Deutsches Archäologisches Institut / Abteilung Athen [Hrsg.]
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung — 3.1878

Seite: 271
DOI Heft: DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/am1878/0293
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MEPI TOY nAPA TO HPAION KA0APM0ENT02 TA<POY,

RaTOt T&^ ap)(a^ TOU ETOU<; 1872 7ToXtT*^ Tt^ EX TOU )(OJptOU
Ilaata Tou OiQptou ITpoau^Auatojv E)(MU aypov x.Et[AEVov Trpo^ T& ^o-
pEtoSuTtXa TMV EpEtTTtMV 'HpatOU TTapETlQpiQaE XtQoU (AEyotXoU [AE-
po^, XEtp.EUov a^E^ou ETrt TYj^ ETrt^avEta^ Tou sSa^ou^. IIapaXa&5v
OE EX TOU ^MptOU Xat TpE?^ aXXoU^ aUtAToXtTa^ TOU [AETE^Y] suQa
EXEtTo 6 Xt%<;, xat Sta pttxpa^ auaaxa<pY]<; airExaXu^QiQ To Tr^E?-
aTOU TOU XtQou, OaTt^ EtOOtUY]^ OTt ETEXaQlQTO ETTt §UO TOt)TMU EV
EtOEt UTTEpQupOU, Xat OTt Uir' aUTOV Y]TO XEVOV Et^^UOV TTpO<; T& ETM.
MaOouaa OE T*/]u Epyotatau TMV TroXtT&v Y] 0Y]u.oTtx*/] ap^Y] HpO"
aup.VatMV aT^yopSUTEV aUTOt^ TY]V TTEpatTEpM EpyKTtaV. 'AuEXOt-
VMaS OE a[AETM<; TY)V auaxaXu^tV TOU XtOoU Et^ TY]U OtOtX*^TtX*/]V
ap^Yju ^Apyou^, Y]Tt^ otE^aaEV auTY]v Et^ TE TO uiroupyEtou T^^
Uat^Eta^ xat Tou npoE^pov T^^ EV 'AQiQvat^ apyatoXoy^x^^ ETat-
p[a^. ToUTOU EVEXa 6 XUptOi; TTpOE^pO^ EVETEtXaTO [AOt, t'ua [AETa^M
E^ Ta EpEtrrta Tou 'Hpatou, Trap' a avExaXutpQy] o XtQo^, xat aus-
UEyxoj auTM, oitotou sfoou^ otxoOo(AY)[Aa ETTL To avaxaXu^OEV. RaTa
^E TY]V 15 arrptXtou Tou auTou ETou^ tAETa^a<; EXEtaE TcapETYjpiQaa,
OTt TO auaxaXu^Qsu otxoo6p.Y]p.a Eluat To auto p.Epo^ Oupa^, <ps-
pouaY]^ Et;; otxo86[AY]p.a uTroycttov, optotov rrpo^ Ta EU Mux^uat^* E^M
^E Tvj^ 6upa^ irapET^piQaa xat TOt^ov EtaoOou Trpo^MpouuTa rrpo^
Ta E^M. Ta^ TrapaTYjpYjaEt^ §E TauTa^ auYjVEyxa Ttp xupto) irpoE-
optp T*?j^ ap^atoXoytx*^ ETatpta^ xat EirpoTEtua, tva To otxooo[AY][Aa
xaQaptaO*/]. 'ErrEt^Y] OE Y] ap^atoXoytx^ ETatpta ot^Ev ETEpa^ airou-
OatoTEpa^ xat EirEtyouaa^ ap^atoXoy^a^ Epyotata^ va EXTE^EaY]
gv IirapTY] xat EU aXXan TroXsat TYj<; HE'XoTrovuYjaou xat BotM-
Ttai;, &vE6XYjQ*/] Y] xaOapan Tou otxoooptYjfAaTo^ p.E)(pt Tou [AapTtou
loading ...