonium a regionealiqui Aucborei
nuncupant Coloreeratrubescentesaturaco,&maximelucido,cxquomanilia,&cc>-
ronzeptecaria>interdumfabricantur.
?.& 1 o.Rubinus Amandinus Nupciis dicitur. Erat lapis radians, cum quibusdam.*
matulis albicantibus.
ii.Lapispcllucidaisubstantiar.&expositusradijssolaribiiS Rubinum zmularivi-
dcbacur.
n.Berylli o&agoni iNatura iraproduai,quiprimoaspec1uRubinumBalasdurn
reprarsentabant.
13. Lapis pcllucidus, qui Amandinum referebat.
14.&1;. Rubinusgtanatusprotic, &supincdclignatus,pe]Iuciduj,&saturatopur-
Bureocoloremicabatj&ineoemgicshumanasculpiaerac.
loading ...